Išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai gali gauti paramą studijoms 

Nuo rugp­jū­čio 26 d. Vals­ty­bi­nis stu­di­jų fon­das skel­bia kon­kur­są, ku­ria­me ga­li da­ly­vau­ti ir gau­ti vals­ty­bės par­amą stu­di­joms mū­sų ša­lies aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se iš­ei­vi­jos ir lie­tu­vių kil­mės už­sie­nie­čių vai­kai, vai­kai­čiai, pro­vai­kai­čiai.

Kaip in­for­muo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tei­ja, jie ga­li pre­ten­duo­ti į dvie­jų rū­šių par­amą: sti­pen­di­ją ir so­cia­li­nę iš­mo­ką. Par­ama ski­ria­ma du kar­tus per me­tus pa­va­sa­rio ir ru­dens se­mes­tre.

Iš­ei­vi­jos ir lie­tu­vių kil­mės už­sie­nie­čių vai­kai, vai­kai­čiai, pro­vai­kai­čiai, stu­di­juo­jan­tys Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ir no­rin­tys gau­ti vals­ty­bės par­amą šiam ru­dens se­mes­trui, iki rug­sė­jo 30 d. tu­ri už­si­re­gis­truo­ti Vals­ty­bi­nio stu­di­jų fon­do in­ter­ne­to tink­la­la­py­je, už­pil­dy­ti ten esan­čią par­aiš­ką ir ją pa­teik­ti elek­tro­ni­niu bū­du.

Tie, ku­rie par­amos krei­pia­si pir­mą kar­tą, iki par­aiš­kų tei­ki­mo ter­mi­no pa­bai­gos pri­va­lo pa­teik­ti už­sie­nio lie­tu­vio ar iš­ei­vio sta­tu­są pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus ar­ba jų pa­tvir­tin­tas ko­pi­jas.  Skaityti toliau...

Anglija.lt

2013-08-19 / 22:29

Nuo rugp­jū­čio 26 d. Vals­ty­bi­nis stu­di­jų fon­das skel­bia kon­kur­są, ku­ria­me ga­li da­ly­vau­ti ir gau­ti vals­ty­bės par­amą stu­di­joms mū­sų ša­lies aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se iš­ei­vi­jos ir lie­tu­vių kil­mės už­sie­nie­čių vai­kai, vai­kai­čiai, pro­vai­kai­čiai.

Kaip in­for­muo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tei­ja, jie ga­li pre­ten­duo­ti į dvie­jų rū­šių par­amą: sti­pen­di­ją ir so­cia­li­nę iš­mo­ką. Par­ama ski­ria­ma du kar­tus per me­tus pa­va­sa­rio ir ru­dens se­mes­tre.

Iš­ei­vi­jos ir lie­tu­vių kil­mės už­sie­nie­čių vai­kai, vai­kai­čiai, pro­vai­kai­čiai, stu­di­juo­jan­tys Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ir no­rin­tys gau­ti vals­ty­bės par­amą šiam ru­dens se­mes­trui, iki rug­sė­jo 30 d. tu­ri už­si­re­gis­truo­ti Vals­ty­bi­nio stu­di­jų fon­do in­ter­ne­to tink­la­la­py­je, už­pil­dy­ti ten esan­čią par­aiš­ką ir ją pa­teik­ti elek­tro­ni­niu bū­du.

Tie, ku­rie par­amos krei­pia­si pir­mą kar­tą, iki par­aiš­kų tei­ki­mo ter­mi­no pa­bai­gos pri­va­lo pa­teik­ti už­sie­nio lie­tu­vio ar iš­ei­vio sta­tu­są pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus ar­ba jų pa­tvir­tin­tas ko­pi­jas.  Skaityti toliau...

 (Komentarų: 0)