Daugiavaikės motinos gali nebegauti valstybinės pensijos - Anglija.lt
 

Daugiavaikės motinos gali nebegauti valstybinės pensijos 

Vy­riau­sy­bei bus siū­lo­ma nuo ki­tų me­tų ne­pra­dė­ti mo­kė­ti an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nių pen­si­jų mo­ti­noms, užau­gi­nu­sioms 5-6 vai­kus, sa­ko fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius.

"Kel­siu klau­si­mą dėl to įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo", - Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te sa­kė fi­nan­sų mi­nis­tras.

Pa­sak R.Ša­džiaus, to­kių pen­si­jų mo­kė­ji­mas ga­li bū­ti ati­dė­tas iki 2015 me­tų. Da­bar įsta­ty­mas tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo 2014-ųjų.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, jei­gu šios pen­si­jos bū­tų mo­ka­mos nuo 2014 me­tų, tam rei­kė­tų 30 mln. li­tų, o 2015 me­tams – 78 mln. li­tų.

Da­bar an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos mo­ka­mos 3,1 tūks­tan­čio 7-is ir dau­giau vai­kų au­gi­nan­čių mo­ti­nų. Mi­nis­te­ri­ja ne­tei­kia in­for­ma­ci­jos, kiek yra mo­ti­nų, au­gi­nan­čių 5-6 vai­kus. Pen­si­jos, ku­rias gau­tų 5-6 vai­kus pa­gim­džiu­sios ar įvai­ki­nu­sios ir iki 18 me­tų iš­au­gi­nu­sios bei ge­rai iš­auk­lė­ju­sios mo­ti­nos, tu­rė­jo bū­ti pra­dė­tos mo­kė­ti nuo 2009-ųjų lie­pos 1-osios, ta­čiau ter­mi­nas ke­lis kar­tus bu­vo ati­dė­tas. Šiuo me­tu an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja yra 400 li­tų.

www.anglija.lt

Vy­riau­sy­bei bus siū­lo­ma nuo ki­tų me­tų ne­pra­dė­ti mo­kė­ti an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nių pen­si­jų mo­ti­noms, užau­gi­nu­sioms 5-6 vai­kus, sa­ko fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius.

"Kel­siu klau­si­mą dėl to įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo", - Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te sa­kė fi­nan­sų mi­nis­tras.

Pa­sak R.Ša­džiaus, to­kių pen­si­jų mo­kė­ji­mas ga­li bū­ti ati­dė­tas iki 2015 me­tų. Da­bar įsta­ty­mas tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo 2014-ųjų.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, jei­gu šios pen­si­jos bū­tų mo­ka­mos nuo 2014 me­tų, tam rei­kė­tų 30 mln. li­tų, o 2015 me­tams – 78 mln. li­tų.

Da­bar an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos mo­ka­mos 3,1 tūks­tan­čio 7-is ir dau­giau vai­kų au­gi­nan­čių mo­ti­nų. Mi­nis­te­ri­ja ne­tei­kia in­for­ma­ci­jos, kiek yra mo­ti­nų, au­gi­nan­čių 5-6 vai­kus. Pen­si­jos, ku­rias gau­tų 5-6 vai­kus pa­gim­džiu­sios ar įvai­ki­nu­sios ir iki 18 me­tų iš­au­gi­nu­sios bei ge­rai iš­auk­lė­ju­sios mo­ti­nos, tu­rė­jo bū­ti pra­dė­tos mo­kė­ti nuo 2009-ųjų lie­pos 1-osios, ta­čiau ter­mi­nas ke­lis kar­tus bu­vo ati­dė­tas. Šiuo me­tu an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja yra 400 li­tų.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: