57 proc. Lietuvos gyventojų turi „laisvų“ pinigų 

Lie­tu­vo­je pir­mą­jį pus­me­tį 57,4 proc. gy­ven­to­jų po bū­ti­nų­jų iš­lai­dų tu­rė­jo pi­ni­gų ki­tiems po­rei­kiams.

Šie­met pir­mą­jį pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su ty­ri­mu, at­lik­tu 2010 me­tais, „lais­vais“ pi­ni­gais dis­po­nuo­jan­čių gy­ven­to­jų skai­čius iš­au­go 12,1 pro­cen­ti­nio punk­to, par­odė rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos "TNS LT" at­lik­tas ty­ri­mas.

„Šių me­tų ty­ri­mo duo­me­nys nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Jo re­zul­ta­tus ga­li­ma ver­tin­ti kaip pa­tvir­ti­ni­mą, kad gy­ven­to­jų per­ka­mo­ji ga­lia po tru­pu­tį su­grįž­ta“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė "TNS LT" Me­dia de­par­ta­men­to pro­jek­tų va­do­vė Jus­ti­na Tau­gi­nie­nė.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, lais­vas lė­šas gy­ven­to­jai ski­ria pra­kti­nėms reik­mėms: 47 proc. gy­ven­to­jų da­lį li­ku­sių lė­šų sa­vo biu­dže­te sky­rė būs­to re­mon­tui ir bal­dams, 46 proc. – dra­bu­žiams, 21 proc. - au­to­mo­bi­liui, 20 proc. – ki­toms il­ga­lai­kio nau­do­ji­mo pre­kėms įsi­gy­ti. Ver­tin­tos lė­šos, ku­rios lie­ka po iš­lai­dų mais­tui, trans­por­tui, ko­mu­na­li­niams bei ki­tiems mo­kes­čiams.

Anot "TNS LT", reikš­min­giau­siai per tre­jus me­tus iš­au­go gy­ven­to­jų da­lis, ku­riems jų biu­dže­tas lei­do su­pla­nuo­ti lais­va­lai­kio ke­lio­nę - šie­met kas tre­čias gy­ven­to­jas tei­gė, kad lais­vas lė­šas iš­nau­do­jo at­os­to­gų ke­lio­nėms (2010 me­tais - 21 proc.). Gy­ven­to­jų da­lis, ski­rian­ti lais­vus pi­ni­gus ho­biui, per tre­jus me­tus ne­pa­ki­to - 14 pro­cen­tų.

Ma­žiau lie­tu­vių sky­rė pi­ni­gų kny­goms ir spau­dos lei­di­niams - 19 proc. gy­ven­to­jų (prieš tre­jus me­tus - 23 proc.). Anot "TNS LT", kuo gy­ven­to­jai vy­res­ni, tuo ma­žiau jie bu­vo lin­kę iš­leis­ti skai­ty­mui.

Ty­ri­mo me­tu 2013 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį bu­vo apk­laus­ti 1856 15-74 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jai.

www.anglija.lt

Lie­tu­vo­je pir­mą­jį pus­me­tį 57,4 proc. gy­ven­to­jų po bū­ti­nų­jų iš­lai­dų tu­rė­jo pi­ni­gų ki­tiems po­rei­kiams.

Šie­met pir­mą­jį pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su ty­ri­mu, at­lik­tu 2010 me­tais, „lais­vais“ pi­ni­gais dis­po­nuo­jan­čių gy­ven­to­jų skai­čius iš­au­go 12,1 pro­cen­ti­nio punk­to, par­odė rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos "TNS LT" at­lik­tas ty­ri­mas.

„Šių me­tų ty­ri­mo duo­me­nys nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Jo re­zul­ta­tus ga­li­ma ver­tin­ti kaip pa­tvir­ti­ni­mą, kad gy­ven­to­jų per­ka­mo­ji ga­lia po tru­pu­tį su­grįž­ta“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė "TNS LT" Me­dia de­par­ta­men­to pro­jek­tų va­do­vė Jus­ti­na Tau­gi­nie­nė.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, lais­vas lė­šas gy­ven­to­jai ski­ria pra­kti­nėms reik­mėms: 47 proc. gy­ven­to­jų da­lį li­ku­sių lė­šų sa­vo biu­dže­te sky­rė būs­to re­mon­tui ir bal­dams, 46 proc. – dra­bu­žiams, 21 proc. - au­to­mo­bi­liui, 20 proc. – ki­toms il­ga­lai­kio nau­do­ji­mo pre­kėms įsi­gy­ti. Ver­tin­tos lė­šos, ku­rios lie­ka po iš­lai­dų mais­tui, trans­por­tui, ko­mu­na­li­niams bei ki­tiems mo­kes­čiams.

Anot "TNS LT", reikš­min­giau­siai per tre­jus me­tus iš­au­go gy­ven­to­jų da­lis, ku­riems jų biu­dže­tas lei­do su­pla­nuo­ti lais­va­lai­kio ke­lio­nę - šie­met kas tre­čias gy­ven­to­jas tei­gė, kad lais­vas lė­šas iš­nau­do­jo at­os­to­gų ke­lio­nėms (2010 me­tais - 21 proc.). Gy­ven­to­jų da­lis, ski­rian­ti lais­vus pi­ni­gus ho­biui, per tre­jus me­tus ne­pa­ki­to - 14 pro­cen­tų.

Ma­žiau lie­tu­vių sky­rė pi­ni­gų kny­goms ir spau­dos lei­di­niams - 19 proc. gy­ven­to­jų (prieš tre­jus me­tus - 23 proc.). Anot "TNS LT", kuo gy­ven­to­jai vy­res­ni, tuo ma­žiau jie bu­vo lin­kę iš­leis­ti skai­ty­mui.

Ty­ri­mo me­tu 2013 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį bu­vo apk­laus­ti 1856 15-74 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jai.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: