Į Lietuvą atriedės JAV tankai 

JAV ka­ri­nės pa­jė­gos, pa­stip­rin­tos tan­kais, ne­tru­kus vyks į Ry­tų Eu­ro­pą, kad dar kar­tą už­ti­krin­tų NA­TO są­jun­gi­nin­kes, ne­ri­mau­jan­čias dėl Ru­si­jos in­ter­ven­ci­jos Ukrai­no­je.

Apie 600 ka­rių iš Pir­mo­sios ka­va­le­ri­jos di­vi­zi­jos, pri­klau­san­čios Pir­ma­jai bri­ga­dai at­vyks į Len­ki­ją ir Bal­ti­jos ša­lis spa­lį mo­ko­mo­sioms pra­ty­boms su Al­jan­so na­rių ka­riais, pa­keis­da­mi šiuo me­tu ten tar­nau­jan­čius 173-osios oro de­san­to bri­ga­dos ka­rius, sa­kė at­sto­vė spau­dai lei­te­nan­tė pul­ki­nin­kė Va­nes­sa Hill­man.

„To­kia yra ro­ta­ci­ja kas trys mė­ne­siai, – pa­žy­mė­jo ji. – Pra­ty­bo­se pa­grin­di­nis dė­me­sys ski­ria­mas ma­žų da­li­nių ir jų va­dų mo­ky­mui“.

Be jau mi­nė­to da­li­nio, ka­riai iš „Ge­le­ži­nio žir­go“ (Iron Hor­se) bri­ga­dos, ku­rios ba­zė yra Fort Hu­de Tek­sa­so vals­ti­jo­je, bus dis­lo­kuo­ti kar­tu su tan­kais „M-1 Ab­rams“ ir pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­no­mis, sa­kė Pen­ta­go­no at­sto­vė.

Parengta pagal BNS informaciją.

www.anglija.lt

Anglija.lt naujienas ar jų dalį publikuoti ir/ar kitaip naudoti be raštiško "Anglija.lt Ltd." sutikimo draudžiama.

JAV ka­ri­nės pa­jė­gos, pa­stip­rin­tos tan­kais, ne­tru­kus vyks į Ry­tų Eu­ro­pą, kad dar kar­tą už­ti­krin­tų NA­TO są­jun­gi­nin­kes, ne­ri­mau­jan­čias dėl Ru­si­jos in­ter­ven­ci­jos Ukrai­no­je.

Apie 600 ka­rių iš Pir­mo­sios ka­va­le­ri­jos di­vi­zi­jos, pri­klau­san­čios Pir­ma­jai bri­ga­dai at­vyks į Len­ki­ją ir Bal­ti­jos ša­lis spa­lį mo­ko­mo­sioms pra­ty­boms su Al­jan­so na­rių ka­riais, pa­keis­da­mi šiuo me­tu ten tar­nau­jan­čius 173-osios oro de­san­to bri­ga­dos ka­rius, sa­kė at­sto­vė spau­dai lei­te­nan­tė pul­ki­nin­kė Va­nes­sa Hill­man.

„To­kia yra ro­ta­ci­ja kas trys mė­ne­siai, – pa­žy­mė­jo ji. – Pra­ty­bo­se pa­grin­di­nis dė­me­sys ski­ria­mas ma­žų da­li­nių ir jų va­dų mo­ky­mui“.

Be jau mi­nė­to da­li­nio, ka­riai iš „Ge­le­ži­nio žir­go“ (Iron Hor­se) bri­ga­dos, ku­rios ba­zė yra Fort Hu­de Tek­sa­so vals­ti­jo­je, bus dis­lo­kuo­ti kar­tu su tan­kais „M-1 Ab­rams“ ir pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­no­mis, sa­kė Pen­ta­go­no at­sto­vė.

Parengta pagal BNS informaciją.

 (Komentarų: 26)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: