Atlyginimus Lietuvoje padidino sezoniškumas 

An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­nis iš­mo­kė­tas at­ly­gi­ni­mas pa­di­dė­jo 5 proc. - iki 1832 li­tų, bet vals­ty­bės sek­to­riu­je tra­di­ciš­kai bu­vo ir di­des­nis nei pri­va­čia­me, ir au­go spar­čiau.

Dar­buo­to­jų pa­ja­mas kiek kils­te­lė­jo pa­va­sa­rį ir va­sa­ros pra­džio­je di­dė­jęs dar­bų mas­tas ir se­zo­ni­nis dar­bas.

Vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas (bru­to) dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je, iš­sky­rus in­di­vi­dua­lias įmo­nes, an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį sie­kė 2 355,7 li­to - 4,6 proc. dau­giau nei 2013-ųjų ba­lan­džio-bir­že­lio mė­ne­siais. Vi­du­ti­nis iš­mo­kė­tas (ne­to) at­ly­gi­ni­mas ša­ly­je pa­ly­gi­na­muo­ju lai­ko­tar­piu pa­di­dė­jo 5 proc., iki 1832 litų

An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju ket­vir­čiu, vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas ir iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­jo ati­tin­ka­mai 1,7 proc. ir 1,6 pro­cen­to.

Anglija.lt

An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį vi­du­ti­nis iš­mo­kė­tas at­ly­gi­ni­mas pa­di­dė­jo 5 proc. - iki 1832 li­tų, bet vals­ty­bės sek­to­riu­je tra­di­ciš­kai bu­vo ir di­des­nis nei pri­va­čia­me, ir au­go spar­čiau.

Dar­buo­to­jų pa­ja­mas kiek kils­te­lė­jo pa­va­sa­rį ir va­sa­ros pra­džio­je di­dė­jęs dar­bų mas­tas ir se­zo­ni­nis dar­bas.

Vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas (bru­to) dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je, iš­sky­rus in­di­vi­dua­lias įmo­nes, an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį sie­kė 2 355,7 li­to - 4,6 proc. dau­giau nei 2013-ųjų ba­lan­džio-bir­že­lio mė­ne­siais. Vi­du­ti­nis iš­mo­kė­tas (ne­to) at­ly­gi­ni­mas ša­ly­je pa­ly­gi­na­muo­ju lai­ko­tar­piu pa­di­dė­jo 5 proc., iki 1832 litų

An­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su pir­muo­ju ket­vir­čiu, vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas ir iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­jo ati­tin­ka­mai 1,7 proc. ir 1,6 pro­cen­to.

 (Komentarų: 0)

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: