Ekspedicija "Misija Sibiras" išlydėta į Tiumenę - Anglija.lt
 

Ekspedicija "Misija Sibiras" išlydėta į Tiumenę 

Dvy­lik­to­sios kas­me­ti­nės eks­pe­di­ci­jos "Mi­si­ja Si­bi­ras" da­ly­viai tre­čia­die­nį pa­va­ka­rę sė­do į trau­ki­nį ir pa­ju­dė­jo į Tiu­me­nės sri­tį Ru­si­jo­je, kur ap­lan­kys ir tvar­kys Lie­tu­vos trem­ti­nių ka­pus.

Be­veik 3 tūkst. ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos nu­to­lu­sio­je, va­ka­rų Si­bi­ro Tiu­me­nės sri­ty­je eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai su­si­tiks su vie­tos lie­tu­viais, ap­lan­kys ir su­tvar­kys žu­vu­sių trem­ti­nių ka­pus bei pa­gerbs jų at­mi­ni­mą.

"Pa­grin­di­nis eks­pe­di­ci­jos tiks­las yra ras­ti iš­li­ku­sias lie­tu­vių ka­pi­nes, kiek ga­li­ma jas su­tvar­ky­ti. Ki­ta tiks­las - su­si­tik­ti su ten esan­čiais lie­tu­viais, juos ap­lan­ky­ti, pa­svei­kin­ti ir per­duo­ti lin­kė­ji­mus iš Lie­tu­vos", - sa­kė pro­jek­to "Mi­si­ja Si­bi­ras" koor­di­na­to­rius Ig­nas Ru­si­las. Jo tei­gi­mu, eks­pe­di­ci­ja ne­ži­no, ko­kia yra trem­ti­nių ka­pų būk­lė Tiu­me­nės sri­ty­je, nes pa­sku­ti­nė ke­lio­nė į šią vie­to­vę bu­vo prieš 20 me­tų.

I.Ru­si­las ti­ki­no, kad pa­grin­di­niai da­ly­vių tiks­lai yra įgau­ti pa­tir­ties, pri­si­lies­ti prie Lie­tu­vos is­to­ri­jos, o vė­liau, su­grį­žus, pa­si­da­lin­ti įspū­džiais su Lie­tu­vos mo­ky­lo­mis, uni­ver­si­te­tais bei bend­ruo­me­nių cen­trais.

24 me­tų eks­pe­di­ci­jos da­ly­vė Ie­va Ma­tu­le­vi­čiū­tė tei­gė, kad jos se­ne­lis bu­vo iš­trem­tas į Si­bi­rą ir ji no­rin­ti pa­jaus­ti, kas yra Si­bi­ras, nes vai­kys­tė­je gir­dė­jo įvai­rius pa­sa­ko­ji­mus ir is­to­ri­jas.

"Pa­ty­rus vi­są tai yra pro­ga ki­tus žmo­nes įkvėp­ti", - sa­vo lū­kes­čiais da­li­jo­si 22 me­tų eks­pe­di­ci­jos da­ly­vis Ka­ro­lis Ko­va­liū­nas.

Eks­pe­di­ci­jos va­do­vas Gin­tau­tas Alek­na, da­ly­vių tei­gi­mu, jų jau lau­kia Si­bi­re.

"Tai yra pa­ti ge­riau­sia ini­cia­ty­va ug­dan­ti mū­sų jau­ną­ją kar­tą ir ti­krai džiu­gu, kad ini­cia­ty­va ne­menks­ta, o tik stip­rė­ja, vis dau­giau ir dau­giau jau­nų žmo­nių bu­ria­si, no­ri da­ly­vau­ti ir da­ro pui­kų dar­bą ne tik nu­vyk­da­mi, su­ži­no­da­mi, bet ir tvar­ky­da­mi tas trem­čių vie­tas, par­vež­da­mi tė­vy­nės mei­lės min­tį į Lie­tu­vą", - BNS sa­vo nuo­mo­ne pa­si­da­li­no Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas. Mi­nis­tro nuo­mo­ne, la­bai svar­bu, kad to­kios eks­pe­di­ci­jos yra ne­for­ma­lios ir vyks­ta jau­ni­mo ini­cia­ty­va.

Mi­si­jos da­ly­vius pa­ly­dė­jo Eu­ro­pos par­la­men­to na­riai Vy­tau­tas Lands­ber­gis ir Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lie­nė, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius bei Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, "Mi­si­ja Si­bi­ras" pa­ta­rė­jų ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Kauš­pė­das, Lab­da­ros ir par­amos fon­do „Jau­niems“ di­rek­to­rius Ar­nas Mar­cin­kus, Sei­mo kanc­le­ris Jo­nas Mi­le­rius.

„Mi­si­ja Si­bi­ras'13” da­ly­viai iš­vy­ko su šū­kiu „Ti­kros is­to­ri­jos da­le­lė, įam­žin­ta at­ei­čiai“. Ko­man­dą su­da­ro 16 žmo­nių, jiems va­do­vau­ja il­ga­me­tis šios eks­pe­di­ci­jos da­ly­vis ir va­do­vas ke­liau­to­jas Gin­tau­tas Alek­na.

Pro­jek­tas "Mi­si­ja Si­bi­ras" or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo 2006 me­tų. Nuo jo pra­džios lie­tu­vių trem­ties ir įka­li­ni­mo vie­to­se Si­bi­re jau ap­si­lan­kė 11 jau­ni­mo eks­pe­di­ci­jų, su­tvar­kiu­sių apie 90 lie­tu­viš­kų ka­pi­nių ir su­si­ti­ku­sių su ten gy­ve­nan­čiais lie­tu­viais.

Pir­mie­ji ma­si­niai trė­mi­mai iš Bal­ti­jos ša­lių pra­si­dė­jo 1941 me­tų bir­že­lio 14 die­ną. Trė­mi­mai vėl at­si­nau­ji­no, kai Lie­tu­vą an­trą kar­tą oku­pa­vo so­vie­tai 1944 me­tais. Iš vi­so per so­vie­ti­nę oku­pa­ci­ją iki 1953 me­tų į la­ge­rius ir trem­tį iš­vež­ta 275 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

www.anglija.lt

Dvy­lik­to­sios kas­me­ti­nės eks­pe­di­ci­jos "Mi­si­ja Si­bi­ras" da­ly­viai tre­čia­die­nį pa­va­ka­rę sė­do į trau­ki­nį ir pa­ju­dė­jo į Tiu­me­nės sri­tį Ru­si­jo­je, kur ap­lan­kys ir tvar­kys Lie­tu­vos trem­ti­nių ka­pus.

Be­veik 3 tūkst. ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos nu­to­lu­sio­je, va­ka­rų Si­bi­ro Tiu­me­nės sri­ty­je eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai su­si­tiks su vie­tos lie­tu­viais, ap­lan­kys ir su­tvar­kys žu­vu­sių trem­ti­nių ka­pus bei pa­gerbs jų at­mi­ni­mą.

"Pa­grin­di­nis eks­pe­di­ci­jos tiks­las yra ras­ti iš­li­ku­sias lie­tu­vių ka­pi­nes, kiek ga­li­ma jas su­tvar­ky­ti. Ki­ta tiks­las - su­si­tik­ti su ten esan­čiais lie­tu­viais, juos ap­lan­ky­ti, pa­svei­kin­ti ir per­duo­ti lin­kė­ji­mus iš Lie­tu­vos", - sa­kė pro­jek­to "Mi­si­ja Si­bi­ras" koor­di­na­to­rius Ig­nas Ru­si­las. Jo tei­gi­mu, eks­pe­di­ci­ja ne­ži­no, ko­kia yra trem­ti­nių ka­pų būk­lė Tiu­me­nės sri­ty­je, nes pa­sku­ti­nė ke­lio­nė į šią vie­to­vę bu­vo prieš 20 me­tų.

I.Ru­si­las ti­ki­no, kad pa­grin­di­niai da­ly­vių tiks­lai yra įgau­ti pa­tir­ties, pri­si­lies­ti prie Lie­tu­vos is­to­ri­jos, o vė­liau, su­grį­žus, pa­si­da­lin­ti įspū­džiais su Lie­tu­vos mo­ky­lo­mis, uni­ver­si­te­tais bei bend­ruo­me­nių cen­trais.

24 me­tų eks­pe­di­ci­jos da­ly­vė Ie­va Ma­tu­le­vi­čiū­tė tei­gė, kad jos se­ne­lis bu­vo iš­trem­tas į Si­bi­rą ir ji no­rin­ti pa­jaus­ti, kas yra Si­bi­ras, nes vai­kys­tė­je gir­dė­jo įvai­rius pa­sa­ko­ji­mus ir is­to­ri­jas.

"Pa­ty­rus vi­są tai yra pro­ga ki­tus žmo­nes įkvėp­ti", - sa­vo lū­kes­čiais da­li­jo­si 22 me­tų eks­pe­di­ci­jos da­ly­vis Ka­ro­lis Ko­va­liū­nas.

Eks­pe­di­ci­jos va­do­vas Gin­tau­tas Alek­na, da­ly­vių tei­gi­mu, jų jau lau­kia Si­bi­re.

"Tai yra pa­ti ge­riau­sia ini­cia­ty­va ug­dan­ti mū­sų jau­ną­ją kar­tą ir ti­krai džiu­gu, kad ini­cia­ty­va ne­menks­ta, o tik stip­rė­ja, vis dau­giau ir dau­giau jau­nų žmo­nių bu­ria­si, no­ri da­ly­vau­ti ir da­ro pui­kų dar­bą ne tik nu­vyk­da­mi, su­ži­no­da­mi, bet ir tvar­ky­da­mi tas trem­čių vie­tas, par­vež­da­mi tė­vy­nės mei­lės min­tį į Lie­tu­vą", - BNS sa­vo nuo­mo­ne pa­si­da­li­no Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas. Mi­nis­tro nuo­mo­ne, la­bai svar­bu, kad to­kios eks­pe­di­ci­jos yra ne­for­ma­lios ir vyks­ta jau­ni­mo ini­cia­ty­va.

Mi­si­jos da­ly­vius pa­ly­dė­jo Eu­ro­pos par­la­men­to na­riai Vy­tau­tas Lands­ber­gis ir Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lie­nė, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius bei Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, "Mi­si­ja Si­bi­ras" pa­ta­rė­jų ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Kauš­pė­das, Lab­da­ros ir par­amos fon­do „Jau­niems“ di­rek­to­rius Ar­nas Mar­cin­kus, Sei­mo kanc­le­ris Jo­nas Mi­le­rius.

„Mi­si­ja Si­bi­ras'13” da­ly­viai iš­vy­ko su šū­kiu „Ti­kros is­to­ri­jos da­le­lė, įam­žin­ta at­ei­čiai“. Ko­man­dą su­da­ro 16 žmo­nių, jiems va­do­vau­ja il­ga­me­tis šios eks­pe­di­ci­jos da­ly­vis ir va­do­vas ke­liau­to­jas Gin­tau­tas Alek­na.

Pro­jek­tas "Mi­si­ja Si­bi­ras" or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo 2006 me­tų. Nuo jo pra­džios lie­tu­vių trem­ties ir įka­li­ni­mo vie­to­se Si­bi­re jau ap­si­lan­kė 11 jau­ni­mo eks­pe­di­ci­jų, su­tvar­kiu­sių apie 90 lie­tu­viš­kų ka­pi­nių ir su­si­ti­ku­sių su ten gy­ve­nan­čiais lie­tu­viais.

Pir­mie­ji ma­si­niai trė­mi­mai iš Bal­ti­jos ša­lių pra­si­dė­jo 1941 me­tų bir­že­lio 14 die­ną. Trė­mi­mai vėl at­si­nau­ji­no, kai Lie­tu­vą an­trą kar­tą oku­pa­vo so­vie­tai 1944 me­tais. Iš vi­so per so­vie­ti­nę oku­pa­ci­ją iki 1953 me­tų į la­ge­rius ir trem­tį iš­vež­ta 275 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

 (Komentarų: 2)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: