„Išgaravo“ daugiau nei trečdalis Lietuvos automobilių 

Nuo me­tų pra­džios iki spa­lio 8 d. Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tų ke­lių trans­por­to prie­mo­nių skai­čius su­ma­žė­jo net 36 proc. ar­ba 819 809 trans­por­to prie­mo­nė­mis, iki 1 456 168. Ženk­liau­sią autopar­ko su­ma­žė­ji­mą nu­lė­mė nuo me­tų vi­du­rio įsi­ga­lio­jęs Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mas, kuris numato nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mą.

„Vai­duok­liai“ dingo

Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro įra­šų apie įre­gis­truo­tas trans­por­to prie­mo­nes pa­si­kei­ti­mas: leng­vų­jų (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­lių skai­čius su­ma­žė­jo 640 490 (iki 1 mln. 189 tūkst. 507); kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių – 77 585 (iki 103 135), iš jų N3 kla­sės (vil­ki­kų) – 13 377 (iki 39 986); mo­to­cik­lų – 23 489 (iki 22 614).

Dau­gu­ma at­nau­jin­tų duo­me­nų ne­žy­miai ski­ria­si nuo š. m. pra­džio­je VĮ „Re­gi­tra“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je re­gi­tra.lt jau skelb­to ša­ly­je įre­gis­truo­tų ir tu­rin­čių pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus, ir tai ro­do, kad di­džio­ji iš­re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių da­lis Lie­tu­vo­je jau ne­bu­vo eksp­loa­tuo­ja­mos, o Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre bu­vo li­kę tik jų įra­šai.

Anglija.lt

Nuo me­tų pra­džios iki spa­lio 8 d. Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tų ke­lių trans­por­to prie­mo­nių skai­čius su­ma­žė­jo net 36 proc. ar­ba 819 809 trans­por­to prie­mo­nė­mis, iki 1 456 168. Ženk­liau­sią autopar­ko su­ma­žė­ji­mą nu­lė­mė nuo me­tų vi­du­rio įsi­ga­lio­jęs Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mas, kuris numato nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mą.

„Vai­duok­liai“ dingo

Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tro įra­šų apie įre­gis­truo­tas trans­por­to prie­mo­nes pa­si­kei­ti­mas: leng­vų­jų (M1 kla­sės) au­to­mo­bi­lių skai­čius su­ma­žė­jo 640 490 (iki 1 mln. 189 tūkst. 507); kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių – 77 585 (iki 103 135), iš jų N3 kla­sės (vil­ki­kų) – 13 377 (iki 39 986); mo­to­cik­lų – 23 489 (iki 22 614).

Dau­gu­ma at­nau­jin­tų duo­me­nų ne­žy­miai ski­ria­si nuo š. m. pra­džio­je VĮ „Re­gi­tra“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je re­gi­tra.lt jau skelb­to ša­ly­je įre­gis­truo­tų ir tu­rin­čių pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus, ir tai ro­do, kad di­džio­ji iš­re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių da­lis Lie­tu­vo­je jau ne­bu­vo eksp­loa­tuo­ja­mos, o Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre bu­vo li­kę tik jų įra­šai.

 (Komentarų: 0)

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: