Kaune susibūrę užsienio lietuviai nenori referendumo dėl dvigubos pilietybės 

Tra­di­ci­nia­me Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ir Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo są­jun­gos (PLJS) pir­mi­nin­kų su­va­žia­vi­me, iki tre­čia­die­nio va­ka­ro vyks­tan­čia­me Kau­ne, nag­ri­nė­tos dvi opiau­sios iš­ei­vi­jai te­mos – švie­ti­mas ir dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė.

Nors su­va­žia­vi­mo dar­bot­var­kė­je pa­sta­ro­jo klau­si­mo nag­ri­nė­ji­mas ne­bu­vo nu­ma­ty­tas, už­sie­nio lie­tu­viai, at­vy­kę iš 21 ša­lies, sky­rė jam ne­ma­žai dė­me­sio. PLB va­do­vai no­ri šią sa­vai­tę su­si­tik­ti su Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja ir įti­kin­ti jos na­rius, kad re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mas ga­li bū­ti spren­džia­mas tik iš­klau­sius iš­ei­vi­jos tei­si­nin­kų ar­gu­men­tų. Šiuo me­tu svars­to­ma ga­li­my­bė jį su­reng­ti kar­tu su pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mais - tai, esą, leis­tų ti­kė­tis gau­ses­nio pi­lie­čių da­ly­va­vi­mo ja­me.

„E­sa­me įsi­ti­ki­nę, kad re­fe­ren­du­mas nė­ra tin­ka­mas prob­le­mos spren­di­mo bū­das. Kad dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė bū­tų įtei­sin­ta, į re­fe­ren­du­mą tu­ri ne tik at­ei­ti nu­sta­ty­tas bal­suo­jan­čių­jų skai­čius, bet ir di­džio­ji jų da­lis tu­ri pa­si­sa­ky­ti pa­lan­kiai. Ma­no­me, jog prob­le­ma ga­li bū­ti iš­spręs­ta ir ki­to­mis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis“, - įsi­ti­ki­nu­si PLB va­dy­bos pir­mi­nin­kė Dan­guo­lė Na­vic­kie­nė, tvir­ti­nan­ti, jog tie pi­lie­čiai, ku­riems prob­le­ma nė­ra ak­tua­li, ga­li į ją ne­įsi­gi­lin­ti ar aps­kri­tai ne­da­ly­vau­ti re­fe­ren­du­me.

D.Na­vic­kie­nės nuo­mo­ne, tiek Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­jos, tiek iš­ei­vi­jos at­sto­vai, iš­ana­li­za­vę tei­si­nius niuan­sus, ga­li ras­ti abiem pu­sėms pri­im­ti­ną iš­ei­tį.

Lie­tu­vių bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kams ne ma­žiau ak­tua­li ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo prob­le­ma. Pa­sak PLB švie­ti­mo ko­mi­si­jos na­rės Jū­ra­tės Cas­per­sen, iš­ei­viai ge­rai su­si­pa­ži­nę su Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų veik­la kal­bos, tau­tiš­ku­mo pro­pa­ga­vi­mo už­sie­ny­je ba­ruo­se. „Dau­ge­lis prie­mo­nių veik­la, bet ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo sri­tis la­bai ap­leis­ta“, - sa­kė pra­ne­šė­ja.

Ji įvar­di­jo de­šimt už­duo­čių, ku­rias tu­rė­tų at­lik­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM), me­tų pra­džio­je pe­rė­mu­si sve­tur gy­ve­nan­čių lie­tu­vių ug­dy­mo klau­si­mus iš Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. J.Cas­per­sen nuo­mo­ne, pir­miau­sia bū­ti­na su­da­ry­ti vi­sų ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų, vei­kian­čių už­sie­ny­je, są­ra­šą. Pra­ne­šė­jos tei­gi­mu, Lie­tu­vos val­di­nin­kai pri­va­lo ži­no­ti, kiek vai­kų jas lan­ko, kaip in­ten­sy­viai ir ko­kios būk­lės pa­tal­po­se vyks­ta už­siė­mi­mai, ko­kios kva­li­fi­ka­ci­jos mo­ky­to­jai jo­se dir­ba. Tuo­met bū­tų aiš­ku, ko­kios pa­gal­bos kiek­vie­nai ins­ti­tu­ci­jai rei­kia.

Šiuo me­tu daug už­sie­nio lie­tu­vių, ypač gy­ve­nan­čių Pie­tų Ame­ri­ko­je, skun­džia­si dėl pro­fe­sio­na­lių kal­bos mo­ky­to­jų ne­bu­vi­mo. Pa­sak jų, ŠMM ga­lė­tų nu­pirk­ti bi­lie­tus pe­da­go­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­ju­siems ab­sol­ven­tams, no­rin­tiems sa­va­no­riau­ti lie­tu­vių bend­ruo­me­nė­se už­sie­ny­je. Pa­sta­ro­sios pa­si­rū­pin­tų mo­ky­to­jo ap­gy­ven­di­ni­mu ir mai­ti­ni­mu. Sa­va­no­rių ro­ta­ci­ja ga­lė­tų vyk­ti kas pus­me­tį.

Anot J.Cas­per­sen, iš­ei­vi­jos pe­da­go­gai ga­lė­tų per­duo­ti pa­tir­tį val­di­nin­kams, o šie par­uoš­tų skir­tin­gų ly­gių mo­ky­mo prog­ra­mas.

„Lie­tu­vos val­di­nin­kai jų ne­tu­rė­tų kur­ti pa­tys ir tie­siog nu­leis­ti vyk­dy­ti“, - įsi­ti­ki­nu­si J.Cas­per­sen.

Pa­sak jos, kol kas ne­vyk­do­ma ir ne­at­ly­gin­ti­nai dir­ban­čių mo­ky­to­jų ska­ti­ni­mo prog­ra­ma, nė­ra ver­ti­na­ma jų kva­li­fi­ka­ci­ja, o sta­žas ne­aps­kai­to­mas Lie­tu­vo­je. Ne­for­ma­laus ug­dy­mo įstai­gos ne­tu­ri ir vie­nin­go, Lie­tu­vo­je pa­tvir­tin­to bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mo, ku­ris bū­tų pri­pa­žįs­ta­mas mū­sų ša­lies ins­ti­tu­ci­jų.

ŠMM kanc­le­ris Dai­nius Nu­mgau­dis sa­kė, jog dar ne­spė­ta vi­siš­kai įsi­gi­lin­ti į iš­ei­vi­jos ne­for­ma­laus ug­dy­mo prob­le­mas, nes šią sri­tį im­ta­si ku­ruo­ti tik kiek dau­giau nei prieš sep­ty­nis mė­ne­sius. Šiuo me­tu 31 pa­sau­lio ša­ly­je yra įkur­tos 164 ne­for­ma­laus lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­čių as­me­nų ug­dy­mo įstai­gos. Jas lan­ko apie 6300 vai­kų.

D.Nu­mgau­dis tvir­ti­no, jog iki spa­lio 1 d. bus pa­keis­ta šių įstai­gų fi­nan­sa­vi­mo per pro­jek­tus sis­te­ma.

„Jau da­bar ma­to­me, kas ne taip, ir ži­no­me, ką rei­kia keis­ti. Pa­vyz­džiui, vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lų or­ga­ni­za­vi­mą. Ma­žie­ji per už­sė­mi­mus kal­ba lie­tu­viš­kai, bet tar­pu­sa­vy­je ima šne­kė­tis jiems pri­im­ti­nes­ne šne­ka. Va­di­na­si, į sto­vyk­lą bū­ti­na pri­im­ti ir lie­tu­vai­čių iš Lie­tu­vos“, - sa­kė D.Nu­mgau­dis.

Dar vie­nas mi­nis­te­ri­jos tiks­las – kuo sku­biau su­kur­ti mo­ky­mo prie­mo­nes re­mian­tis iš­ei­vi­jos mo­ky­to­jų pa­tir­ti­mi.

Jau ki­tą­met no­ri­ma įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą, kad kiek­vie­na už­sie­ny­je esan­ti ir su Lie­tu­va su­si­ju­si tiek for­ma­laus, tiek ne­for­ma­laus ug­dy­mo įstai­ga tu­rė­tų par­tne­rį mū­sų kraš­te.

www.anglija.lt

Tra­di­ci­nia­me Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ir Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo są­jun­gos (PLJS) pir­mi­nin­kų su­va­žia­vi­me, iki tre­čia­die­nio va­ka­ro vyks­tan­čia­me Kau­ne, nag­ri­nė­tos dvi opiau­sios iš­ei­vi­jai te­mos – švie­ti­mas ir dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė.

Nors su­va­žia­vi­mo dar­bot­var­kė­je pa­sta­ro­jo klau­si­mo nag­ri­nė­ji­mas ne­bu­vo nu­ma­ty­tas, už­sie­nio lie­tu­viai, at­vy­kę iš 21 ša­lies, sky­rė jam ne­ma­žai dė­me­sio. PLB va­do­vai no­ri šią sa­vai­tę su­si­tik­ti su Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja ir įti­kin­ti jos na­rius, kad re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės klau­si­mas ga­li bū­ti spren­džia­mas tik iš­klau­sius iš­ei­vi­jos tei­si­nin­kų ar­gu­men­tų. Šiuo me­tu svars­to­ma ga­li­my­bė jį su­reng­ti kar­tu su pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mais - tai, esą, leis­tų ti­kė­tis gau­ses­nio pi­lie­čių da­ly­va­vi­mo ja­me.

„E­sa­me įsi­ti­ki­nę, kad re­fe­ren­du­mas nė­ra tin­ka­mas prob­le­mos spren­di­mo bū­das. Kad dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė bū­tų įtei­sin­ta, į re­fe­ren­du­mą tu­ri ne tik at­ei­ti nu­sta­ty­tas bal­suo­jan­čių­jų skai­čius, bet ir di­džio­ji jų da­lis tu­ri pa­si­sa­ky­ti pa­lan­kiai. Ma­no­me, jog prob­le­ma ga­li bū­ti iš­spręs­ta ir ki­to­mis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis“, - įsi­ti­ki­nu­si PLB va­dy­bos pir­mi­nin­kė Dan­guo­lė Na­vic­kie­nė, tvir­ti­nan­ti, jog tie pi­lie­čiai, ku­riems prob­le­ma nė­ra ak­tua­li, ga­li į ją ne­įsi­gi­lin­ti ar aps­kri­tai ne­da­ly­vau­ti re­fe­ren­du­me.

D.Na­vic­kie­nės nuo­mo­ne, tiek Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­jos, tiek iš­ei­vi­jos at­sto­vai, iš­ana­li­za­vę tei­si­nius niuan­sus, ga­li ras­ti abiem pu­sėms pri­im­ti­ną iš­ei­tį.

Lie­tu­vių bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kams ne ma­žiau ak­tua­li ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo prob­le­ma. Pa­sak PLB švie­ti­mo ko­mi­si­jos na­rės Jū­ra­tės Cas­per­sen, iš­ei­viai ge­rai su­si­pa­ži­nę su Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų veik­la kal­bos, tau­tiš­ku­mo pro­pa­ga­vi­mo už­sie­ny­je ba­ruo­se. „Dau­ge­lis prie­mo­nių veik­la, bet ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo sri­tis la­bai ap­leis­ta“, - sa­kė pra­ne­šė­ja.

Ji įvar­di­jo de­šimt už­duo­čių, ku­rias tu­rė­tų at­lik­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM), me­tų pra­džio­je pe­rė­mu­si sve­tur gy­ve­nan­čių lie­tu­vių ug­dy­mo klau­si­mus iš Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. J.Cas­per­sen nuo­mo­ne, pir­miau­sia bū­ti­na su­da­ry­ti vi­sų ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų, vei­kian­čių už­sie­ny­je, są­ra­šą. Pra­ne­šė­jos tei­gi­mu, Lie­tu­vos val­di­nin­kai pri­va­lo ži­no­ti, kiek vai­kų jas lan­ko, kaip in­ten­sy­viai ir ko­kios būk­lės pa­tal­po­se vyks­ta už­siė­mi­mai, ko­kios kva­li­fi­ka­ci­jos mo­ky­to­jai jo­se dir­ba. Tuo­met bū­tų aiš­ku, ko­kios pa­gal­bos kiek­vie­nai ins­ti­tu­ci­jai rei­kia.

Šiuo me­tu daug už­sie­nio lie­tu­vių, ypač gy­ve­nan­čių Pie­tų Ame­ri­ko­je, skun­džia­si dėl pro­fe­sio­na­lių kal­bos mo­ky­to­jų ne­bu­vi­mo. Pa­sak jų, ŠMM ga­lė­tų nu­pirk­ti bi­lie­tus pe­da­go­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­ju­siems ab­sol­ven­tams, no­rin­tiems sa­va­no­riau­ti lie­tu­vių bend­ruo­me­nė­se už­sie­ny­je. Pa­sta­ro­sios pa­si­rū­pin­tų mo­ky­to­jo ap­gy­ven­di­ni­mu ir mai­ti­ni­mu. Sa­va­no­rių ro­ta­ci­ja ga­lė­tų vyk­ti kas pus­me­tį.

Anot J.Cas­per­sen, iš­ei­vi­jos pe­da­go­gai ga­lė­tų per­duo­ti pa­tir­tį val­di­nin­kams, o šie par­uoš­tų skir­tin­gų ly­gių mo­ky­mo prog­ra­mas.

„Lie­tu­vos val­di­nin­kai jų ne­tu­rė­tų kur­ti pa­tys ir tie­siog nu­leis­ti vyk­dy­ti“, - įsi­ti­ki­nu­si J.Cas­per­sen.

Pa­sak jos, kol kas ne­vyk­do­ma ir ne­at­ly­gin­ti­nai dir­ban­čių mo­ky­to­jų ska­ti­ni­mo prog­ra­ma, nė­ra ver­ti­na­ma jų kva­li­fi­ka­ci­ja, o sta­žas ne­aps­kai­to­mas Lie­tu­vo­je. Ne­for­ma­laus ug­dy­mo įstai­gos ne­tu­ri ir vie­nin­go, Lie­tu­vo­je pa­tvir­tin­to bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mo, ku­ris bū­tų pri­pa­žįs­ta­mas mū­sų ša­lies ins­ti­tu­ci­jų.

ŠMM kanc­le­ris Dai­nius Nu­mgau­dis sa­kė, jog dar ne­spė­ta vi­siš­kai įsi­gi­lin­ti į iš­ei­vi­jos ne­for­ma­laus ug­dy­mo prob­le­mas, nes šią sri­tį im­ta­si ku­ruo­ti tik kiek dau­giau nei prieš sep­ty­nis mė­ne­sius. Šiuo me­tu 31 pa­sau­lio ša­ly­je yra įkur­tos 164 ne­for­ma­laus lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­čių as­me­nų ug­dy­mo įstai­gos. Jas lan­ko apie 6300 vai­kų.

D.Nu­mgau­dis tvir­ti­no, jog iki spa­lio 1 d. bus pa­keis­ta šių įstai­gų fi­nan­sa­vi­mo per pro­jek­tus sis­te­ma.

„Jau da­bar ma­to­me, kas ne taip, ir ži­no­me, ką rei­kia keis­ti. Pa­vyz­džiui, vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lų or­ga­ni­za­vi­mą. Ma­žie­ji per už­sė­mi­mus kal­ba lie­tu­viš­kai, bet tar­pu­sa­vy­je ima šne­kė­tis jiems pri­im­ti­nes­ne šne­ka. Va­di­na­si, į sto­vyk­lą bū­ti­na pri­im­ti ir lie­tu­vai­čių iš Lie­tu­vos“, - sa­kė D.Nu­mgau­dis.

Dar vie­nas mi­nis­te­ri­jos tiks­las – kuo sku­biau su­kur­ti mo­ky­mo prie­mo­nes re­mian­tis iš­ei­vi­jos mo­ky­to­jų pa­tir­ti­mi.

Jau ki­tą­met no­ri­ma įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mą, kad kiek­vie­na už­sie­ny­je esan­ti ir su Lie­tu­va su­si­ju­si tiek for­ma­laus, tiek ne­for­ma­laus ug­dy­mo įstai­ga tu­rė­tų par­tne­rį mū­sų kraš­te.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: