Asmens tapatybės korteles siūloma keisti ir užsienyje - Anglija.lt
 

Asmens tapatybės korteles siūloma keisti ir užsienyje 

Lie­tu­vos pi­lie­čiai už­sie­ny­je vei­kian­čio­se mū­sų ša­lies kon­su­li­nė­se įstai­go­se gal­būt jau nuo ki­tų me­tų ga­lės pa­si­keis­ti ne tik pa­sus, bet ir as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les. Ta­čiau sve­tur gy­ve­nan­tys lie­tu­viai ti­ki­na to­kia pa­slau­ga be­si­nau­do­sian­tys tik tuo­met, jei kon­su­li­nis mo­kes­tis už ją bus ne­di­de­lis, o pats pro­ce­sas ne­truks taip il­gai, kaip da­bar kei­čian­tis pa­są.

Dvie­jų įsta­ty­mų - As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir Kon­su­li­nio sta­tu­to - pa­kei­ti­mus Sei­me įre­gis­tra­vu­sio par­la­men­ta­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus tei­gi­mu, reng­ti šias pa­tai­sas pri­ver­tė už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių mū­sų tau­tie­čių skun­dai dėl esa­mos tvar­kos. Da­bar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės Lie­tu­vos pi­lie­čiams iš­duo­da­mos tik Lie­tu­vo­je, o už­sie­ny­je vei­kian­čio­se kon­su­li­nė­se įstai­go­se ga­li­ma gau­ti ar­ba pa­si­keis­ti tik pa­sus.

Kaip tei­gė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) at­sto­vai, mū­sų ša­lies pi­lie­čiai Lie­tu­vos am­ba­sa­do­se ir kon­su­li­nė­se įstai­go­se nuo­lat tei­rau­ja­si apie as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lių iš­da­vi­mą už­sie­ny­je, sa­ko no­rin­tys jo­mis nau­do­tis, nes jos yra pa­to­ges­nės nei pa­sai, su­tei­kia ga­li­my­bę nau­do­tis elek­tro­ni­nės val­džios pa­slau­go­mis, at­ve­ria ki­tų ga­li­my­bių.

Tuo me­tu už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys ir dir­ban­tys lie­tu­viai ti­ki­na, kad as­mens do­ku­men­tus pa­pras­tai pa­si­kei­čia grį­žę į Lie­tu­vą, o ne bū­da­mi už­sie­ny­je. Juos taip elg­tis ver­čia ne­men­kas - net 100 eu­rų - kon­su­li­nis mo­kes­tis ir il­ga pa­so iš­da­vi­mo truk­mė.

Už­sie­ny­je kei­čian­čių­jų as­mens do­ku­men­tus kas­met dau­gė­ja. URM duo­me­ni­mis, šie­met kiek dau­giau nei per pus­me­tį Lie­tu­vos kon­su­li­nė­se įstai­go­se su­lauk­ta 12,9 tūkst. pra­šy­mų pa­keis­ti ar­ba iš­duo­ti pa­sus. Per­nai per vi­sus me­tus jų bū­ta 17,5 tūkst., 2011 me­tais – 15,9 tūks­tan­čio. Ypač daug pra­šy­mų pa­tei­kia­ma Lie­tu­vos am­ba­sa­do­se Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Ai­ri­jo­je.

Di­dė­jant do­ku­men­tų po­rei­kiui il­gė­ja ir lai­kas, per ku­rį mū­sų tau­tie­čiai su­lau­kia nau­jų do­ku­men­tų. URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riu­je pa­tvir­ti­no, kad pa­sų iš­da­vi­mas kon­su­li­nė­se įstai­go­se šiuo me­tu, at­siž­vel­giant į pa­so iš­da­vi­mo prie­žas­tį, iš tie­sų ga­li truk­ti nuo sa­vai­tės iki mė­ne­sio ar il­giau. Kon­su­li­nis mo­kes­tis už pa­so iš­da­vi­mą, kei­ti­mą ar­ba do­ku­men­tų dėl pa­so iš­da­vi­mo ir kei­ti­mo pri­ėmi­mą ir per­da­vi­mą yra 100 eu­rų. Ta­čiau jo­kie ki­ti mo­kes­čiai ar rink­lia­vos už pa­so iš­da­vi­mą ne­ima­mi.

www.anglija.lt

Lie­tu­vos pi­lie­čiai už­sie­ny­je vei­kian­čio­se mū­sų ša­lies kon­su­li­nė­se įstai­go­se gal­būt jau nuo ki­tų me­tų ga­lės pa­si­keis­ti ne tik pa­sus, bet ir as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les. Ta­čiau sve­tur gy­ve­nan­tys lie­tu­viai ti­ki­na to­kia pa­slau­ga be­si­nau­do­sian­tys tik tuo­met, jei kon­su­li­nis mo­kes­tis už ją bus ne­di­de­lis, o pats pro­ce­sas ne­truks taip il­gai, kaip da­bar kei­čian­tis pa­są.

Dvie­jų įsta­ty­mų - As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir Kon­su­li­nio sta­tu­to - pa­kei­ti­mus Sei­me įre­gis­tra­vu­sio par­la­men­ta­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus tei­gi­mu, reng­ti šias pa­tai­sas pri­ver­tė už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių mū­sų tau­tie­čių skun­dai dėl esa­mos tvar­kos. Da­bar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės Lie­tu­vos pi­lie­čiams iš­duo­da­mos tik Lie­tu­vo­je, o už­sie­ny­je vei­kian­čio­se kon­su­li­nė­se įstai­go­se ga­li­ma gau­ti ar­ba pa­si­keis­ti tik pa­sus.

Kaip tei­gė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) at­sto­vai, mū­sų ša­lies pi­lie­čiai Lie­tu­vos am­ba­sa­do­se ir kon­su­li­nė­se įstai­go­se nuo­lat tei­rau­ja­si apie as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lių iš­da­vi­mą už­sie­ny­je, sa­ko no­rin­tys jo­mis nau­do­tis, nes jos yra pa­to­ges­nės nei pa­sai, su­tei­kia ga­li­my­bę nau­do­tis elek­tro­ni­nės val­džios pa­slau­go­mis, at­ve­ria ki­tų ga­li­my­bių.

Tuo me­tu už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys ir dir­ban­tys lie­tu­viai ti­ki­na, kad as­mens do­ku­men­tus pa­pras­tai pa­si­kei­čia grį­žę į Lie­tu­vą, o ne bū­da­mi už­sie­ny­je. Juos taip elg­tis ver­čia ne­men­kas - net 100 eu­rų - kon­su­li­nis mo­kes­tis ir il­ga pa­so iš­da­vi­mo truk­mė.

Už­sie­ny­je kei­čian­čių­jų as­mens do­ku­men­tus kas­met dau­gė­ja. URM duo­me­ni­mis, šie­met kiek dau­giau nei per pus­me­tį Lie­tu­vos kon­su­li­nė­se įstai­go­se su­lauk­ta 12,9 tūkst. pra­šy­mų pa­keis­ti ar­ba iš­duo­ti pa­sus. Per­nai per vi­sus me­tus jų bū­ta 17,5 tūkst., 2011 me­tais – 15,9 tūks­tan­čio. Ypač daug pra­šy­mų pa­tei­kia­ma Lie­tu­vos am­ba­sa­do­se Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir Ai­ri­jo­je.

Di­dė­jant do­ku­men­tų po­rei­kiui il­gė­ja ir lai­kas, per ku­rį mū­sų tau­tie­čiai su­lau­kia nau­jų do­ku­men­tų. URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riu­je pa­tvir­ti­no, kad pa­sų iš­da­vi­mas kon­su­li­nė­se įstai­go­se šiuo me­tu, at­siž­vel­giant į pa­so iš­da­vi­mo prie­žas­tį, iš tie­sų ga­li truk­ti nuo sa­vai­tės iki mė­ne­sio ar il­giau. Kon­su­li­nis mo­kes­tis už pa­so iš­da­vi­mą, kei­ti­mą ar­ba do­ku­men­tų dėl pa­so iš­da­vi­mo ir kei­ti­mo pri­ėmi­mą ir per­da­vi­mą yra 100 eu­rų. Ta­čiau jo­kie ki­ti mo­kes­čiai ar rink­lia­vos už pa­so iš­da­vi­mą ne­ima­mi.

 (Komentarų: 1)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: