„Išgaravo“ daugiau nei trečdalis Lietuvos automobilių 

Nuo me­tų pra­džios iki spa­lio 8 d. Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tų ke­lių trans­por­to prie­mo­nių skai­čius su­ma­žė­jo net 36 proc. ar­ba 819 809 trans­por­to prie­mo­nė­mis, iki 1 456 168. Ženk­liau­sią autopar­ko su­ma­žė­ji­mą nu­lė­mė nuo me­tų vi­du­rio įsi­ga­lio­jęs Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mas, kuris numato nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mą.

„Vai­duok­liai“ dingo

Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro įra­šų apie įre­gis­truo­tas trans­por­to prie­mo­nes pa­si­kei­ti­mas: leng­vų­jų (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­lių skai­čius su­ma­žė­jo 640 490 (iki 1 mln. 189 tūkst. 507); kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių – 77 585 (iki 103 135), iš jų N3 kla­sės (vil­ki­kų) – 13 377 (iki 39 986); mo­to­cik­lų – 23 489 (iki 22 614).

Dau­gu­ma at­nau­jin­tų duo­me­nų ne­žy­miai ski­ria­si nuo š. m. pra­džio­je VĮ „Re­gi­tra“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je re­gi­tra.lt jau skelb­to ša­ly­je įre­gis­truo­tų ir tu­rin­čių pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus, ir tai ro­do, kad di­džio­ji iš­re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių da­lis Lie­tu­vo­je jau ne­bu­vo eksp­loa­tuo­ja­mos, o Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre bu­vo li­kę tik jų įra­šai.

Duo­me­nis tei­kia „Tran­seks­ta“ ir draudikai

Pri­im­da­ma spren­di­mą dėl trans­por­to prie­mo­nės iš­re­gis­tra­vi­mo, VĮ „Re­gi­tra“ va­do­vau­ja­si duo­me­ni­mis, gau­tais iš Cen­tra­li­zuo­to­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ba­zės, ku­rios duo­me­nis tvar­ko Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­ja, ir Trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo duo­me­nų ba­zės, ku­rios duo­me­nis tvar­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ras.

Įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad šių duo­me­nų ba­zių val­dy­to­jai vi­sus rei­kia­mus duo­me­nis apie trans­por­to prie­mo­nes tei­kia VĮ „Re­gi­tra“ tvar­ko­mam Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trui.

Trans­por­to prie­mo­nė nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­re­gis­truo­ja­ma, jei per įsta­ty­me nu­sta­ty­tą 90 die­nų lai­ko­tar­pį par­eiš­kė­jas ne­si­krei­pė dėl jos lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo lai­ko­tar­pio pra­tę­si­mo ar ne­ga­vus duo­me­nų apie tai, kad at­lik­ta jos pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra ir (ar) kad ji apd­raus­ta trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu.

Tu­ri pa­teik­ti prašymą

„Re­gi­tra“ pri­me­na, kad no­rin­tys iš­veng­ti iš­re­gis­tra­vi­mo au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mą lai­ki­nai su­sta­bdy­ti lei­di­mą da­ly­vau­ti eis­me.

Pra­šy­mas pra­tęs­ti lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo lai­ko­tar­pį pri­ima­mas tik tuo­met, kai nu­sta­to­ma par­eiš­kė­jo as­mens ta­pa­ty­bė. Pa­teik­da­mas pra­šy­mą VĮ „Re­gi­tra“ pa­da­li­ny­je, par­eiš­kė­jas tu­ri pa­teik­ti sa­vo as­mens do­ku­men­tą ar at­sto­va­vi­mą pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą. Pa­teik­da­mas pra­šy­mą e. pa­slau­gų por­ta­le, par­eiš­kė­jas iden­ti­fi­kuo­ja­si, pri­si­jung­da­mas prie e. pa­slau­gų por­ta­lo.

VĮ „Re­gi­tra“ pri­me­na, kad pa­pras­tu ar elek­tro­ni­niu pa­štu at­siųs­ti pra­šy­mai, kai nė­ra ga­li­my­bės nu­sta­ty­ti as­mens ta­pa­ty­bės, ne­ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­mi. To­kiais at­ve­jais par­eiš­kė­jui pra­ne­ša­ma, kad, no­rė­da­mas pra­tęs­ti lei­di­mo su­stab­dy­mą, jis tu­ri pri­si­jung­ti prie VĮ „Re­gi­tra“ e. pa­slau­gų por­ta­lo ar­ba at­vyk­ti į trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­tį pa­da­li­nį.

Tomas Fedaravičius

www.anglija.lt

Nuo me­tų pra­džios iki spa­lio 8 d. Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tų ke­lių trans­por­to prie­mo­nių skai­čius su­ma­žė­jo net 36 proc. ar­ba 819 809 trans­por­to prie­mo­nė­mis, iki 1 456 168. Ženk­liau­sią autopar­ko su­ma­žė­ji­mą nu­lė­mė nuo me­tų vi­du­rio įsi­ga­lio­jęs Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mas, kuris numato nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mą.

„Vai­duok­liai“ dingo

Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro įra­šų apie įre­gis­truo­tas trans­por­to prie­mo­nes pa­si­kei­ti­mas: leng­vų­jų (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­lių skai­čius su­ma­žė­jo 640 490 (iki 1 mln. 189 tūkst. 507); kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių – 77 585 (iki 103 135), iš jų N3 kla­sės (vil­ki­kų) – 13 377 (iki 39 986); mo­to­cik­lų – 23 489 (iki 22 614).

Dau­gu­ma at­nau­jin­tų duo­me­nų ne­žy­miai ski­ria­si nuo š. m. pra­džio­je VĮ „Re­gi­tra“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je re­gi­tra.lt jau skelb­to ša­ly­je įre­gis­truo­tų ir tu­rin­čių pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus, ir tai ro­do, kad di­džio­ji iš­re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių da­lis Lie­tu­vo­je jau ne­bu­vo eksp­loa­tuo­ja­mos, o Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre bu­vo li­kę tik jų įra­šai.

Duo­me­nis tei­kia „Tran­seks­ta“ ir draudikai

Pri­im­da­ma spren­di­mą dėl trans­por­to prie­mo­nės iš­re­gis­tra­vi­mo, VĮ „Re­gi­tra“ va­do­vau­ja­si duo­me­ni­mis, gau­tais iš Cen­tra­li­zuo­to­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ba­zės, ku­rios duo­me­nis tvar­ko Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­ja, ir Trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo duo­me­nų ba­zės, ku­rios duo­me­nis tvar­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ras.

Įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad šių duo­me­nų ba­zių val­dy­to­jai vi­sus rei­kia­mus duo­me­nis apie trans­por­to prie­mo­nes tei­kia VĮ „Re­gi­tra“ tvar­ko­mam Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trui.

Trans­por­to prie­mo­nė nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­re­gis­truo­ja­ma, jei per įsta­ty­me nu­sta­ty­tą 90 die­nų lai­ko­tar­pį par­eiš­kė­jas ne­si­krei­pė dėl jos lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo lai­ko­tar­pio pra­tę­si­mo ar ne­ga­vus duo­me­nų apie tai, kad at­lik­ta jos pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra ir (ar) kad ji apd­raus­ta trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu.

Tu­ri pa­teik­ti prašymą

„Re­gi­tra“ pri­me­na, kad no­rin­tys iš­veng­ti iš­re­gis­tra­vi­mo au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mą lai­ki­nai su­sta­bdy­ti lei­di­mą da­ly­vau­ti eis­me.

Pra­šy­mas pra­tęs­ti lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo lai­ko­tar­pį pri­ima­mas tik tuo­met, kai nu­sta­to­ma par­eiš­kė­jo as­mens ta­pa­ty­bė. Pa­teik­da­mas pra­šy­mą VĮ „Re­gi­tra“ pa­da­li­ny­je, par­eiš­kė­jas tu­ri pa­teik­ti sa­vo as­mens do­ku­men­tą ar at­sto­va­vi­mą pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą. Pa­teik­da­mas pra­šy­mą e. pa­slau­gų por­ta­le, par­eiš­kė­jas iden­ti­fi­kuo­ja­si, pri­si­jung­da­mas prie e. pa­slau­gų por­ta­lo.

VĮ „Re­gi­tra“ pri­me­na, kad pa­pras­tu ar elek­tro­ni­niu pa­štu at­siųs­ti pra­šy­mai, kai nė­ra ga­li­my­bės nu­sta­ty­ti as­mens ta­pa­ty­bės, ne­ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­mi. To­kiais at­ve­jais par­eiš­kė­jui pra­ne­ša­ma, kad, no­rė­da­mas pra­tęs­ti lei­di­mo su­stab­dy­mą, jis tu­ri pri­si­jung­ti prie VĮ „Re­gi­tra“ e. pa­slau­gų por­ta­lo ar­ba at­vyk­ti į trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­tį pa­da­li­nį.

Tomas Fedaravičius

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: