Eurą palankiai vertina 40 proc. lietuvių 

Eu­ro­pos eko­no­mi­nę ir pi­ni­gų są­jun­gą su vie­nin­ga va­liu­ta eu­ru pa­lan­kiai ver­ti­na 40 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ne­pa­lan­kiai - 52 proc., ro­do nau­jau­sio "Eu­ro­ba­ro­me­tro" ty­ri­mo re­zul­ta­tai.

8 proc. res­pon­den­tų Lie­tu­vo­je nu­ro­dė ne­tu­rin­tys nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu.

Dau­giau ne­gu pu­sė (51 proc.) vi­sų eu­ro­pie­čių pa­lan­kiai ver­ti­na eu­rą. Eu­ro zo­nos ša­ly­se bend­rą­ją va­liu­tą pa­lai­ko 62 proc., eu­ro ne­įsi­ve­du­sio­se ša­ly­se - 29 proc. gy­ven­to­jų.

Šis "Eu­ro­ba­ro­me­tro" ty­ri­mas at­lik­tas 2013 me­tų ge­gu­žės 10–26 die­no­mis. Iš vi­so apk­lau­so­je da­ly­va­vo 32 694 ES vals­ty­bių na­rių ir ša­lių kan­di­da­čių gy­ven­to­jai, Lie­tu­vo­je apk­laus­ti 1029 res­pon­den­tai.

www.anglija.lt

Eu­ro­pos eko­no­mi­nę ir pi­ni­gų są­jun­gą su vie­nin­ga va­liu­ta eu­ru pa­lan­kiai ver­ti­na 40 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ne­pa­lan­kiai - 52 proc., ro­do nau­jau­sio "Eu­ro­ba­ro­me­tro" ty­ri­mo re­zul­ta­tai.

8 proc. res­pon­den­tų Lie­tu­vo­je nu­ro­dė ne­tu­rin­tys nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu.

Dau­giau ne­gu pu­sė (51 proc.) vi­sų eu­ro­pie­čių pa­lan­kiai ver­ti­na eu­rą. Eu­ro zo­nos ša­ly­se bend­rą­ją va­liu­tą pa­lai­ko 62 proc., eu­ro ne­įsi­ve­du­sio­se ša­ly­se - 29 proc. gy­ven­to­jų.

Šis "Eu­ro­ba­ro­me­tro" ty­ri­mas at­lik­tas 2013 me­tų ge­gu­žės 10–26 die­no­mis. Iš vi­so apk­lau­so­je da­ly­va­vo 32 694 ES vals­ty­bių na­rių ir ša­lių kan­di­da­čių gy­ven­to­jai, Lie­tu­vo­je apk­laus­ti 1029 res­pon­den­tai.

 (Komentarų: 3)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: