Lietuvoje sumažėjo socialinių pašalpų gavėjų  

Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vu­sių as­me­nų skai­čius su­ma­žė­jo 26,2 proc. (nuo 215,6 iki 159,2 tūkst. as­me­nų), o iš­lai­dos so­cia­li­nei pa­šal­pai mo­kė­ti su­ma­žė­jo 28 proc. (nuo 289,9 iki 208,8 mln. li­tų).

Duomenis paskelbusi So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pažymi, kad pa­si­tei­si­na pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos sis­te­mos pert­var­ka, kai pa­šal­pos tei­ki­mas per­duo­tas sa­vi­val­dy­bėms.

„Nuo nau­jos tvar­kos įsi­ga­lio­ji­mo pra­bė­gus pus­me­čiui ga­li­me drą­siai teig­ti, kad spren­di­mas so­cia­li­nės pa­šal­pos tei­ki­mą per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms vyk­dy­ti sa­va­ran­kiš­ka­jai sa­vi­val­dy­bių funk­ci­jai pa­si­tei­si­no – par­ama ta­po taik­les­nė ir skaid­res­nė“, - pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

So­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jų skai­čius, ver­ti­nant pus­me­čio re­zul­ta­tus, la­biau­siai ma­žė­jo Kre­tin­gos ra­jo­no (47 proc.), Kai­šia­do­rių ra­jo­no (43 proc.), Rie­ta­vo (42 proc.), Kel­mės ra­jo­no (41 proc.) ir Ne­rin­gos (39 proc.) sa­vi­val­dy­bė­se.

Anglija.lt

Anglija.lt naujienas ar jų dalį publikuoti ir/ar kitaip naudoti be raštiško "Anglija.lt Ltd." sutikimo draudžiama.

Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vu­sių as­me­nų skai­čius su­ma­žė­jo 26,2 proc. (nuo 215,6 iki 159,2 tūkst. as­me­nų), o iš­lai­dos so­cia­li­nei pa­šal­pai mo­kė­ti su­ma­žė­jo 28 proc. (nuo 289,9 iki 208,8 mln. li­tų).

Duomenis paskelbusi So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pažymi, kad pa­si­tei­si­na pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės par­amos sis­te­mos pert­var­ka, kai pa­šal­pos tei­ki­mas per­duo­tas sa­vi­val­dy­bėms.

„Nuo nau­jos tvar­kos įsi­ga­lio­ji­mo pra­bė­gus pus­me­čiui ga­li­me drą­siai teig­ti, kad spren­di­mas so­cia­li­nės pa­šal­pos tei­ki­mą per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms vyk­dy­ti sa­va­ran­kiš­ka­jai sa­vi­val­dy­bių funk­ci­jai pa­si­tei­si­no – par­ama ta­po taik­les­nė ir skaid­res­nė“, - pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė.

So­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jų skai­čius, ver­ti­nant pus­me­čio re­zul­ta­tus, la­biau­siai ma­žė­jo Kre­tin­gos ra­jo­no (47 proc.), Kai­šia­do­rių ra­jo­no (43 proc.), Rie­ta­vo (42 proc.), Kel­mės ra­jo­no (41 proc.) ir Ne­rin­gos (39 proc.) sa­vi­val­dy­bė­se.

 (Komentarų: 2)

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: