Lietuvos pilietybės per metus netenka apie 500 žmonių 

Įgy­da­mi ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės per me­tus ne­ten­ka apie pu­sę tūks­tan­čio žmo­nių. To­kią sta­tis­ti­ką Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pa­tei­kė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to Vi­daus rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ve­ži­kaus­kai­tė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad kai ku­rie pi­lie­čiai pi­lie­ty­bės at­si­sa­ko pa­tys, bet di­džia­jai da­liai Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė pa­nai­ki­na­ma ga­vus duo­me­nų, kad jie ta­po ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiais.

"Daž­niau­siai pi­lie­ty­bės ne­ten­ka­ma ta­da, kai at­si­sa­ko­ma Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės ar­ba įgy­ja­ma ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bė", - sa­kė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vė.

"Nag­ri­nė­jant prie­žas­tis, dėl ku­rių at­si­sa­ko­ma pi­lie­ty­bės, di­džio­ji da­lis vyks­ta dėl to, kad as­muo pa­gei­dau­ja įgy­ti ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę ir yra są­ly­ga, rei­ka­lau­jan­ti at­si­sa­ky­ti ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bės. At­si­sa­kiu­sių pi­lie­ty­bės iš vi­so yra iki šim­to as­me­nų, 2012 me­tais to­kių as­me­nų bu­vo 26", - tvir­ti­no D.Ve­ži­kaus­kai­tė.

Tuo tar­pu at­ve­jų, kai Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė pa­nai­ki­na­ma (be at­ski­ro pra­šy­mo - red.) tuo pa­grin­du, kad as­muo ga­vo ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę, per me­tus bū­na apie 500-600 as­me­nų, 2012 me­tais to­kių bu­vo 419.

Sei­mo ir PLB ko­mi­si­ja ap­ta­rė dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo klau­si­mus. Sei­mas jau svars­to siū­ly­mą drau­ge su pre­zi­den­to rin­ki­mais ki­tą­met su­reng­ti to­kį re­fe­ren­du­mą.

Šiuo me­tu Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis. Šis straips­nis įra­šy­tas Kons­ti­tu­ci­jos pir­ma­ja­me skirs­ny­je, ku­rio nuo­sta­tos ga­li bū­ti kei­čia­mos tik re­fe­ren­du­mu. Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tą dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma pa­keis­ti, jei­gu re­fe­ren­du­me tam pri­tar­tų dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.

Pa­gal da­bar­ti­nį Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tiems, ku­rie iš Lie­tu­vos pa­si­trau­kė iki Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990-ai­siais, taip pat tiems, ku­rie pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai - gim­da­mi ar­ba per san­tuo­ką. Ta­čiau dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę tu­rin­tie­ji nuo gi­mi­mo, su­lau­kę pil­na­me­tys­tės, per tre­jus me­tus pri­va­lo ap­sisp­ręs­ti, ku­rią pi­lie­ty­bę pa­si­rink­ti.

www.anglija.lt

Įgy­da­mi ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės per me­tus ne­ten­ka apie pu­sę tūks­tan­čio žmo­nių. To­kią sta­tis­ti­ką Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pa­tei­kė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to Vi­daus rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ve­ži­kaus­kai­tė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad kai ku­rie pi­lie­čiai pi­lie­ty­bės at­si­sa­ko pa­tys, bet di­džia­jai da­liai Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė pa­nai­ki­na­ma ga­vus duo­me­nų, kad jie ta­po ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiais.

"Daž­niau­siai pi­lie­ty­bės ne­ten­ka­ma ta­da, kai at­si­sa­ko­ma Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės ar­ba įgy­ja­ma ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bė", - sa­kė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vė.

"Nag­ri­nė­jant prie­žas­tis, dėl ku­rių at­si­sa­ko­ma pi­lie­ty­bės, di­džio­ji da­lis vyks­ta dėl to, kad as­muo pa­gei­dau­ja įgy­ti ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę ir yra są­ly­ga, rei­ka­lau­jan­ti at­si­sa­ky­ti ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bės. At­si­sa­kiu­sių pi­lie­ty­bės iš vi­so yra iki šim­to as­me­nų, 2012 me­tais to­kių as­me­nų bu­vo 26", - tvir­ti­no D.Ve­ži­kaus­kai­tė.

Tuo tar­pu at­ve­jų, kai Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė pa­nai­ki­na­ma (be at­ski­ro pra­šy­mo - red.) tuo pa­grin­du, kad as­muo ga­vo ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę, per me­tus bū­na apie 500-600 as­me­nų, 2012 me­tais to­kių bu­vo 419.

Sei­mo ir PLB ko­mi­si­ja ap­ta­rė dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo klau­si­mus. Sei­mas jau svars­to siū­ly­mą drau­ge su pre­zi­den­to rin­ki­mais ki­tą­met su­reng­ti to­kį re­fe­ren­du­mą.

Šiuo me­tu Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis. Šis straips­nis įra­šy­tas Kons­ti­tu­ci­jos pir­ma­ja­me skirs­ny­je, ku­rio nuo­sta­tos ga­li bū­ti kei­čia­mos tik re­fe­ren­du­mu. Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tą dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma pa­keis­ti, jei­gu re­fe­ren­du­me tam pri­tar­tų dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.

Pa­gal da­bar­ti­nį Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tiems, ku­rie iš Lie­tu­vos pa­si­trau­kė iki Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990-ai­siais, taip pat tiems, ku­rie pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai - gim­da­mi ar­ba per san­tuo­ką. Ta­čiau dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę tu­rin­tie­ji nuo gi­mi­mo, su­lau­kę pil­na­me­tys­tės, per tre­jus me­tus pri­va­lo ap­sisp­ręs­ti, ku­rią pi­lie­ty­bę pa­si­rink­ti.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: