Anglija.lt svetainės taisyklės

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp Anglija.LT Ltd (buveinės adresas: Coopers House, 65A Wingletye Lane, Hornchurch, Essex, RM11 3AT., el. pašto adresas – info@anglija.lt) (toliau –ANGLIJA.LT) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine ANGLIJA.lt (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje . Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Klientas moka užmokestį.

1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir ANGLIJA.LT reguliuoti taikomos Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

Bendrosios sąlygos 


2.1. ANGLIJA.LT suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę skaityti straipsnius, komentuoti, dalyvauti apklausose, klausytis radijo, dalyvauti diskusijose ir pokalbiuose, paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.

2.2. ANGLIJA.LT jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). ANGLIJA.LT nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.3. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma ANGLIJA.LT pasiūlymu sudaryti sandorį.

2.4. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir ANGLIJA.LT bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, “know-how”, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso ANGLIJA.LT arba ANGLIJA.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.6. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda ANGLIJA.LT šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

2.6.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

2.6.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

2.6.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

Kliento teisės ir pareigos


3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. pateikti teisingą savo el.pašto adresą;

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomus objektus (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti objektus);

3.1.4. užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys:

3.1.4.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.1.4.2. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

3.1.4.3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);

3.1.4.4. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

3.1.4.5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;

3.1.4.6. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su ANGLIJA.LT tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.

3.1.4.7. už suteiktas mokamas paslaugas atsiskaityti asmenine banko kortele arba per asmeninę „PayPal“ sistemos sąskaitą. Priešingu atveju skelbimą banko kortelės arba “PayPal” duomenis įvedantis asmuo įsipareigoja, kad yra gavęs banko kortelės arba „PayPal“ sąskaitos savininko leidimą daryti apmokėjimą.

3.1.5. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t;

3.1.6. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;

3.1.7. nedelsdamas pranešti ANGLIJA.LT apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;

3.1.8. nedelsdamas el.paštu pranešti ANGLIJA.LT, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

3.1.9. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;

3.1.10. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis;

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.1.11 punktuose;

3.2.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz., gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);

3.2.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir ANGLIJA.LT sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.2.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o ANGLIJA.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

3.2.6. supranta ir sutinka, kad ANGLIJA.LT tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu.

ANGLIJA.LT teisės ir pareigos


4.1. ANGLIJA.LT turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę, pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

4.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, ANGLIJA.LT nuomone, netinkamai elgiasi;

4.2. ANGLIJA.LT turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų, diskusijų ar komentarų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones ANGLIJA.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. ANGLIJA.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus, įrašus diskusijose, komentarus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, ANGLIJA.LT nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

4.4. ANGLIJA.LT turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

4.5. ANGLIJA.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus. Gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, ANGLIJA.LT panaikins Kliento paskyrą. Paskyra bus panaikinama automatiškai. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu info@ANGLIJA.LT. ANGLIJA.LT sprendimas yra galutinis.

4.6. ANGLIJA.LT turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, ANGLIJA.LT pateiks Klientui sąskaitą.

4.7. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.1.1 – 3.1.10 punktuose, ANGLIJA.LT turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 100 svarų sterlingų.

4.8. ANGLIJA.LT turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus Anglija.Lt Ltd pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai ANGLIJA.LT.

4.9. Šalys susitaria, kad ANGLIJA.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

Mokamos paslaugos


5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka ANGLIJA.LT už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. ANGLIJA.LT turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

5.3 Mokami SKELBIMAI bus išryškinti ir visada virš neapmokėtų skelbimų.

5.4. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 5.5. ir 4.5. punktuose, ANGLIJA.LT, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.5. ANGLIJA.LT turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Klientas, besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to kokiomis Paslaugomis naudojasi Klientas – elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju ANGLIJA.LT gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

Asmens duomenys


6.1. ANGLIJA.LT turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar ANGLIJA.LT kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

6.2. Klientas suteikia teisę ANGLIJA.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą ANGLIJA.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.

6.3. ANGLIJA.LT rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.

6.4. ANGLIJA.LT naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

6.5. ANGLIJA.LT neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

6.6. Šių Taisyklių numatytu atveju ANGLIJA.LT turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz., skolų išieškojimo kompanijoms).

6.7. ANGLIJA.LT ir šių taisyklių nurodyti tretieji asmenys turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tarkyti bei skelbti viešai.

Atsakomybės ribojimas


7.1. Klientas sutinka, kad ANGLIJA.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. ANGLIJA.LT nebus atsakingas už objektų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

7.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš ANGLIJA.LT pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. ANGLIJA.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

7.4. ANGLIJA.LT neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

7.5. ANGLIJA.LT neatsako už skelbimo įvedimo metu pateiktą ir skelbime rodomą informaciją ir jos teisingumą.

7.6. ANGLIJA.LT neatsako už skelbimo įvedimo metu suvestos informacijos praradimą pasibaigus skelbimo rodymui;

7.7. ANGLIJA.LT neatsako už banko kortelės ar „PayPal“ sąskaitos savininko nuostolius, jei banko kortele arba per „PayPal“ sąskaitą buvo atsiskaityta be savininko sutikimo.

7.8. Klientas supranta ir sutinka, kad ANGLIJA.LT niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

7.9. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad ANGLIJA.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

7.10. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog ANGLIJA.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

7.11. ANGLIJA.LT atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 100 (vieno šimto) svarų sterlingų suma.

7.9. Jūsų naršyklėje gali būti naudojami reklamos tinklų slapukai siekiant rodyti tikslingą reklamą. Jūs galite atsisakyti, kad Jums būtų rodoma Jūsų pomėgius atitinkanti reklama, apsilankydami šioje svetainėje.

Taisyklių keitimas


8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, ANGLIJA.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

8.2. ANGLIJA.LT praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

8.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

Baigiamosios nuostatos


9.1. Taisyklėms yra taikoma Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teisė.

9.2. Visi tarp ANGLIJA.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal ANGLIJA.LT buveinės vietą.

9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir ANGLIJA.LT laiką.


Su Anglija.lt privatumo politika galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: Anglija.lt privatumo politika