Kišenėje - 90 litų grynųjų 

Vi­du­ti­nė gry­nų­jų pi­ni­gų su­ma, ku­rią Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ne­šio­ja­si su sa­vi­mi, šie­met sie­kė 86,9 li­to. Per me­tus ši su­ma kiek su­ma­žė­jo - 2012 me­tais ji bu­vo 88,2 li­to.

93,5 proc. apk­laus­tų­jų nu­ro­dė tu­rin­tys sąs­kai­tą kre­di­to įstai­go­je, iš jų bent vie­nos rū­šies mo­kė­ji­mo kor­te­lę tu­rė­jo 90 proc. res­pon­den­tų. Tai par­odė Lie­tu­vos ban­ko už­sa­ky­mu bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai" at­lik­ta apk­lau­sa.

Be to, pa­sta­rai­siais me­tais po­pu­lia­rė­ja kre­di­to kor­te­lės - jas tu­rin­čių­jų da­lis pa­di­dė­jo nuo 12,6 proc. iki 17 pro­cen­tų.

"Dau­giau­sia – kas tre­čias – kor­te­lę tu­rin­tis res­pon­den­tas pa­gei­dau­tų ga­li­my­bės at­sis­kai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­te­le tur­guo­se, mu­gė­se, gro­žio ir kos­me­to­lo­gi­jos, svei­ka­tos pa­slau­gų įstai­go­se, tak­si, taip pat vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, ku­rios ren­ka įvai­rias rink­lia­vas“, – sa­kė Lie­tu­vos ban­ko Fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Šim­kus.

Gry­nai­siais pi­ni­gais vie­nas as­muo per die­ną at­sis­kai­tė vi­du­ti­niš­kai 1,9 kar­to (2012 me­tais – 2 kar­tus). Dau­giau ne­gu pu­sė apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių res­pon­den­tų nu­ro­dė, kad pra­ėju­sią die­ną iš­lei­do iki 40 li­tų gry­nų­jų.

www.anglija.lt

Vi­du­ti­nė gry­nų­jų pi­ni­gų su­ma, ku­rią Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ne­šio­ja­si su sa­vi­mi, šie­met sie­kė 86,9 li­to. Per me­tus ši su­ma kiek su­ma­žė­jo - 2012 me­tais ji bu­vo 88,2 li­to.

93,5 proc. apk­laus­tų­jų nu­ro­dė tu­rin­tys sąs­kai­tą kre­di­to įstai­go­je, iš jų bent vie­nos rū­šies mo­kė­ji­mo kor­te­lę tu­rė­jo 90 proc. res­pon­den­tų. Tai par­odė Lie­tu­vos ban­ko už­sa­ky­mu bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai" at­lik­ta apk­lau­sa.

Be to, pa­sta­rai­siais me­tais po­pu­lia­rė­ja kre­di­to kor­te­lės - jas tu­rin­čių­jų da­lis pa­di­dė­jo nuo 12,6 proc. iki 17 pro­cen­tų.

"Dau­giau­sia – kas tre­čias – kor­te­lę tu­rin­tis res­pon­den­tas pa­gei­dau­tų ga­li­my­bės at­sis­kai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­te­le tur­guo­se, mu­gė­se, gro­žio ir kos­me­to­lo­gi­jos, svei­ka­tos pa­slau­gų įstai­go­se, tak­si, taip pat vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, ku­rios ren­ka įvai­rias rink­lia­vas“, – sa­kė Lie­tu­vos ban­ko Fi­nan­si­nio sta­bi­lu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Šim­kus.

Gry­nai­siais pi­ni­gais vie­nas as­muo per die­ną at­sis­kai­tė vi­du­ti­niš­kai 1,9 kar­to (2012 me­tais – 2 kar­tus). Dau­giau ne­gu pu­sė apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių res­pon­den­tų nu­ro­dė, kad pra­ėju­sią die­ną iš­lei­do iki 40 li­tų gry­nų­jų.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: