Lietuvoje minima Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena - Anglija.lt
 

Lietuvoje minima Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena 

Penk­ta­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Juo­do­jo kas­pi­no ir Bal­ti­jos ke­lio die­na, Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nia­me komp­lek­se Vil­niu­je ati­da­ro­ma mi­nė­ji­mui skir­ta tarp­tau­ti­nė par­oda.

"Eu­ro­pos die­na sta­li­niz­mo ir na­ciz­mo au­koms at­min­ti ir Bal­ti­jos ke­lio die­na – mū­sų tau­tos is­to­ri­ja. Ati­mtą Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bę tvir­tai su­si­ki­bę ran­ko­mis su­sig­rą­ži­no­me Bal­ti­jos ke­ly­je. Ši die­na ta­po švie­siau­sia ir pra­smin­giau­sia mū­sų Lais­vės iš­raiš­ka. Lais­vės gy­ven­ti, mąs­ty­ti ir veik­ti. Lais­vės bū­ti kar­tu, kur­ti ir ti­kė­ti Lie­tu­va", - sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Kil­no­ja­ma par­oda "To­ta­li­ta­riz­mas Eu­ro­po­je", skir­ta to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų nu­si­kal­ti­mams Eu­ro­po­je įver­tin­ti, jau ap­lan­kė še­šias Eu­ro­pos ša­lis, tarp jų - Len­ki­ją, Es­ti­ją bei Eu­ro­pos Par­la­men­to rū­mus Briu­se­ly­je.

Ši par­oda yra api­pa­vi­da­lin­ta kaip al­bu­mas juo­dais la­pais, ku­rio pus­la­piuo­se pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­ka iš ša­lių, nu­ken­tė­ju­sių nuo to­ta­li­ta­ris­ti­nių re­ži­mų. Nu­ro­do­ma, kiek ci­vi­lių nu­ken­tė­jo nuo ho­lo­kaus­to, ge­no­ci­do, ka­ro nu­si­kal­ti­mų, ma­si­nių žu­dy­mų, de­por­ta­ci­jų ir iš­kel­di­ni­mų, et­ni­nio va­ly­mo, mir­ties baus­mės ir įka­li­ni­mo dėl po­li­ti­nių prie­žas­čių, ver­giš­ko dar­bo ir ki­tų tarp­tau­ti­nių nu­si­kal­ti­mų.

Taip pat par­odos lan­ky­to­jams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie to­ta­li­ta­ri­nės ga­lios apa­ra­tą - slap­to­sios po­li­ci­jos ir re­ži­mą at­sto­vau­jan­čių par­ti­jų na­rių skai­čių. Ga­liau­siai pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie nu­si­kal­ti­mų vyk­dy­to­jų bau­džia­mą­jį per­se­kio­ji­mą, re­ži­mui žlu­gus.

Par­odo­je eks­po­nuo­ja­mi ir kai ku­rių po­li­ti­nių ly­de­rių ir vyk­do­mų­jų par­ei­gū­nų, at­sa­kin­gų už tarp­tau­ti­nius nu­si­kal­ti­mus, por­tre­tai.

Ku­riant šią par­odą, da­ly­va­vo dvi de­šim­tys vie­šų­jų ir ne­vy­riau­sy­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų bei or­ga­ni­za­ci­jų. Ti­ki­ma­si, kad ši par­oda ne tik at­skleis dik­ta­tū­rų nu­si­kal­ti­mus ir tar­pu­sa­vio ry­šius, bet ir pa­ska­tins pa­smerk­ti vi­sas to­ta­li­ta­riz­mo for­mas - taip pat ir ko­mu­niz­mą.

Par­oda sim­bo­liš­kai ati­da­ro­ma rugp­jū­čio 23 - Eu­ro­pos to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų au­kų at­min­ties - die­ną. Par­oda Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ke bus eks­po­nuo­ja­ma iki rug­sė­jo pa­bai­gos.

Tuo me­tu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį mi­nint Eu­ro­pos die­ną sta­li­niz­mo ir na­ciz­mo au­koms at­min­ti ir Bal­ti­jos ke­lio die­ną Pre­zi­den­tū­ro­je su­si­tiks su lie­tu­vių trem­ties vie­tas lan­kan­čiais "Mi­si­jos Si­bi­ras" ir bend­ri­jos "Lem­tis" at­sto­vais. Šio­je dis­ku­si­jo­je da­ly­vaus ir "Mi­si­jos Si­bi­ras 2009" da­ly­vis at­li­kė­jas Gab­rie­lius Liau­dans­kas-Sva­ras, "Mi­si­jos Si­bi­ras" pa­ta­rė­jų ta­ry­bos na­rys, Są­jū­džio vei­kė­jas ir gru­pės "An­tis" ly­de­ris Al­gir­das Kauš­pė­das ir vie­na iš Bal­ti­jos ke­lio or­ga­ni­za­to­rių An­go­ni­ta Rup­šy­tė.

"Su­si­ti­ki­me bus dis­ku­tuo­ja­ma apie pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mą ir is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mo svar­bą", - in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Į penk­ta­die­nį Vil­niu­je vyk­sian­čius to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų au­kų at­min­ties die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­nius at­vyks Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Veng­ri­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­trai.

Penk­ta­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Juo­do­jo kas­pi­no ir Bal­ti­jos ke­lio die­na, Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nia­me komp­lek­se Vil­niu­je ati­da­ro­ma mi­nė­ji­mui skir­ta tarp­tau­ti­nė par­oda.

"Eu­ro­pos die­na sta­li­niz­mo ir na­ciz­mo au­koms at­min­ti ir Bal­ti­jos ke­lio die­na – mū­sų tau­tos is­to­ri­ja. Ati­mtą Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bę tvir­tai su­si­ki­bę ran­ko­mis su­sig­rą­ži­no­me Bal­ti­jos ke­ly­je. Ši die­na ta­po švie­siau­sia ir pra­smin­giau­sia mū­sų Lais­vės iš­raiš­ka. Lais­vės gy­ven­ti, mąs­ty­ti ir veik­ti. Lais­vės bū­ti kar­tu, kur­ti ir ti­kė­ti Lie­tu­va", - sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Kil­no­ja­ma par­oda "To­ta­li­ta­riz­mas Eu­ro­po­je", skir­ta to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų nu­si­kal­ti­mams Eu­ro­po­je įver­tin­ti, jau ap­lan­kė še­šias Eu­ro­pos ša­lis, tarp jų - Len­ki­ją, Es­ti­ją bei Eu­ro­pos Par­la­men­to rū­mus Briu­se­ly­je.

Ši par­oda yra api­pa­vi­da­lin­ta kaip al­bu­mas juo­dais la­pais, ku­rio pus­la­piuo­se pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­ka iš ša­lių, nu­ken­tė­ju­sių nuo to­ta­li­ta­ris­ti­nių re­ži­mų. Nu­ro­do­ma, kiek ci­vi­lių nu­ken­tė­jo nuo ho­lo­kaus­to, ge­no­ci­do, ka­ro nu­si­kal­ti­mų, ma­si­nių žu­dy­mų, de­por­ta­ci­jų ir iš­kel­di­ni­mų, et­ni­nio va­ly­mo, mir­ties baus­mės ir įka­li­ni­mo dėl po­li­ti­nių prie­žas­čių, ver­giš­ko dar­bo ir ki­tų tarp­tau­ti­nių nu­si­kal­ti­mų.

Taip pat par­odos lan­ky­to­jams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie to­ta­li­ta­ri­nės ga­lios apa­ra­tą - slap­to­sios po­li­ci­jos ir re­ži­mą at­sto­vau­jan­čių par­ti­jų na­rių skai­čių. Ga­liau­siai pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie nu­si­kal­ti­mų vyk­dy­to­jų bau­džia­mą­jį per­se­kio­ji­mą, re­ži­mui žlu­gus.

Par­odo­je eks­po­nuo­ja­mi ir kai ku­rių po­li­ti­nių ly­de­rių ir vyk­do­mų­jų par­ei­gū­nų, at­sa­kin­gų už tarp­tau­ti­nius nu­si­kal­ti­mus, por­tre­tai.

Ku­riant šią par­odą, da­ly­va­vo dvi de­šim­tys vie­šų­jų ir ne­vy­riau­sy­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų bei or­ga­ni­za­ci­jų. Ti­ki­ma­si, kad ši par­oda ne tik at­skleis dik­ta­tū­rų nu­si­kal­ti­mus ir tar­pu­sa­vio ry­šius, bet ir pa­ska­tins pa­smerk­ti vi­sas to­ta­li­ta­riz­mo for­mas - taip pat ir ko­mu­niz­mą.

Par­oda sim­bo­liš­kai ati­da­ro­ma rugp­jū­čio 23 - Eu­ro­pos to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų au­kų at­min­ties - die­ną. Par­oda Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ke bus eks­po­nuo­ja­ma iki rug­sė­jo pa­bai­gos.

Tuo me­tu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį mi­nint Eu­ro­pos die­ną sta­li­niz­mo ir na­ciz­mo au­koms at­min­ti ir Bal­ti­jos ke­lio die­ną Pre­zi­den­tū­ro­je su­si­tiks su lie­tu­vių trem­ties vie­tas lan­kan­čiais "Mi­si­jos Si­bi­ras" ir bend­ri­jos "Lem­tis" at­sto­vais. Šio­je dis­ku­si­jo­je da­ly­vaus ir "Mi­si­jos Si­bi­ras 2009" da­ly­vis at­li­kė­jas Gab­rie­lius Liau­dans­kas-Sva­ras, "Mi­si­jos Si­bi­ras" pa­ta­rė­jų ta­ry­bos na­rys, Są­jū­džio vei­kė­jas ir gru­pės "An­tis" ly­de­ris Al­gir­das Kauš­pė­das ir vie­na iš Bal­ti­jos ke­lio or­ga­ni­za­to­rių An­go­ni­ta Rup­šy­tė.

"Su­si­ti­ki­me bus dis­ku­tuo­ja­ma apie pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mą ir is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mo svar­bą", - in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Į penk­ta­die­nį Vil­niu­je vyk­sian­čius to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų au­kų at­min­ties die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­nius at­vyks Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Veng­ri­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­trai.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: