Dalį „Aukso puodo“ skyrė labdarai - Anglija.lt
 

Dalį „Aukso puodo“ skyrė labdarai 

Pra­bė­gus ly­giai dviem sa­vai­tėms, kai bu­vo lai­mė­tas TE­LE­LO­TO „Auk­so puo­das“ su 800 226 li­tais, pir­ma­die­nio po­pie­tę į lo­te­ri­ją krei­pė­si šių pi­ni­gų sa­vi­nin­kai - jau­na po­ra iš Klai­pė­dos.

Pa­si­ro­do, žmo­na sa­vo vy­rui ži­nią apie sėk­mę te­le­fo­nu pra­ne­šė jau ki­tą die­ną po lai­mė­ji­mo, ta­čiau lau­kė, kol jis grįš iš už­sie­nio, kad ga­lė­tų kar­tu at­siim­ti „Auk­so puo­dą“.

„Pir­miau­sia, ką vy­ras lie­pė pa­da­ry­ti, tai dar kar­tą ge­rai pa­ti­krin­ti bi­lie­tą. Ma­nė, gal ką su­mai­šiau ar ne taip pa­žiū­rė­jau“, – pri­si­mi­nė mo­te­ris. Ji pik­ti­no­si, kad la­bai ati­džiai vis­ką pa­ti­kri­no dar prieš skam­bin­da­ma, mat iš­vy­dus kom­piu­te­rio ekra­ne lai­mė­tą su­mą dar ku­rį lai­ką lin­ko ko­jos ir krė­tė šal­tis. „Vy­ras lo­te­ri­jo­se ne­da­ly­vau­ja, tad kol ne­grį­žo ir pats ne­įsi­ti­ki­no, žiū­rė­jo į tai skep­tiš­kai“, – pa­sa­ko­jo žmo­na.

Abu klai­pė­die­čiai dir­ba jū­rų trans­por­to vers­le. Vy­ras daug lai­ko dar­bo rei­ka­lais pra­lei­džia už­sie­ny­je, o žmo­na šiuo me­tu na­mie pri­žiū­ri du­kry­tę. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no ne­įsi­vaiz­duo­jan­ti, ko­dėl li­ki­mas pa­si­rin­ko bū­tent ją, ta­čiau pa­ti­ki­no, kad ne­si­ren­gia džiaug­tis pi­ni­gais vie­na, to­dėl da­lį jų iš­kart sky­rė lab­da­ros fon­dui, re­mian­čiam ser­gan­čius vai­kus. „Pi­ni­gais, ku­rie at­ėjo ko­ne iš dan­gaus, rei­kia da­ly­tis - tai ne­ra­šy­ta tai­syk­lė“, – tvir­ti­no ji. Vis dėl­to mo­te­ris ne­ke­ti­na pa­mirš­ti ir sa­vęs.

Vie­nas di­džiau­sių su­tuok­ti­nių po­mė­gių yra ke­lio­nės. „Jei­gu bū­tu­me lai­mė­ję kiek anks­čiau, bū­tu­me kaip­mat pir­kę bi­lie­tus į Bra­zi­li­ją ir ste­bė­ję fut­bo­lo čem­pio­na­tą“, – kal­bė­jo lai­mė­to­ja. Ta­čiau tai ne vie­nin­te­lė ša­lis, ku­rią šei­ma no­ri ap­lan­ky­ti. Da­bar abu la­biau­siai trokš­ta nu­vyk­ti į to­li­mą­ją Aus­tra­li­ją. Sa­vo šei­mos la­bui mo­te­ris pir­miau­sia pa­dengs bu­to pa­sko­lą, skirs pi­ni­gų bui­čiai pa­ge­rin­ti, da­lį jų ati­dės du­kros at­ei­čiai ir tie­siog juo­dai die­nai. In­ves­tuo­ti klai­pė­die­tė ne­no­ri, nes sa­ko ne­tu­rin­ti vers­li­nin­ko gys­le­lės. „Vi­sa­da ne­blo­gai pra­gy­ve­nom iš at­ly­gi­ni­mų, bet la­bai džiau­gia­mės, kad da­bar ga­lė­sim gy­ven­ti kiek lais­viau“, – sa­kė lai­mė­to­ja.

www.anglija.lt

Pra­bė­gus ly­giai dviem sa­vai­tėms, kai bu­vo lai­mė­tas TE­LE­LO­TO „Auk­so puo­das“ su 800 226 li­tais, pir­ma­die­nio po­pie­tę į lo­te­ri­ją krei­pė­si šių pi­ni­gų sa­vi­nin­kai - jau­na po­ra iš Klai­pė­dos.

Pa­si­ro­do, žmo­na sa­vo vy­rui ži­nią apie sėk­mę te­le­fo­nu pra­ne­šė jau ki­tą die­ną po lai­mė­ji­mo, ta­čiau lau­kė, kol jis grįš iš už­sie­nio, kad ga­lė­tų kar­tu at­siim­ti „Auk­so puo­dą“.

„Pir­miau­sia, ką vy­ras lie­pė pa­da­ry­ti, tai dar kar­tą ge­rai pa­ti­krin­ti bi­lie­tą. Ma­nė, gal ką su­mai­šiau ar ne taip pa­žiū­rė­jau“, – pri­si­mi­nė mo­te­ris. Ji pik­ti­no­si, kad la­bai ati­džiai vis­ką pa­ti­kri­no dar prieš skam­bin­da­ma, mat iš­vy­dus kom­piu­te­rio ekra­ne lai­mė­tą su­mą dar ku­rį lai­ką lin­ko ko­jos ir krė­tė šal­tis. „Vy­ras lo­te­ri­jo­se ne­da­ly­vau­ja, tad kol ne­grį­žo ir pats ne­įsi­ti­ki­no, žiū­rė­jo į tai skep­tiš­kai“, – pa­sa­ko­jo žmo­na.

Abu klai­pė­die­čiai dir­ba jū­rų trans­por­to vers­le. Vy­ras daug lai­ko dar­bo rei­ka­lais pra­lei­džia už­sie­ny­je, o žmo­na šiuo me­tu na­mie pri­žiū­ri du­kry­tę. Mo­te­ris pri­si­pa­ži­no ne­įsi­vaiz­duo­jan­ti, ko­dėl li­ki­mas pa­si­rin­ko bū­tent ją, ta­čiau pa­ti­ki­no, kad ne­si­ren­gia džiaug­tis pi­ni­gais vie­na, to­dėl da­lį jų iš­kart sky­rė lab­da­ros fon­dui, re­mian­čiam ser­gan­čius vai­kus. „Pi­ni­gais, ku­rie at­ėjo ko­ne iš dan­gaus, rei­kia da­ly­tis - tai ne­ra­šy­ta tai­syk­lė“, – tvir­ti­no ji. Vis dėl­to mo­te­ris ne­ke­ti­na pa­mirš­ti ir sa­vęs.

Vie­nas di­džiau­sių su­tuok­ti­nių po­mė­gių yra ke­lio­nės. „Jei­gu bū­tu­me lai­mė­ję kiek anks­čiau, bū­tu­me kaip­mat pir­kę bi­lie­tus į Bra­zi­li­ją ir ste­bė­ję fut­bo­lo čem­pio­na­tą“, – kal­bė­jo lai­mė­to­ja. Ta­čiau tai ne vie­nin­te­lė ša­lis, ku­rią šei­ma no­ri ap­lan­ky­ti. Da­bar abu la­biau­siai trokš­ta nu­vyk­ti į to­li­mą­ją Aus­tra­li­ją. Sa­vo šei­mos la­bui mo­te­ris pir­miau­sia pa­dengs bu­to pa­sko­lą, skirs pi­ni­gų bui­čiai pa­ge­rin­ti, da­lį jų ati­dės du­kros at­ei­čiai ir tie­siog juo­dai die­nai. In­ves­tuo­ti klai­pė­die­tė ne­no­ri, nes sa­ko ne­tu­rin­ti vers­li­nin­ko gys­le­lės. „Vi­sa­da ne­blo­gai pra­gy­ve­nom iš at­ly­gi­ni­mų, bet la­bai džiau­gia­mės, kad da­bar ga­lė­sim gy­ven­ti kiek lais­viau“, – sa­kė lai­mė­to­ja.

 (Komentarų: 2)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: