Maskva lietuviams nesišypsojo - Anglija.lt
 

Maskva lietuviams nesišypsojo 

Sek­ma­die­nį Mask­vo­je bai­gė­si pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas, ku­ria­me var­žė­si 14 mū­sų ša­lies at­sto­vų. An­trą kar­tą is­to­ri­jo­je nė vie­nas Lie­tu­vos leng­vaat­le­tis ne­pa­te­ko į ge­riau­sių­jų aš­tun­tu­ką.

Pir­mą sy­kį aš­tun­tu­ke mū­sų spor­ti­nin­kų ne­bu­vo 1993 me­tais Štut­gar­te. Tą­kart ša­lies gar­bę gy­nė 9 Lie­tu­vos at­le­tai.

„Y­ra ke­tu­ri pen­ki at­le­tai, ku­rie, ma­nau, bus aš­tun­tu­ke“, – prieš ke­lio­nę į šių me­tų pla­ne­tos pir­me­ny­bes sa­kė Lie­tu­vos rink­ti­nės tre­ne­ris Kęs­tu­tis Je­zep­či­kas. De­ja, šie jo žo­džiai ne­iš­si­pil­dė, nors vie­nu at­ve­ju tre­ne­ris bu­vo tei­sus – rink­ti­nė­je, pa­sak jo, ne­bu­vo nė vie­no spor­ti­nin­ko, ku­riam iš anks­to bū­tų ga­li­ma ka­bin­ti me­da­lį.

Čem­pio­na­to Mask­vo­je už­dan­ga nu­leis­ta sek­ma­die­nį, o mū­sų rink­ti­nė pa­si­ro­dy­mą bai­gė šeš­ta­die­nio va­ka­rą. Tą­dien mo­te­rų šuo­lio į aukš­tį fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se ko­vo­jo pa­sku­ti­nė mū­sų ko­man­dos at­sto­vė – pa­sau­lio čem­pio­na­to de­biu­tan­tė Ai­ri­nė Pa­lšy­tė. Ko­vą dėl me­da­lių pra­dė­jo 13 šuo­li­nin­kių, at­ran­ko­je įvei­ku­sių 1,92 m aukš­tį. Dvy­li­ka spor­ti­nin­kių įvei­kė pra­di­nį aukš­tį – 1,89 m. De­ja, ki­tas aukš­tis – 1,93 m – mū­sų šuo­li­nin­kei ne­pak­lu­so. Vi­si Ai­ri­nės ban­dy­mai bu­vo ne­sėk­min­gi. Ga­lu­ti­nė­je ri­kiuo­tė­je A.Pa­lšy­tė užė­mė dvy­lik­tą­ją vie­tą.

Auk­so me­da­lis įteik­tas ru­sei Svet­la­nai Ško­li­nai (2,03 m), si­dab­ro – ame­ri­kie­tei Bri­get­tai Bar­rett (2,00), bron­zos – An­nai Či­če­ro­vai (Ru­si­ja) ir Ruth Bei­tiai (Is­pa­ni­ja). Abi įvei­kė 1,97 m aukš­tį.

Ge­riau­siai iš lie­tu­vių Mask­vo­je var­žė­si dis­ko me­ti­kė Zi­nai­da Send­riū­tė, ji užė­mė 9 vie­tą. Kaip ir A.Pa­lšy­tė, 12 vie­tą čem­pio­na­te užė­mė ma­ra­to­ni­nin­kė Dia­na Lo­ba­čevs­kė. Dia­nos užim­ta vie­ta yra aukš­čiau­sia, ku­rią pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se yra užė­mu­sios mū­sų ma­ra­to­ni­nin­kės. Tarp eu­ro­pie­čių bė­gi­kių jos re­zul­ta­tas bu­vo penk­tas.

Įdo­mu, jog pa­si­bai­gus mo­te­rų ma­ra­to­no var­žy­boms bu­vo pa­skelb­ti pa­sau­lio ma­ra­to­no ko­man­di­nės tau­rės re­zul­ta­tai. Su­su­ma­vus tri­jų ge­riau­sių bė­gi­kių re­zul­ta­tus pa­aiš­kė­jo, kad Lie­tu­vos ko­man­da (D.Lo­ba­čevs­kė, Ži­vi­lė Bal­čiū­nai­tė ir Re­mal­da Ker­gy­tė) užė­mė tre­čią­ją vie­tą. Mū­siš­kes pra­len­kė tik Šiau­rės Ko­rė­jos ir JAV ma­ra­to­ni­nin­kės. De­ja, ši įskai­ta yra ne­ofi­cia­li, nes Tarp­tau­ti­nė leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­ja (IAAF) pra­ne­šė, kad nuo šio čem­pio­na­to IAAF nu­ta­rė ne­be­reng­ti tau­rės var­žy­bų. Aiš­ku, nuo to mū­sų ma­ra­to­ni­nin­kių re­zul­ta­tas ne­ta­po men­kes­nis.

Ge­res­nio pa­si­ro­dy­mo Mask­vo­je vi­si ti­kė­jo­si iš pa­sau­lio čem­pio­na­tų sen­bu­vio ir vy­riau­sio Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rio 41-erių dis­ko me­ti­ko Vir­gi­li­jaus Alek­nos. Šis pa­sau­lio čem­pio­na­tas ge­riau­siam vi­sų lai­kų Lie­tu­vos leng­vaat­le­čiui bu­vo jau de­šim­tas. Iki tol du­kart lai­mė­jęs auk­są ir du­kart si­dab­rą V.Alek­na an­trą kar­tą per sa­vo kar­je­rą ne­pra­sib­ro­vė į pla­ne­tos pir­me­ny­bių fi­na­lą.

Lie­tu­vių užim­tos vie­tos pa­sau­lio čem­pio­na­te Maskvoje

9 Zi­nai­da Send­riū­tė (dis­kas)

12 Dia­na Lo­ba­čevs­kė (ma­ra­to­nas

12 Ai­ri­nė Pa­lšy­tė (šuo­liai į aukš­tį)

16 Vir­gi­ni­jus Alek­na (dis­kas)

20 Ži­vi­lė Bal­čiū­nai­tė (ma­ra­to­nas)

20 Bri­gi­ta Vir­ba­ly­tė (20 km spor­ti­nis ėji­mas)

21 Kris­ti­na Sal­ta­no­vič (20 km spor­ti­nis ėji­mas)

23 Ag­nė Šerkš­nie­nė (400 m bė­gi­mas)

25 Ma­rius Žiū­kas (20 km spor­ti­nis ėji­mas)

28 Li­na Grin­či­kai­tė (100 m bė­gi­mas)

30 Re­mal­da Ker­gy­tė (ma­ra­to­nas)

30 Eg­lė Bal­čiū­nai­tė (800 m bė­gi­mas)

38 Ta­das Šuš­ke­vi­čius (50 km spor­ti­nis ėji­mas)

41 Ne­rin­ga Ai­die­ty­tė (20 km spor­ti­nis ėji­mas)

Sek­ma­die­nį Mask­vo­je bai­gė­si pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas, ku­ria­me var­žė­si 14 mū­sų ša­lies at­sto­vų. An­trą kar­tą is­to­ri­jo­je nė vie­nas Lie­tu­vos leng­vaat­le­tis ne­pa­te­ko į ge­riau­sių­jų aš­tun­tu­ką.

Pir­mą sy­kį aš­tun­tu­ke mū­sų spor­ti­nin­kų ne­bu­vo 1993 me­tais Štut­gar­te. Tą­kart ša­lies gar­bę gy­nė 9 Lie­tu­vos at­le­tai.

„Y­ra ke­tu­ri pen­ki at­le­tai, ku­rie, ma­nau, bus aš­tun­tu­ke“, – prieš ke­lio­nę į šių me­tų pla­ne­tos pir­me­ny­bes sa­kė Lie­tu­vos rink­ti­nės tre­ne­ris Kęs­tu­tis Je­zep­či­kas. De­ja, šie jo žo­džiai ne­iš­si­pil­dė, nors vie­nu at­ve­ju tre­ne­ris bu­vo tei­sus – rink­ti­nė­je, pa­sak jo, ne­bu­vo nė vie­no spor­ti­nin­ko, ku­riam iš anks­to bū­tų ga­li­ma ka­bin­ti me­da­lį.

Čem­pio­na­to Mask­vo­je už­dan­ga nu­leis­ta sek­ma­die­nį, o mū­sų rink­ti­nė pa­si­ro­dy­mą bai­gė šeš­ta­die­nio va­ka­rą. Tą­dien mo­te­rų šuo­lio į aukš­tį fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se ko­vo­jo pa­sku­ti­nė mū­sų ko­man­dos at­sto­vė – pa­sau­lio čem­pio­na­to de­biu­tan­tė Ai­ri­nė Pa­lšy­tė. Ko­vą dėl me­da­lių pra­dė­jo 13 šuo­li­nin­kių, at­ran­ko­je įvei­ku­sių 1,92 m aukš­tį. Dvy­li­ka spor­ti­nin­kių įvei­kė pra­di­nį aukš­tį – 1,89 m. De­ja, ki­tas aukš­tis – 1,93 m – mū­sų šuo­li­nin­kei ne­pak­lu­so. Vi­si Ai­ri­nės ban­dy­mai bu­vo ne­sėk­min­gi. Ga­lu­ti­nė­je ri­kiuo­tė­je A.Pa­lšy­tė užė­mė dvy­lik­tą­ją vie­tą.

Auk­so me­da­lis įteik­tas ru­sei Svet­la­nai Ško­li­nai (2,03 m), si­dab­ro – ame­ri­kie­tei Bri­get­tai Bar­rett (2,00), bron­zos – An­nai Či­če­ro­vai (Ru­si­ja) ir Ruth Bei­tiai (Is­pa­ni­ja). Abi įvei­kė 1,97 m aukš­tį.

Ge­riau­siai iš lie­tu­vių Mask­vo­je var­žė­si dis­ko me­ti­kė Zi­nai­da Send­riū­tė, ji užė­mė 9 vie­tą. Kaip ir A.Pa­lšy­tė, 12 vie­tą čem­pio­na­te užė­mė ma­ra­to­ni­nin­kė Dia­na Lo­ba­čevs­kė. Dia­nos užim­ta vie­ta yra aukš­čiau­sia, ku­rią pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se yra užė­mu­sios mū­sų ma­ra­to­ni­nin­kės. Tarp eu­ro­pie­čių bė­gi­kių jos re­zul­ta­tas bu­vo penk­tas.

Įdo­mu, jog pa­si­bai­gus mo­te­rų ma­ra­to­no var­žy­boms bu­vo pa­skelb­ti pa­sau­lio ma­ra­to­no ko­man­di­nės tau­rės re­zul­ta­tai. Su­su­ma­vus tri­jų ge­riau­sių bė­gi­kių re­zul­ta­tus pa­aiš­kė­jo, kad Lie­tu­vos ko­man­da (D.Lo­ba­čevs­kė, Ži­vi­lė Bal­čiū­nai­tė ir Re­mal­da Ker­gy­tė) užė­mė tre­čią­ją vie­tą. Mū­siš­kes pra­len­kė tik Šiau­rės Ko­rė­jos ir JAV ma­ra­to­ni­nin­kės. De­ja, ši įskai­ta yra ne­ofi­cia­li, nes Tarp­tau­ti­nė leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­ja (IAAF) pra­ne­šė, kad nuo šio čem­pio­na­to IAAF nu­ta­rė ne­be­reng­ti tau­rės var­žy­bų. Aiš­ku, nuo to mū­sų ma­ra­to­ni­nin­kių re­zul­ta­tas ne­ta­po men­kes­nis.

Ge­res­nio pa­si­ro­dy­mo Mask­vo­je vi­si ti­kė­jo­si iš pa­sau­lio čem­pio­na­tų sen­bu­vio ir vy­riau­sio Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rio 41-erių dis­ko me­ti­ko Vir­gi­li­jaus Alek­nos. Šis pa­sau­lio čem­pio­na­tas ge­riau­siam vi­sų lai­kų Lie­tu­vos leng­vaat­le­čiui bu­vo jau de­šim­tas. Iki tol du­kart lai­mė­jęs auk­są ir du­kart si­dab­rą V.Alek­na an­trą kar­tą per sa­vo kar­je­rą ne­pra­sib­ro­vė į pla­ne­tos pir­me­ny­bių fi­na­lą.

Lie­tu­vių užim­tos vie­tos pa­sau­lio čem­pio­na­te Maskvoje

9 Zi­nai­da Send­riū­tė (dis­kas)

12 Dia­na Lo­ba­čevs­kė (ma­ra­to­nas

12 Ai­ri­nė Pa­lšy­tė (šuo­liai į aukš­tį)

16 Vir­gi­ni­jus Alek­na (dis­kas)

20 Ži­vi­lė Bal­čiū­nai­tė (ma­ra­to­nas)

20 Bri­gi­ta Vir­ba­ly­tė (20 km spor­ti­nis ėji­mas)

21 Kris­ti­na Sal­ta­no­vič (20 km spor­ti­nis ėji­mas)

23 Ag­nė Šerkš­nie­nė (400 m bė­gi­mas)

25 Ma­rius Žiū­kas (20 km spor­ti­nis ėji­mas)

28 Li­na Grin­či­kai­tė (100 m bė­gi­mas)

30 Re­mal­da Ker­gy­tė (ma­ra­to­nas)

30 Eg­lė Bal­čiū­nai­tė (800 m bė­gi­mas)

38 Ta­das Šuš­ke­vi­čius (50 km spor­ti­nis ėji­mas)

41 Ne­rin­ga Ai­die­ty­tė (20 km spor­ti­nis ėji­mas)

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: