Britai norėtų, kad iš džihadistų būtų atimta pilietybė 

Dau­gu­ma Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­čių no­ri, kad iš bri­tų, ko­vo­jan­čių už Ira­ko ir Le­van­to is­la­mo vals­ty­bę (ISIL), bū­tų ati­mta pi­lie­ty­bė. Pa­gal vie­šo­sios nuo­mo­nės apk­lau­są, 67 proc. ma­no, jog rei­kia pa­keis­ti įsta­ty­mą tam, kad to­kie tė­vy­nai­niai ne­tek­tų pi­lie­ty­bės, tik 17 proc. pa­si­sa­kė prieš įsta­ty­mo kei­ti­mą.

Dien­raš­ty­je "The Telegraph" ra­šo­ma, jog tai ak­tua­lu, nes ma­žiau­siai apie 500 bri­tų yra iš­vy­kę į Si­ri­ją ko­vo­ti te­ro­ris­ti­nės gru­puo­tės, įkū­ru­sios is­la­mo vals­ty­bę, pu­sė­je, ir bent pu­sė jų ruo­šia­si grįž­ti.
Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, ša­ly­je už veiks­mus, su­si­ju­sius su Si­ri­ja, jau su­im­ti 69 žmo­nės, pra­ne­ša BBC.

Lon­do­no me­ras Bo­ri­sas John­so­nas yra siū­lęs, jog vi­si, ke­lia­vę į Si­ri­ją ar Ira­ką, tu­rė­tų bū­ti įta­ria­mi te­ro­riz­mu, kol ne­įro­do, jog vy­ko ten dėl ki­tų prie­žas­čių. Vie­šo­ji nuo­mo­nė dėl to­kio pa­siū­ly­mo yra pa­si­da­li­ju­si apy­ly­giai – 41 ir 40 proc.

Ira­ko ir Le­van­to vals­ty­bės gre­to­se ko­vo­ja ne tik Si­ri­jos ar Ira­ko pi­lie­čiai, bet ir pra­ncū­zai, bri­tai, če­čė­nai. Skai­čiuo­ja­ma, jog iš 10 tūkst. ko­vo­to­jų, apie 3-5 tūkst. yra ne iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų.

www.anglija.lt

Dau­gu­ma Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­čių no­ri, kad iš bri­tų, ko­vo­jan­čių už Ira­ko ir Le­van­to is­la­mo vals­ty­bę (ISIL), bū­tų ati­mta pi­lie­ty­bė. Pa­gal vie­šo­sios nuo­mo­nės apk­lau­są, 67 proc. ma­no, jog rei­kia pa­keis­ti įsta­ty­mą tam, kad to­kie tė­vy­nai­niai ne­tek­tų pi­lie­ty­bės, tik 17 proc. pa­si­sa­kė prieš įsta­ty­mo kei­ti­mą.

Dien­raš­ty­je "The Telegraph" ra­šo­ma, jog tai ak­tua­lu, nes ma­žiau­siai apie 500 bri­tų yra iš­vy­kę į Si­ri­ją ko­vo­ti te­ro­ris­ti­nės gru­puo­tės, įkū­ru­sios is­la­mo vals­ty­bę, pu­sė­je, ir bent pu­sė jų ruo­šia­si grįž­ti.
Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, ša­ly­je už veiks­mus, su­si­ju­sius su Si­ri­ja, jau su­im­ti 69 žmo­nės, pra­ne­ša BBC.

Lon­do­no me­ras Bo­ri­sas John­so­nas yra siū­lęs, jog vi­si, ke­lia­vę į Si­ri­ją ar Ira­ką, tu­rė­tų bū­ti įta­ria­mi te­ro­riz­mu, kol ne­įro­do, jog vy­ko ten dėl ki­tų prie­žas­čių. Vie­šo­ji nuo­mo­nė dėl to­kio pa­siū­ly­mo yra pa­si­da­li­ju­si apy­ly­giai – 41 ir 40 proc.

Ira­ko ir Le­van­to vals­ty­bės gre­to­se ko­vo­ja ne tik Si­ri­jos ar Ira­ko pi­lie­čiai, bet ir pra­ncū­zai, bri­tai, če­čė­nai. Skai­čiuo­ja­ma, jog iš 10 tūkst. ko­vo­to­jų, apie 3-5 tūkst. yra ne iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų.

 (Komentarų: 1)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: