Britanija deportavo radikalų musulmonų dvasininką  

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja sek­ma­die­nį de­por­ta­vo ra­di­ka­lių pa­žiū­rų mu­sul­mo­nų dva­si­nin­ką Abu Qa­ta­dą į Jor­da­ni­ją, už­baig­da­ma aš­tuo­ne­rius me­tus tru­ku­sias vy­riau­sy­bės pa­stan­gas iš­siųs­ti jį į tė­vy­nę, kur jį ke­ti­na­ma teis­ti dėl įta­ria­mo te­ro­riz­mo.

Lėk­tu­vas, skrai­di­nan­tis dva­si­nin­ką, pa­ki­lo iš Ka­ra­liš­kų­jų oro pa­jė­gų (RAF) ae­rod­ro­mo Lon­do­no va­ka­ri­nia­me prie­mies­ty­je Nor­tol­te apie 2 val. 45 min. vie­tos (4 val. 45 min. Lie­tu­vos) lai­ku, pra­ne­šė ži­niask­lai­da.

"Šis pa­vo­jin­gas žmo­gus da­bar jau pa­ša­lin­tas iš mū­sų te­ri­to­ri­jos, kad sto­tų prieš teis­mus sa­vo ša­ly­je", - par­eiš­kė vi­daus rei­ka­lų se­kre­to­rė The­re­sa May, ku­rios pa­stan­gas iš­siųs­ti Abu Qa­ta­dą iš ša­lies bu­vo su­trik­dę ke­li teis­mų spren­di­mai.

"Džiau­giuo­si, kad šios vy­riau­sy­bės ryž­tas įso­din­ti jį į lėk­tu­vą pa­si­tei­si­no ir kad pa­ga­liau pa­sie­kė­me tai, ką se­niai ra­gi­no pa­da­ry­ti anks­tes­nės vy­riau­sy­bės, par­la­men­tas ir Bri­ta­ni­jos vi­suo­me­nė", - sa­ko­ma se­kre­to­rės pra­ne­ši­me.

Anglija.lt

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja sek­ma­die­nį de­por­ta­vo ra­di­ka­lių pa­žiū­rų mu­sul­mo­nų dva­si­nin­ką Abu Qa­ta­dą į Jor­da­ni­ją, už­baig­da­ma aš­tuo­ne­rius me­tus tru­ku­sias vy­riau­sy­bės pa­stan­gas iš­siųs­ti jį į tė­vy­nę, kur jį ke­ti­na­ma teis­ti dėl įta­ria­mo te­ro­riz­mo.

Lėk­tu­vas, skrai­di­nan­tis dva­si­nin­ką, pa­ki­lo iš Ka­ra­liš­kų­jų oro pa­jė­gų (RAF) ae­rod­ro­mo Lon­do­no va­ka­ri­nia­me prie­mies­ty­je Nor­tol­te apie 2 val. 45 min. vie­tos (4 val. 45 min. Lie­tu­vos) lai­ku, pra­ne­šė ži­niask­lai­da.

"Šis pa­vo­jin­gas žmo­gus da­bar jau pa­ša­lin­tas iš mū­sų te­ri­to­ri­jos, kad sto­tų prieš teis­mus sa­vo ša­ly­je", - par­eiš­kė vi­daus rei­ka­lų se­kre­to­rė The­re­sa May, ku­rios pa­stan­gas iš­siųs­ti Abu Qa­ta­dą iš ša­lies bu­vo su­trik­dę ke­li teis­mų spren­di­mai.

"Džiau­giuo­si, kad šios vy­riau­sy­bės ryž­tas įso­din­ti jį į lėk­tu­vą pa­si­tei­si­no ir kad pa­ga­liau pa­sie­kė­me tai, ką se­niai ra­gi­no pa­da­ry­ti anks­tes­nės vy­riau­sy­bės, par­la­men­tas ir Bri­ta­ni­jos vi­suo­me­nė", - sa­ko­ma se­kre­to­rės pra­ne­ši­me.

 (Komentarų: 3)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: