Lietuvių puolimo banga nuplovė švedus - Anglija.lt
 

Lietuvių puolimo banga nuplovė švedus 

Nu­ga­lė­ti Šve­di­jos rink­ti­nę mū­sų ša­lies krep­ši­nin­kams už­te­ko vie­no kė­li­nio. Jo­no Kaz­laus­ko tre­ni­ruo­ja­ma Lie­tu­vos rink­ti­nė Pa­ne­vė­žy­je 97:69 (28:26, 34:11, 22:17, 13:15) ne­pa­li­ko vil­čių pir­mą­sias kon­tro­li­nes rung­ty­nes žai­du­siems šve­dams.

Be Šar­lo­tės „Bob­cats“ puo­lė­jo Jef­fe­ry Tay­lo­ro bei De­troi­to „Pis­tons“ ko­man­dai at­sto­vau­jan­čio Jo­no Je­reb­ko į Pa­ne­vė­žį at­vy­kę šve­dai lie­tu­viams prieš­ino­si tik pir­ma­ja­me ket­vir­ty­je, kol sėk­min­gai at­aka­vo krep­šį iš to­li.

Po per­trau­kė­lės pen­kiems tūks­tan­čiams „Ci­do“ are­no­je su­si­rin­ku­sių žiū­ro­vų lie­tu­viai pa­de­mons­tra­vo, ką nu­vei­kė tre­ni­ruo­tė­se per pa­sta­rą­ją sa­vai­tę.

Kaz­laus­ko auk­lė­ti­niai ėmė ki­biau gin­tis ir pri­ver­tė šve­dus su­klys­ti še­šis kar­tus. Mū­sų ša­lies rink­ti­nė puo­lė ura­ga­ni­niu grei­čiu ir var­žo­vų klai­das be­re­gint pa­vers­da­vo taš­kais.

Spur­tą 18:0 su­ren­gę lie­tu­viai grei­tai su­si­kro­vė triuš­ki­na­mą pra­na­šu­mą (56:32) ir ne­lei­do šve­dams at­sik­vėp­ti.

Pra­si­dė­jus tre­čia­jam kė­li­niui šve­dai dar bu­vo pri­ar­tė­ję iki 18 taš­kų (70:52), ta­čiau ini­cia­ty­vos ėmę­sis Li­nas Klei­za pel­nė 6 taš­kus pa­ei­liui, ke­lis sy­kius pri­ver­tė var­žo­vus su­klys­ti ir Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai su­sig­rą­ži­no triuš­ki­na­mą pers­va­rą (80:50).

Tre­čia­die­nį ko­man­dos dar sy­kį pa­si­ti­krins jė­gas Pa­ne­vė­žy­je.

Per pir­mą­sias dve­jas kon­tro­li­nes rung­ty­nes pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos rink­ti­nė 88:61 ir 66:53 nu­ga­lė­jo Bel­gi­jos krep­ši­nin­kus.

Šiam ma­čui bu­vo ne­re­gis­truo­ti Jo­nas Ma­čiu­lis, Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius bei To­mas De­li­nin­kai­tis.

Lie­tu­vos rink­ti­nė: Li­nas Klei­za 18, Jo­nas Va­lan­čiū­nas 14 (8 atk. kam.), Re­nal­das Sei­bu­tis 10, Kšiš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius 10, Min­dau­gas Kuz­mins­kas 10, Ro­ber­tas Jav­to­kas 8, Do­na­tas Mo­tie­jū­nas 8 (8 atk. kam.), Mar­ty­nas Po­cius 7, Mar­ty­nas Ge­ce­vi­čius 5, Vy­te­nis Či­žaus­kas 4, Adas Juš­ke­vi­čius 3, (Man­tas Kal­nie­tis).

Nu­ga­lė­ti Šve­di­jos rink­ti­nę mū­sų ša­lies krep­ši­nin­kams už­te­ko vie­no kė­li­nio. Jo­no Kaz­laus­ko tre­ni­ruo­ja­ma Lie­tu­vos rink­ti­nė Pa­ne­vė­žy­je 97:69 (28:26, 34:11, 22:17, 13:15) ne­pa­li­ko vil­čių pir­mą­sias kon­tro­li­nes rung­ty­nes žai­du­siems šve­dams.

Be Šar­lo­tės „Bob­cats“ puo­lė­jo Jef­fe­ry Tay­lo­ro bei De­troi­to „Pis­tons“ ko­man­dai at­sto­vau­jan­čio Jo­no Je­reb­ko į Pa­ne­vė­žį at­vy­kę šve­dai lie­tu­viams prieš­ino­si tik pir­ma­ja­me ket­vir­ty­je, kol sėk­min­gai at­aka­vo krep­šį iš to­li.

Po per­trau­kė­lės pen­kiems tūks­tan­čiams „Ci­do“ are­no­je su­si­rin­ku­sių žiū­ro­vų lie­tu­viai pa­de­mons­tra­vo, ką nu­vei­kė tre­ni­ruo­tė­se per pa­sta­rą­ją sa­vai­tę.

Kaz­laus­ko auk­lė­ti­niai ėmė ki­biau gin­tis ir pri­ver­tė šve­dus su­klys­ti še­šis kar­tus. Mū­sų ša­lies rink­ti­nė puo­lė ura­ga­ni­niu grei­čiu ir var­žo­vų klai­das be­re­gint pa­vers­da­vo taš­kais.

Spur­tą 18:0 su­ren­gę lie­tu­viai grei­tai su­si­kro­vė triuš­ki­na­mą pra­na­šu­mą (56:32) ir ne­lei­do šve­dams at­sik­vėp­ti.

Pra­si­dė­jus tre­čia­jam kė­li­niui šve­dai dar bu­vo pri­ar­tė­ję iki 18 taš­kų (70:52), ta­čiau ini­cia­ty­vos ėmę­sis Li­nas Klei­za pel­nė 6 taš­kus pa­ei­liui, ke­lis sy­kius pri­ver­tė var­žo­vus su­klys­ti ir Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai su­sig­rą­ži­no triuš­ki­na­mą pers­va­rą (80:50).

Tre­čia­die­nį ko­man­dos dar sy­kį pa­si­ti­krins jė­gas Pa­ne­vė­žy­je.

Per pir­mą­sias dve­jas kon­tro­li­nes rung­ty­nes pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos rink­ti­nė 88:61 ir 66:53 nu­ga­lė­jo Bel­gi­jos krep­ši­nin­kus.

Šiam ma­čui bu­vo ne­re­gis­truo­ti Jo­nas Ma­čiu­lis, Dar­ju­šas Lav­ri­no­vi­čius bei To­mas De­li­nin­kai­tis.

Lie­tu­vos rink­ti­nė: Li­nas Klei­za 18, Jo­nas Va­lan­čiū­nas 14 (8 atk. kam.), Re­nal­das Sei­bu­tis 10, Kšiš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius 10, Min­dau­gas Kuz­mins­kas 10, Ro­ber­tas Jav­to­kas 8, Do­na­tas Mo­tie­jū­nas 8 (8 atk. kam.), Mar­ty­nas Po­cius 7, Mar­ty­nas Ge­ce­vi­čius 5, Vy­te­nis Či­žaus­kas 4, Adas Juš­ke­vi­čius 3, (Man­tas Kal­nie­tis).

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: