Atlyginimus Lietuvoje padidino sezoniškumas - Anglija.lt
 

Atlyginimus Lietuvoje padidino sezoniškumas 

An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­nis iš­mo­kė­tas at­ly­gi­ni­mas pa­di­dė­jo 5 proc. - iki 1832 li­tų, bet vals­ty­bės sek­to­riu­je tra­di­ciš­kai bu­vo ir di­des­nis nei pri­va­čia­me, ir au­go spar­čiau.

Dar­buo­to­jų pa­ja­mas kiek kils­te­lė­jo pa­va­sa­rį ir va­sa­ros pra­džio­je di­dė­jęs dar­bų mas­tas ir se­zo­ni­nis dar­bas.

Vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas (bru­to) dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je, iš­sky­rus in­di­vi­dua­lias įmo­nes, an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį sie­kė 2 355,7 li­to - 4,6 proc. dau­giau nei 2013-ųjų ba­lan­džio-bir­že­lio mė­ne­siais. Vi­du­ti­nis iš­mo­kė­tas (ne­to) at­ly­gi­ni­mas ša­ly­je pa­ly­gi­na­muo­ju lai­ko­tar­piu pa­di­dė­jo 5 proc., iki 1832 litų

An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju ket­vir­čiu, vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas ir iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­jo ati­tin­ka­mai 1,7 proc. ir 1,6 pro­cen­to.

Kaip pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mą per ket­vir­tį lė­mė di­des­nis dar­bų mas­tas ir se­zo­niš­ku­mas.

Rea­lu­sis dar­bo už­mo­kes­tis an­trą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju, pa­di­dė­jo 1,1 proc., o per me­tus - 4,9 pro­cen­to. Rea­lio­jo dar­bo už­mo­kes­čio me­ti­nį au­gi­mą lė­mė spar­čiau nei var­to­to­jų pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos di­dė­jęs ne­to dar­bo už­mo­kes­tis.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis aps­kai­čiuo­tas dar­bo už­mo­kes­tis vals­ty­bės sek­to­riu­je sie­kė 2462,4 li­to, pri­va­čia­me sek­to­riu­je - 2297,3 li­to, ar­ba ati­tin­ka­mai 2 proc. ir 1,6 proc. dau­giau nei sau­sį-ko­vą. Vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis iš­mo­kė­tas at­ly­gi­ni­mas vals­ty­bės sek­to­riu­je per ket­vir­tį iš­au­go 1,9 proc., iki 1909 li­tų, o pri­va­čia­me sek­to­riu­je - 1,5 proc., iki 1790 li­tų.

Vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis ša­lies ūky­je an­trą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju, la­biau­siai pa­di­dė­jo elek­tros, du­jų, ga­ro tie­ki­mo ir oro kon­di­cio­na­vi­mo (8,5 proc.), sta­ty­bos bei ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gų (po 4,4 proc.) įmo­nė­se, o su­ma­žė­jo – fi­nan­si­nės ir drau­di­mo veik­los (5,9 proc.) įmo­nė­se ir įstai­go­se.

Per me­tus aps­kai­čiuo­tas dar­bo už­mo­kes­tis vals­ty­bės ir pri­va­čia­me sek­to­riu­je pa­di­dė­jo ati­tin­ka­mai 4,2 proc. ir 4,9 proc., o iš­mo­kė­tas - 4,5 proc. ir 5,3 pro­cen­to.

Per me­tus vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis ša­lies ūky­je pa­di­dė­jo vi­so­se veik­lo­se.

Rea­lu­sis dar­bo už­mo­kes­tis per ket­vir­tį vals­ty­bės sek­to­riu­je pa­di­dė­jo 1,4 proc., pri­va­čia­me pa­di­dė­jo - 1 proc., o per me­tus - iš­au­go ati­tin­ka­mai 4,4 proc. ir 5,2 pro­cen­to.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad vi­du­ti­nis rea­lu­sis ne­to dar­bo už­mo­kes­tis šie­met augs 4,5 proc., ki­tą­met - 3,5 proc., o 2016 me­tais - 4,1 pro­cen­to. „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Mačiulis prog­no­zuo­ja, kad net ir mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas 2016 me­tų pa­bai­go­je ga­li pa­di­dė­ti ir siek­ti 350 eu­rų (apie 1200 li­tų), ne­va tai ga­li­ma įžvelg­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je bei at­siž­vel­giant į eko­no­mi­kos au­gi­mą.

An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­nis iš­mo­kė­tas at­ly­gi­ni­mas pa­di­dė­jo 5 proc. - iki 1832 li­tų, bet vals­ty­bės sek­to­riu­je tra­di­ciš­kai bu­vo ir di­des­nis nei pri­va­čia­me, ir au­go spar­čiau.

Dar­buo­to­jų pa­ja­mas kiek kils­te­lė­jo pa­va­sa­rį ir va­sa­ros pra­džio­je di­dė­jęs dar­bų mas­tas ir se­zo­ni­nis dar­bas.

Vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas (bru­to) dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je, iš­sky­rus in­di­vi­dua­lias įmo­nes, an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį sie­kė 2 355,7 li­to - 4,6 proc. dau­giau nei 2013-ųjų ba­lan­džio-bir­že­lio mė­ne­siais. Vi­du­ti­nis iš­mo­kė­tas (ne­to) at­ly­gi­ni­mas ša­ly­je pa­ly­gi­na­muo­ju lai­ko­tar­piu pa­di­dė­jo 5 proc., iki 1832 litų

An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju ket­vir­čiu, vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas ir iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­jo ati­tin­ka­mai 1,7 proc. ir 1,6 pro­cen­to.

Kaip pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mą per ket­vir­tį lė­mė di­des­nis dar­bų mas­tas ir se­zo­niš­ku­mas.

Rea­lu­sis dar­bo už­mo­kes­tis an­trą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju, pa­di­dė­jo 1,1 proc., o per me­tus - 4,9 pro­cen­to. Rea­lio­jo dar­bo už­mo­kes­čio me­ti­nį au­gi­mą lė­mė spar­čiau nei var­to­to­jų pre­kių ir pa­slau­gų kai­nos di­dė­jęs ne­to dar­bo už­mo­kes­tis.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis aps­kai­čiuo­tas dar­bo už­mo­kes­tis vals­ty­bės sek­to­riu­je sie­kė 2462,4 li­to, pri­va­čia­me sek­to­riu­je - 2297,3 li­to, ar­ba ati­tin­ka­mai 2 proc. ir 1,6 proc. dau­giau nei sau­sį-ko­vą. Vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis iš­mo­kė­tas at­ly­gi­ni­mas vals­ty­bės sek­to­riu­je per ket­vir­tį iš­au­go 1,9 proc., iki 1909 li­tų, o pri­va­čia­me sek­to­riu­je - 1,5 proc., iki 1790 li­tų.

Vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis ša­lies ūky­je an­trą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju, la­biau­siai pa­di­dė­jo elek­tros, du­jų, ga­ro tie­ki­mo ir oro kon­di­cio­na­vi­mo (8,5 proc.), sta­ty­bos bei ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gų (po 4,4 proc.) įmo­nė­se, o su­ma­žė­jo – fi­nan­si­nės ir drau­di­mo veik­los (5,9 proc.) įmo­nė­se ir įstai­go­se.

Per me­tus aps­kai­čiuo­tas dar­bo už­mo­kes­tis vals­ty­bės ir pri­va­čia­me sek­to­riu­je pa­di­dė­jo ati­tin­ka­mai 4,2 proc. ir 4,9 proc., o iš­mo­kė­tas - 4,5 proc. ir 5,3 pro­cen­to.

Per me­tus vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis ša­lies ūky­je pa­di­dė­jo vi­so­se veik­lo­se.

Rea­lu­sis dar­bo už­mo­kes­tis per ket­vir­tį vals­ty­bės sek­to­riu­je pa­di­dė­jo 1,4 proc., pri­va­čia­me pa­di­dė­jo - 1 proc., o per me­tus - iš­au­go ati­tin­ka­mai 4,4 proc. ir 5,2 pro­cen­to.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad vi­du­ti­nis rea­lu­sis ne­to dar­bo už­mo­kes­tis šie­met augs 4,5 proc., ki­tą­met - 3,5 proc., o 2016 me­tais - 4,1 pro­cen­to. „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Mačiulis prog­no­zuo­ja, kad net ir mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas 2016 me­tų pa­bai­go­je ga­li pa­di­dė­ti ir siek­ti 350 eu­rų (apie 1200 li­tų), ne­va tai ga­li­ma įžvelg­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je bei at­siž­vel­giant į eko­no­mi­kos au­gi­mą.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: