Lietuvos darbo rinkoje IT specialistų trūkumas artėja prie 13 tūkstančių 

Kiek­vie­nais me­tais Lie­tu­vo­je in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) pa­krai­pos stu­di­jas bai­gia dau­giau kaip 1000 stu­den­tų, ta­čiau vers­li­nin­kų tei­gi­mu, tai nė­ra pa­kan­ka­mas skai­čius spe­cia­lis­tų, ku­ris ga­lė­tų pa­ten­kin­ti rei­ka­lin­gą dar­buo­to­jų po­rei­kį mū­sų ša­ly­je.

In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įmo­nes vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos „In­fo­balt“ ino­va­ci­jų va­do­vas And­rius Pleč­kai­tis tei­gia, kad IT spe­cia­lis­tų trū­ku­mas bu­vo ypač jau­čia­mas po 2009 me­tų, kai Lie­tu­vo­je tech­no­lo­gi­jų cen­trus įkū­rė ke­lios pa­sau­li­nės kor­po­ra­ci­jos.

„Veik­lą Lie­tu­vo­je pra­dė­jus to­kioms bend­ro­vėms kaip „Barc­lays“, „Wes­tern Union“ bei lie­tu­viš­koms IT įmo­nėms vis sėk­min­giau dir­bant eks­por­to rin­ko­se, pra­dė­jo­me jaus­ti di­de­lį IT spe­cia­lis­tų trū­ku­mą, ku­ris kiek­vie­nais me­tais tik di­dė­ja. Mū­sų at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, jau 2016 m. Lie­tu­vo­je truks apie 13 tūks­tan­čių IT spe­cia­lis­tų“, - sa­kė A. Pleč­kai­tis.

Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ra­jam pri­ėmi­mui or­ga­ni­zuo­ti (LA­MA BPO) pa­skelb­tais duo­me­ni­mis, sto­jant į uni­ver­si­te­tus pir­muo­ju nu­me­riu bū­si­mie­ji stu­den­tai nu­ro­dė so­cia­li­nių moks­lų stu­di­jų prog­ra­mas – 41 proc. (2013 me­tais – 44 proc.), 22,9 proc. – bio­me­di­ci­nos moks­lus (2013 me­tais – 19,9) bei 14,6 proc. – tech­no­lo­gi­jų moks­lus.

Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos (LVK) pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus tei­gia, kad spe­cia­lis­tų trū­ku­mas at­si­ran­da dėl per ma­žo vers­lo, moks­lo įstai­gų ir val­džios bend­ra­dar­bia­vi­mo.

„Lie­tu­vo­je trūks­ta ne tik IT spe­cia­lis­tų, jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je pra­dės trūk­ti ir gy­dy­to­jų, ki­tos aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų. Vers­las kar­tu su moks­lo įstai­go­mis tu­ri bend­ra­dar­biau­ti ku­riant stu­di­jų prog­ra­mas, o val­džios įstai­gos tu­ri už­ti­krin­ti pa­kan­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą to­kių prog­ra­mų kū­ri­mui. Šian­dien su­si­du­ria­me su si­tua­ci­ja, kai aukš­to­sios mo­kyk­los ruo­šia spe­cia­lis­tus, ta­čiau ne­at­siž­vel­gia į vers­lo po­rei­kius, tai yra di­de­lė bė­da, ka­dan­gi į dar­bo rin­ką įsi­lie­jan­tys jau­ni spe­cia­lis­tai ne­bū­na tin­ka­mai par­uoš­ti “, - sa­kė LVK pre­zi­den­tas.

V. Su­tkus pri­du­ria, kad bū­tent dėl aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų pa­sau­li­nės kor­po­ra­ci­jos in­ves­tuo­ja mū­sų ša­ly­je: „Di­džio­sios bend­ro­vės Lie­tu­vo­je ran­da aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus už pri­im­ti­na kai­ną. Pri­si­min­ki­me „Barc­lays“ pa­vyz­dį. Bend­ro­vė in­ves­tuo­da­ma mū­sų ša­ly­je įsi­pa­rei­go­jo įdar­bin­ti 250 dar­buo­to­jų, kai tuo tar­pu da­bar dir­ba dau­giau kaip 1200 spe­cia­lis­tų, o di­džio­ji da­lis jų - bai­gę Lie­tu­vos aukš­tą­sias mo­kyk­las ir mū­sų ša­ly­je įgi­jo rei­ka­lin­gą kva­li­fi­ka­ci­ją“.

„In­fo­balt“ at­sto­vas sa­ko, kad no­rint at­ei­ty­je už­ti­krin­ti rei­kia­mą IT spe­cia­lis­tų kie­kį – bū­ti­na dirb­ti ne tik su stu­den­tais, bet ir su moks­lei­viais.

„Sto­da­mas į uni­ver­si­te­tą jau­nas žmo­gus tu­ri bū­ti ap­sisp­ren­dęs, ko­kią spe­cia­ly­bę no­ri įgy­ti. Pa­ste­bi­me, kad „pas­ku­ti­nės mi­nu­tės“ ap­sisp­ren­di­mai ren­kan­tis stu­di­jas tam­pa at­gy­ve­na, jau­ni žmo­nės yra daug la­biau mo­ty­vuo­ti. Uni­ver­si­te­tai ir IT bend­ro­vės jau ku­ris lai­kas ak­ty­viai dir­ba su mo­kyk­lo­mis, moks­lei­viai yra su­pa­žin­di­na­mi su at­ei­ties spe­cia­ly­bė­mis, ko­kius ge­bė­ji­mus tu­ri ug­dy­ti ge­ras dar­buo­to­jas. Įvai­rios ini­cia­ty­vos su jau­nais žmo­nė­mis ga­li juos pa­ska­tin­ti rink­tis spe­cia­ly­bes, ku­rios yra su­si­ju­sios su in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jo­mis“, - sa­kė A. Pleč­kai­tis.

2014 me­tais Lie­tu­vo­je veik­lą pra­dė­jo pa­sau­li­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Tech­Ci­ty“ pa­da­li­nys „Tech­Ci­ty Vil­nius“, ku­ris vie­ni­ja tarp­tau­ti­nių IT bend­ro­vių dar­buo­to­jus bei sieks ge­rin­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­ly­bės įvaiz­dį vi­suo­me­nė­je. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio pra­de­dan­ti veik­lą „In­fo­balt“ IT Aka­de­mi­ja“ kar­tu su Vil­niaus tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tru ir tarp­tau­ti­ne bend­ro­ve „EIS Group Lie­tu­va“ Vil­niaus mies­te pra­de­da įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­rio me­tu bū­si­mie­ji IT spe­cia­lis­tai per 10 mė­ne­sių iš­moks prog­ra­muo­ti ypač pa­klau­sia JA­VA prog­ra­ma­vi­mo kal­ba.

„In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ pa­teik­tais duo­me­ni­mis 2013 me­tais Lie­tu­vo­je IT bend­ro­vės vyk­dė ak­ty­vią plė­trą. 200 IT spe­cia­lis­tų sa­vo kom­pe­ten­ci­jų cen­tre pla­nuo­ja įdar­bin­ti „Swed­bank“, 60 nau­jų dar­bo vie­tų su­kū­rė JAV IT bend­ro­vė „CSC Bal­tics“, kar­tu su Kau­no Tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tu Kau­ne JAV bend­ro­vė „Vir­tus­tream“ pra­dė­jo kur­ti de­be­sų kom­piu­te­ri­jos val­dy­mo įran­kius. 2013 me­tais Lie­tu­vo­je taip pat veik­lą pra­dė­jo Iz­rae­lio kom­pa­ni­ja WIX, ku­rios tink­la­la­pių kū­ri­mo įran­kį nau­do­ja 38 mln. var­to­to­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je, bend­ro­vė Lie­tu­vo­je pra­dė­jo steig­ti pro­duk­tų vys­ty­mo pa­da­li­nį. Nuo 2007 me­tų Lie­tu­vo­je vei­kian­ti nor­ve­gų kom­pa­ni­ja „Sto­reb­rand“ mū­sų ša­ly­je įkū­rė IT spren­di­mų vys­ty­mo pa­da­li­nį, ku­ria­me dir­ba 70 dar­buo­to­jų. Ki­ta Nor­ve­gi­jos bend­ro­vė „Vis­ma“ Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja dar di­des­nę plė­trą – IT spren­di­mų ir porg­ra­mi­nės įran­gos kū­ri­mo įmo­nė per at­ei­nan­čius 4–5 me­tus pla­nuo­ja su­kur­ti nuo 300 iki 500 nau­jų dar­bo vie­tų IT spe­cia­lis­tams.

www.anglija.lt

Kiek­vie­nais me­tais Lie­tu­vo­je in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) pa­krai­pos stu­di­jas bai­gia dau­giau kaip 1000 stu­den­tų, ta­čiau vers­li­nin­kų tei­gi­mu, tai nė­ra pa­kan­ka­mas skai­čius spe­cia­lis­tų, ku­ris ga­lė­tų pa­ten­kin­ti rei­ka­lin­gą dar­buo­to­jų po­rei­kį mū­sų ša­ly­je.

In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įmo­nes vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos „In­fo­balt“ ino­va­ci­jų va­do­vas And­rius Pleč­kai­tis tei­gia, kad IT spe­cia­lis­tų trū­ku­mas bu­vo ypač jau­čia­mas po 2009 me­tų, kai Lie­tu­vo­je tech­no­lo­gi­jų cen­trus įkū­rė ke­lios pa­sau­li­nės kor­po­ra­ci­jos.

„Veik­lą Lie­tu­vo­je pra­dė­jus to­kioms bend­ro­vėms kaip „Barc­lays“, „Wes­tern Union“ bei lie­tu­viš­koms IT įmo­nėms vis sėk­min­giau dir­bant eks­por­to rin­ko­se, pra­dė­jo­me jaus­ti di­de­lį IT spe­cia­lis­tų trū­ku­mą, ku­ris kiek­vie­nais me­tais tik di­dė­ja. Mū­sų at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, jau 2016 m. Lie­tu­vo­je truks apie 13 tūks­tan­čių IT spe­cia­lis­tų“, - sa­kė A. Pleč­kai­tis.

Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ra­jam pri­ėmi­mui or­ga­ni­zuo­ti (LA­MA BPO) pa­skelb­tais duo­me­ni­mis, sto­jant į uni­ver­si­te­tus pir­muo­ju nu­me­riu bū­si­mie­ji stu­den­tai nu­ro­dė so­cia­li­nių moks­lų stu­di­jų prog­ra­mas – 41 proc. (2013 me­tais – 44 proc.), 22,9 proc. – bio­me­di­ci­nos moks­lus (2013 me­tais – 19,9) bei 14,6 proc. – tech­no­lo­gi­jų moks­lus.

Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos (LVK) pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus tei­gia, kad spe­cia­lis­tų trū­ku­mas at­si­ran­da dėl per ma­žo vers­lo, moks­lo įstai­gų ir val­džios bend­ra­dar­bia­vi­mo.

„Lie­tu­vo­je trūks­ta ne tik IT spe­cia­lis­tų, jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je pra­dės trūk­ti ir gy­dy­to­jų, ki­tos aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų. Vers­las kar­tu su moks­lo įstai­go­mis tu­ri bend­ra­dar­biau­ti ku­riant stu­di­jų prog­ra­mas, o val­džios įstai­gos tu­ri už­ti­krin­ti pa­kan­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą to­kių prog­ra­mų kū­ri­mui. Šian­dien su­si­du­ria­me su si­tua­ci­ja, kai aukš­to­sios mo­kyk­los ruo­šia spe­cia­lis­tus, ta­čiau ne­at­siž­vel­gia į vers­lo po­rei­kius, tai yra di­de­lė bė­da, ka­dan­gi į dar­bo rin­ką įsi­lie­jan­tys jau­ni spe­cia­lis­tai ne­bū­na tin­ka­mai par­uoš­ti “, - sa­kė LVK pre­zi­den­tas.

V. Su­tkus pri­du­ria, kad bū­tent dėl aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų pa­sau­li­nės kor­po­ra­ci­jos in­ves­tuo­ja mū­sų ša­ly­je: „Di­džio­sios bend­ro­vės Lie­tu­vo­je ran­da aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus už pri­im­ti­na kai­ną. Pri­si­min­ki­me „Barc­lays“ pa­vyz­dį. Bend­ro­vė in­ves­tuo­da­ma mū­sų ša­ly­je įsi­pa­rei­go­jo įdar­bin­ti 250 dar­buo­to­jų, kai tuo tar­pu da­bar dir­ba dau­giau kaip 1200 spe­cia­lis­tų, o di­džio­ji da­lis jų - bai­gę Lie­tu­vos aukš­tą­sias mo­kyk­las ir mū­sų ša­ly­je įgi­jo rei­ka­lin­gą kva­li­fi­ka­ci­ją“.

„In­fo­balt“ at­sto­vas sa­ko, kad no­rint at­ei­ty­je už­ti­krin­ti rei­kia­mą IT spe­cia­lis­tų kie­kį – bū­ti­na dirb­ti ne tik su stu­den­tais, bet ir su moks­lei­viais.

„Sto­da­mas į uni­ver­si­te­tą jau­nas žmo­gus tu­ri bū­ti ap­sisp­ren­dęs, ko­kią spe­cia­ly­bę no­ri įgy­ti. Pa­ste­bi­me, kad „pas­ku­ti­nės mi­nu­tės“ ap­sisp­ren­di­mai ren­kan­tis stu­di­jas tam­pa at­gy­ve­na, jau­ni žmo­nės yra daug la­biau mo­ty­vuo­ti. Uni­ver­si­te­tai ir IT bend­ro­vės jau ku­ris lai­kas ak­ty­viai dir­ba su mo­kyk­lo­mis, moks­lei­viai yra su­pa­žin­di­na­mi su at­ei­ties spe­cia­ly­bė­mis, ko­kius ge­bė­ji­mus tu­ri ug­dy­ti ge­ras dar­buo­to­jas. Įvai­rios ini­cia­ty­vos su jau­nais žmo­nė­mis ga­li juos pa­ska­tin­ti rink­tis spe­cia­ly­bes, ku­rios yra su­si­ju­sios su in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jo­mis“, - sa­kė A. Pleč­kai­tis.

2014 me­tais Lie­tu­vo­je veik­lą pra­dė­jo pa­sau­li­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Tech­Ci­ty“ pa­da­li­nys „Tech­Ci­ty Vil­nius“, ku­ris vie­ni­ja tarp­tau­ti­nių IT bend­ro­vių dar­buo­to­jus bei sieks ge­rin­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­ly­bės įvaiz­dį vi­suo­me­nė­je. Nuo rug­sė­jo mė­ne­sio pra­de­dan­ti veik­lą „In­fo­balt“ IT Aka­de­mi­ja“ kar­tu su Vil­niaus tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tru ir tarp­tau­ti­ne bend­ro­ve „EIS Group Lie­tu­va“ Vil­niaus mies­te pra­de­da įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­rio me­tu bū­si­mie­ji IT spe­cia­lis­tai per 10 mė­ne­sių iš­moks prog­ra­muo­ti ypač pa­klau­sia JA­VA prog­ra­ma­vi­mo kal­ba.

„In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ pa­teik­tais duo­me­ni­mis 2013 me­tais Lie­tu­vo­je IT bend­ro­vės vyk­dė ak­ty­vią plė­trą. 200 IT spe­cia­lis­tų sa­vo kom­pe­ten­ci­jų cen­tre pla­nuo­ja įdar­bin­ti „Swed­bank“, 60 nau­jų dar­bo vie­tų su­kū­rė JAV IT bend­ro­vė „CSC Bal­tics“, kar­tu su Kau­no Tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tu Kau­ne JAV bend­ro­vė „Vir­tus­tream“ pra­dė­jo kur­ti de­be­sų kom­piu­te­ri­jos val­dy­mo įran­kius. 2013 me­tais Lie­tu­vo­je taip pat veik­lą pra­dė­jo Iz­rae­lio kom­pa­ni­ja WIX, ku­rios tink­la­la­pių kū­ri­mo įran­kį nau­do­ja 38 mln. var­to­to­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je, bend­ro­vė Lie­tu­vo­je pra­dė­jo steig­ti pro­duk­tų vys­ty­mo pa­da­li­nį. Nuo 2007 me­tų Lie­tu­vo­je vei­kian­ti nor­ve­gų kom­pa­ni­ja „Sto­reb­rand“ mū­sų ša­ly­je įkū­rė IT spren­di­mų vys­ty­mo pa­da­li­nį, ku­ria­me dir­ba 70 dar­buo­to­jų. Ki­ta Nor­ve­gi­jos bend­ro­vė „Vis­ma“ Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja dar di­des­nę plė­trą – IT spren­di­mų ir porg­ra­mi­nės įran­gos kū­ri­mo įmo­nė per at­ei­nan­čius 4–5 me­tus pla­nuo­ja su­kur­ti nuo 300 iki 500 nau­jų dar­bo vie­tų IT spe­cia­lis­tams.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: