Britės renkasi džihadą  

Skel­bia­ma, kad maž­daug 12 tūkst. už­sie­nie­čių dži­ha­dis­tų iš 50 ša­lių yra iš­vy­kę kau­tis į Si­ri­ją. Eu­ro­pos vals­ty­bės su­ne­ri­mu­sios, nes di­de­lė da­lis tų ko­vo­to­jų yra eu­ro­pie­čiai. Tei­gia­ma, kad dau­giau­sia tarp jų bri­tų. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja net va­di­na­ma dži­ha­dis­ti­nio smur­to eks­por­tuo­to­ja. Tur­būt la­biau­siai ste­bi­na tai, kad Britanijoje di­dė­ja mo­te­rų su­si­do­mė­ji­mas dži­ha­du.

Anot Te­ro­riz­mo ty­ri­mų ir ana­li­zės kon­sor­ciu­mo - JAV įsi­kū­ru­sios ste­bė­to­jų gru­pės, šie­met va­sa­rio mė­ne­sį „Is­la­mo vals­ty­bės“ va­dai Ra­kos mies­te Si­ri­jo­je įkū­rė „Al-Khans­saa“ gru­puo­tę. Ją su­da­ro iš­skir­ti­nai mo­te­rys, vil­kin­čios juo­dus ap­da­rus ir už­si­den­gu­sios vei­dus. Gru­puo­tės na­rės pri­va­lo griež­tai lai­ky­tis ša­ria­to tei­sės įtvir­tin­to ap­ran­gos ko­do. Jos kas mė­ne­sį gau­na 25 tūkst. Si­ri­jos sva­rų (apie 100 £) at­ly­gi­ni­mą.

Kaip tei­gia Tarp­tau­ti­nio ra­di­ka­liz­mo ir po­li­ti­nio smur­to ty­ri­mų cen­tro, vei­kian­čio Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me ko­le­dže, moks­lo dar­buo­to­ja Me­la­nie Smith, „Al-Khans­saa“ yra ša­ria­to tei­sės po­li­ci­jos pa­da­li­nys, ku­ris „Is­la­mo vals­ty­bė­je“ pri­žiū­ri, kad mo­te­rys ne­sielg­tų "ne­is­la­miš­kai". Te­leg­raph.co.uk pra­ne­ša, kad „Al-Khans­saa“ gru­puo­tės na­rės vaikš­ti­nė­da­mos Ra­kos gat­vė­mis ste­bi, ar skir­tin­gų ly­čių at­sto­vų bend­ra­vi­mas ne­prieš­ta­rau­ja ša­ria­to nor­moms. Jos taip pat ste­bi bur­kas dė­vin­čias mo­te­ris, siek­da­mos įsi­ti­kin­ti, kad šios nė­ra už­si­mas­ka­vę prieš­ų ko­vo­to­jai.

Stro­pios džihadistės

Ma­no­ma, kad apie 60 bri­čių yra iš­vy­ku­sios į Si­ri­ją ko­vo­ti mu­sul­mo­nų re­li­gi­nio ka­ro su ki­ta­ti­kiais – dži­ha­do. Jų am­žius - apy­tiks­liai 18-24 me­tai. Pa­ste­bi­ma, kad pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis, kai bu­vo nu­žu­dy­tas ame­ri­kie­čių žur­na­lis­tas Ja­me­sas Fo­ley, bri­čių su­si­do­mė­ji­mas dži­ha­du iš­au­go. Sa­ko­ma, kad da­bar mo­te­rims leng­viau nei vy­rams vyk­dy­ti dži­ha­dą, nes jos ma­žiau įta­ri­nė­ja­mos, kai iš­skren­da iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos.

Ra­di­ka­liz­mo eks­per­tai nu­ro­do, kad „Al-Khans­saa“ gru­puo­tės ly­de­rė yra Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­tė Aq­sa Mah­mood. Mer­gi­na mo­kė­si pri­va­čio­je mo­kyk­lo­je ir no­rė­jo bū­ti gy­dy­to­ja. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se ji bend­rau­ja Umm Layth var­du. Tei­gia­ma, kad dvi­de­šimt­me­tė iš Glaz­go į Si­ri­ją iš­skri­do pra­ei­tų me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį.

A. Mah­mood pa­si­rin­ko dži­ha­dą ir Si­ri­jo­je iš­te­kė­jo už is­la­mis­tų ko­vo­to­jo. Prieš kirs­da­ma Si­ri­jos sie­ną, ji pa­sku­ti­nį kar­tą pa­skam­bi­no sa­vo tė­vams ir pa­sa­kė: „Pa­ma­ty­siu jus pa­sku­ti­nio­jo teis­mo die­ną. Ve­siu jus į dan­gų, lai­ky­da­ma už ran­kų. No­riu tap­ti kan­ki­ne."

Ty­rė­jai pa­žy­mi, kad bri­tės itin stro­piai lai­ko­si „Is­la­mo vals­ty­bės“ įsta­ty­mų ir dėl to uži­ma svar­bius pos­tus gru­puo­tė­je. Tei­gia­ma, kad kai ku­rios bri­tų mo­te­rys Ra­ko­je įgi­jo Va­ka­rų krau­jo iš­troš­ku­sių dži­ha­dis­čių re­pu­ta­ci­ją. Kha­di­jah Da­re iš Pie­tų Lon­do­no „Twit­ter“ pa­sky­ro­je džiau­gė­si J. Fo­ley įvyk­dy­ta eg­ze­ku­ci­ja. Ji skel­bė no­rin­ti tap­ti pir­mą­ja mo­te­ri­mi, nu­kir­sian­čia gal­vą va­ka­rie­čiui ka­li­niui Si­ri­jo­je.

Ak­ty­vios so­cia­li­niuo­se tinkluose

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sal­ly Jo­nes, 45-erių į is­la­mą at­si­ver­tu­si bu­vu­si na­mų šei­mi­nin­kė iš Ken­to gra­fys­tės Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kaip ma­no­ma, pa­si­va­di­nu­si Umm Hus­sain al-Bri­ta­ni, „Twit­ter“ pa­sky­ro­je reiš­kė ne­apy­kan­tą krikš­čio­nims. Sa­vo ži­nu­tė­je ji skel­bė, kad vi­si krikš­čio­nys yra nu­si­pel­nę J. Fo­ley li­ki­mo.

Moks­li­nin­kė M. Smith so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­ste­bė­jo ki­tą jau­nų bri­čių gru­pe­lę, no­rin­čią įsi­lie­ti į „Al-Khans­saa“ gru­puo­tės veik­lą. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad nors šios mer­gi­nos gy­ve­na Ra­ko­je, te­be­bend­rau­ja su drau­gais iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Kai ku­rios jų nau­do­ja­si „Askfm“ klau­si­my­nu in­ter­ne­te, ku­ris pa­de­da su­ži­no­ti, kaip at­ro­do gy­ve­ni­mas "Is­la­mo vals­ty­bė­je". Šių mer­gi­nų „Twit­ter“ pa­sky­ros at­sklei­džia dau­giau dži­ha­dis­čių gy­ve­ni­mo Si­ri­jo­je de­ta­lių: mer­gi­nos pub­li­kuo­ja nuo­trau­kas, ku­rio­se dė­vi sa­vi­žu­džių dir­žus, kal­ba­si apie mais­tą ir dra­bu­žius.

Dau­ge­lis mo­te­rų, iš­vy­ku­sių į Si­ri­ją, iš­te­kė­jo už dži­ha­dis­tų ko­vo­to­jų, su ku­riais už­mez­gė pa­žin­tis „Twit­ter“, „Fa­ce­book“ ir ki­tuo­se so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Dži­ha­do so­cia­li­nė me­di­ja tie­siog „ū­žia" nuo san­tuo­kos pa­siū­ly­mų. Dau­ge­lis „Is­la­mo vals­ty­bės“ ko­vo­to­jų tu­ri po ke­lias žmo­nas.

Re­mian­tis „Is­la­mo vals­ty­bės“ is­la­mo tei­sės in­terp­re­ta­ci­ja, mo­te­rims nė­ra lei­džia­ma kau­tis, bet jos ga­li da­ly­vau­ti sa­vi­žu­džių sprog­di­ni­muo­se. Pra­ėju­sią sa­vai­tę mo­te­rys ėmė pra­šy­ti leis­ti ir joms ko­vo­ti, ta­čiau „Al-Khans­saa” gru­puo­tės reak­ci­ja bu­vo ne­igia­ma. Bu­vo par­eikš­ta, kad mū­šis yra skir­tas vy­rams ir kad mo­te­rys ga­li prie ko­vos pri­si­dė­ti ki­tais bū­dais.


Gin­ta­rė Grigalavičiūtė

www.anglija.lt

Skel­bia­ma, kad maž­daug 12 tūkst. už­sie­nie­čių dži­ha­dis­tų iš 50 ša­lių yra iš­vy­kę kau­tis į Si­ri­ją. Eu­ro­pos vals­ty­bės su­ne­ri­mu­sios, nes di­de­lė da­lis tų ko­vo­to­jų yra eu­ro­pie­čiai. Tei­gia­ma, kad dau­giau­sia tarp jų bri­tų. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja net va­di­na­ma dži­ha­dis­ti­nio smur­to eks­por­tuo­to­ja. Tur­būt la­biau­siai ste­bi­na tai, kad Britanijoje di­dė­ja mo­te­rų su­si­do­mė­ji­mas dži­ha­du.

Anot Te­ro­riz­mo ty­ri­mų ir ana­li­zės kon­sor­ciu­mo - JAV įsi­kū­ru­sios ste­bė­to­jų gru­pės, šie­met va­sa­rio mė­ne­sį „Is­la­mo vals­ty­bės“ va­dai Ra­kos mies­te Si­ri­jo­je įkū­rė „Al-Khans­saa“ gru­puo­tę. Ją su­da­ro iš­skir­ti­nai mo­te­rys, vil­kin­čios juo­dus ap­da­rus ir už­si­den­gu­sios vei­dus. Gru­puo­tės na­rės pri­va­lo griež­tai lai­ky­tis ša­ria­to tei­sės įtvir­tin­to ap­ran­gos ko­do. Jos kas mė­ne­sį gau­na 25 tūkst. Si­ri­jos sva­rų (apie 100 £) at­ly­gi­ni­mą.

Kaip tei­gia Tarp­tau­ti­nio ra­di­ka­liz­mo ir po­li­ti­nio smur­to ty­ri­mų cen­tro, vei­kian­čio Lon­do­no ka­ra­liš­ka­ja­me ko­le­dže, moks­lo dar­buo­to­ja Me­la­nie Smith, „Al-Khans­saa“ yra ša­ria­to tei­sės po­li­ci­jos pa­da­li­nys, ku­ris „Is­la­mo vals­ty­bė­je“ pri­žiū­ri, kad mo­te­rys ne­sielg­tų "ne­is­la­miš­kai". Te­leg­raph.co.uk pra­ne­ša, kad „Al-Khans­saa“ gru­puo­tės na­rės vaikš­ti­nė­da­mos Ra­kos gat­vė­mis ste­bi, ar skir­tin­gų ly­čių at­sto­vų bend­ra­vi­mas ne­prieš­ta­rau­ja ša­ria­to nor­moms. Jos taip pat ste­bi bur­kas dė­vin­čias mo­te­ris, siek­da­mos įsi­ti­kin­ti, kad šios nė­ra už­si­mas­ka­vę prieš­ų ko­vo­to­jai.

Stro­pios džihadistės

Ma­no­ma, kad apie 60 bri­čių yra iš­vy­ku­sios į Si­ri­ją ko­vo­ti mu­sul­mo­nų re­li­gi­nio ka­ro su ki­ta­ti­kiais – dži­ha­do. Jų am­žius - apy­tiks­liai 18-24 me­tai. Pa­ste­bi­ma, kad pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis, kai bu­vo nu­žu­dy­tas ame­ri­kie­čių žur­na­lis­tas Ja­me­sas Fo­ley, bri­čių su­si­do­mė­ji­mas dži­ha­du iš­au­go. Sa­ko­ma, kad da­bar mo­te­rims leng­viau nei vy­rams vyk­dy­ti dži­ha­dą, nes jos ma­žiau įta­ri­nė­ja­mos, kai iš­skren­da iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos.

Ra­di­ka­liz­mo eks­per­tai nu­ro­do, kad „Al-Khans­saa“ gru­puo­tės ly­de­rė yra Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­tė Aq­sa Mah­mood. Mer­gi­na mo­kė­si pri­va­čio­je mo­kyk­lo­je ir no­rė­jo bū­ti gy­dy­to­ja. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se ji bend­rau­ja Umm Layth var­du. Tei­gia­ma, kad dvi­de­šimt­me­tė iš Glaz­go į Si­ri­ją iš­skri­do pra­ei­tų me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį.

A. Mah­mood pa­si­rin­ko dži­ha­dą ir Si­ri­jo­je iš­te­kė­jo už is­la­mis­tų ko­vo­to­jo. Prieš kirs­da­ma Si­ri­jos sie­ną, ji pa­sku­ti­nį kar­tą pa­skam­bi­no sa­vo tė­vams ir pa­sa­kė: „Pa­ma­ty­siu jus pa­sku­ti­nio­jo teis­mo die­ną. Ve­siu jus į dan­gų, lai­ky­da­ma už ran­kų. No­riu tap­ti kan­ki­ne."

Ty­rė­jai pa­žy­mi, kad bri­tės itin stro­piai lai­ko­si „Is­la­mo vals­ty­bės“ įsta­ty­mų ir dėl to uži­ma svar­bius pos­tus gru­puo­tė­je. Tei­gia­ma, kad kai ku­rios bri­tų mo­te­rys Ra­ko­je įgi­jo Va­ka­rų krau­jo iš­troš­ku­sių dži­ha­dis­čių re­pu­ta­ci­ją. Kha­di­jah Da­re iš Pie­tų Lon­do­no „Twit­ter“ pa­sky­ro­je džiau­gė­si J. Fo­ley įvyk­dy­ta eg­ze­ku­ci­ja. Ji skel­bė no­rin­ti tap­ti pir­mą­ja mo­te­ri­mi, nu­kir­sian­čia gal­vą va­ka­rie­čiui ka­li­niui Si­ri­jo­je.

Ak­ty­vios so­cia­li­niuo­se tinkluose

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sal­ly Jo­nes, 45-erių į is­la­mą at­si­ver­tu­si bu­vu­si na­mų šei­mi­nin­kė iš Ken­to gra­fys­tės Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kaip ma­no­ma, pa­si­va­di­nu­si Umm Hus­sain al-Bri­ta­ni, „Twit­ter“ pa­sky­ro­je reiš­kė ne­apy­kan­tą krikš­čio­nims. Sa­vo ži­nu­tė­je ji skel­bė, kad vi­si krikš­čio­nys yra nu­si­pel­nę J. Fo­ley li­ki­mo.

Moks­li­nin­kė M. Smith so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­ste­bė­jo ki­tą jau­nų bri­čių gru­pe­lę, no­rin­čią įsi­lie­ti į „Al-Khans­saa“ gru­puo­tės veik­lą. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad nors šios mer­gi­nos gy­ve­na Ra­ko­je, te­be­bend­rau­ja su drau­gais iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Kai ku­rios jų nau­do­ja­si „Askfm“ klau­si­my­nu in­ter­ne­te, ku­ris pa­de­da su­ži­no­ti, kaip at­ro­do gy­ve­ni­mas "Is­la­mo vals­ty­bė­je". Šių mer­gi­nų „Twit­ter“ pa­sky­ros at­sklei­džia dau­giau dži­ha­dis­čių gy­ve­ni­mo Si­ri­jo­je de­ta­lių: mer­gi­nos pub­li­kuo­ja nuo­trau­kas, ku­rio­se dė­vi sa­vi­žu­džių dir­žus, kal­ba­si apie mais­tą ir dra­bu­žius.

Dau­ge­lis mo­te­rų, iš­vy­ku­sių į Si­ri­ją, iš­te­kė­jo už dži­ha­dis­tų ko­vo­to­jų, su ku­riais už­mez­gė pa­žin­tis „Twit­ter“, „Fa­ce­book“ ir ki­tuo­se so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Dži­ha­do so­cia­li­nė me­di­ja tie­siog „ū­žia" nuo san­tuo­kos pa­siū­ly­mų. Dau­ge­lis „Is­la­mo vals­ty­bės“ ko­vo­to­jų tu­ri po ke­lias žmo­nas.

Re­mian­tis „Is­la­mo vals­ty­bės“ is­la­mo tei­sės in­terp­re­ta­ci­ja, mo­te­rims nė­ra lei­džia­ma kau­tis, bet jos ga­li da­ly­vau­ti sa­vi­žu­džių sprog­di­ni­muo­se. Pra­ėju­sią sa­vai­tę mo­te­rys ėmė pra­šy­ti leis­ti ir joms ko­vo­ti, ta­čiau „Al-Khans­saa” gru­puo­tės reak­ci­ja bu­vo ne­igia­ma. Bu­vo par­eikš­ta, kad mū­šis yra skir­tas vy­rams ir kad mo­te­rys ga­li prie ko­vos pri­si­dė­ti ki­tais bū­dais.


Gin­ta­rė Grigalavičiūtė

 (Komentarų: 8)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: