Kauniečių eglė virs baldais  

Ži­no­ma Lie­tu­vos teks­ti­li­nin­kė, įspū­din­gų Ka­lė­di­nių Kau­no eg­lių kū­rė­ja Jo­lan­ta Šmid­tie­nė jau gal­vo­ja apie tai, ko­kia bus ki­tų me­tų šven­ti­nė Ro­tu­šės aikš­tės puo­šme­na. Tuo me­tu šių me­tų megz­ta eg­lė, įra­šy­ta į Gui­nes­so re­kor­dų kny­gą, va­sa­rą tu­rė­tų virs­ti vie­šo­se erd­vė­se skir­tais nau­do­ti bal­dais bei skulp­tū­ro­mis.

J.Šmid­tie­nė, tiek šv. Ka­lė­das, tiek Nau­juo­sius me­tus su­tin­kan­ti šil­to­jo­je Ka­na­rų sa­lo­je Te­ne­ri­fė­je, kur įgy­ven­di­na­mas tarp­tau­ti­nis me­ni­nin­kų pro­jek­tas, pri­pa­žįs­ta, jog at­si­pa­lai­duo­ti nuo dar­bų jai su­nkiai pa­vyks­ta net nu­to­lus tūks­tan­čius ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos. Min­tys ir idė­jos, anot kū­rė­jos, jos daž­niau­siai ne­pa­lie­ka ra­my­bė­je.

„Grį­šiu į Lie­tu­vą ir iš­syk rei­kės ruo­štis megz­tos Ka­lė­di­nės eg­lės iš­mon­ta­vi­mo dar­bams“, - pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Jos tei­gi­mu, eg­lu­tei su­kur­ti nau­do­ti mez­gi­niai bus iš­sau­go­ti ir pa­nau­do­ti įgy­ven­di­nant ki­tus mies­to vi­suo­me­ni­nius pro­jek­tus. Tu­ri­mas me­džia­gas nu­da­žius ir joms su­tei­kiant vis ki­tas for­mas eg­lu­tės de­ta­les įma­no­ma pa­vers­ti ne­at­pa­žįs­ta­mo­mis.

„Tuo tar­pu kons­truk­ci­nės eg­lu­tės da­lys bus sau­go­mos bu­vu­sio­se „Flu­xus mi­nis­te­ri­jos“ pa­tal­po­se. Jos mums bus rei­ka­lin­gos ki­tą­met“, - ne­abe­jo­jo J.Šmid­tie­nė.

Anglija.lt

Ži­no­ma Lie­tu­vos teks­ti­li­nin­kė, įspū­din­gų Ka­lė­di­nių Kau­no eg­lių kū­rė­ja Jo­lan­ta Šmid­tie­nė jau gal­vo­ja apie tai, ko­kia bus ki­tų me­tų šven­ti­nė Ro­tu­šės aikš­tės puo­šme­na. Tuo me­tu šių me­tų megz­ta eg­lė, įra­šy­ta į Gui­nes­so re­kor­dų kny­gą, va­sa­rą tu­rė­tų virs­ti vie­šo­se erd­vė­se skir­tais nau­do­ti bal­dais bei skulp­tū­ro­mis.

J.Šmid­tie­nė, tiek šv. Ka­lė­das, tiek Nau­juo­sius me­tus su­tin­kan­ti šil­to­jo­je Ka­na­rų sa­lo­je Te­ne­ri­fė­je, kur įgy­ven­di­na­mas tarp­tau­ti­nis me­ni­nin­kų pro­jek­tas, pri­pa­žįs­ta, jog at­si­pa­lai­duo­ti nuo dar­bų jai su­nkiai pa­vyks­ta net nu­to­lus tūks­tan­čius ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos. Min­tys ir idė­jos, anot kū­rė­jos, jos daž­niau­siai ne­pa­lie­ka ra­my­bė­je.

„Grį­šiu į Lie­tu­vą ir iš­syk rei­kės ruo­štis megz­tos Ka­lė­di­nės eg­lės iš­mon­ta­vi­mo dar­bams“, - pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Jos tei­gi­mu, eg­lu­tei su­kur­ti nau­do­ti mez­gi­niai bus iš­sau­go­ti ir pa­nau­do­ti įgy­ven­di­nant ki­tus mies­to vi­suo­me­ni­nius pro­jek­tus. Tu­ri­mas me­džia­gas nu­da­žius ir joms su­tei­kiant vis ki­tas for­mas eg­lu­tės de­ta­les įma­no­ma pa­vers­ti ne­at­pa­žįs­ta­mo­mis.

„Tuo tar­pu kons­truk­ci­nės eg­lu­tės da­lys bus sau­go­mos bu­vu­sio­se „Flu­xus mi­nis­te­ri­jos“ pa­tal­po­se. Jos mums bus rei­ka­lin­gos ki­tą­met“, - ne­abe­jo­jo J.Šmid­tie­nė.

 (Komentarų: 1)

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: