Britų parlamente - susidomėjimas pornografija 

Bri­tų par­la­men­to par­ei­gū­nai per­nai už­re­gis­tra­vo be­veik 300 tūkst. mė­gi­ni­mų prie­iti prie por­nog­ra­fi­nės me­džia­gos per tar­ny­bi­nius kom­piu­te­rius, ro­do ofi­cia­lūs įra­šai.

Par­la­men­to rū­mų In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) de­par­ta­men­to skel­bia­mi duo­me­nys su­rink­ti iš kom­piu­te­rių, ku­riais nau­do­ja­si dau­giau nei 1 tūkst. 300 įsta­ty­mų lei­dė­jų, jų pa­dė­jė­jų ir ki­tų par­la­men­to dar­buo­to­jų.

Ta­čiau par­ei­gū­nai tvir­ti­na, kad šis skai­čius la­bai iš­au­go dėl au­to­ma­tiš­kai at­si­nau­ji­nan­čių in­ter­ne­to sve­tai­nių ir ne­pa­gei­dau­ja­mų iš­šo­kan­čių rek­la­mų, ku­rios taip pat ga­lė­jo bū­ti įtrauk­tos.

IT sky­riaus par­ei­gū­nai aiš­ki­na­si, ko­dėl mė­gi­ni­mų prie­iti prie por­nog­ra­fi­nių sve­tai­nių skai­čius skir­tin­gais mė­ne­siais ski­ria­si – pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį už­re­gis­truo­ta be­veik 115 tūkst. to­kių ban­dy­mų, o šį va­sa­rį – tik 15.

www.anglija.lt

Bri­tų par­la­men­to par­ei­gū­nai per­nai už­re­gis­tra­vo be­veik 300 tūkst. mė­gi­ni­mų prie­iti prie por­nog­ra­fi­nės me­džia­gos per tar­ny­bi­nius kom­piu­te­rius, ro­do ofi­cia­lūs įra­šai.

Par­la­men­to rū­mų In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) de­par­ta­men­to skel­bia­mi duo­me­nys su­rink­ti iš kom­piu­te­rių, ku­riais nau­do­ja­si dau­giau nei 1 tūkst. 300 įsta­ty­mų lei­dė­jų, jų pa­dė­jė­jų ir ki­tų par­la­men­to dar­buo­to­jų.

Ta­čiau par­ei­gū­nai tvir­ti­na, kad šis skai­čius la­bai iš­au­go dėl au­to­ma­tiš­kai at­si­nau­ji­nan­čių in­ter­ne­to sve­tai­nių ir ne­pa­gei­dau­ja­mų iš­šo­kan­čių rek­la­mų, ku­rios taip pat ga­lė­jo bū­ti įtrauk­tos.

IT sky­riaus par­ei­gū­nai aiš­ki­na­si, ko­dėl mė­gi­ni­mų prie­iti prie por­nog­ra­fi­nių sve­tai­nių skai­čius skir­tin­gais mė­ne­siais ski­ria­si – pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį už­re­gis­truo­ta be­veik 115 tūkst. to­kių ban­dy­mų, o šį va­sa­rį – tik 15.

 (Komentarų: 2)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: