Nepriklausomybės siekiantys škotai nepraranda vilties 

Nors Ško­ti­jos val­dan­tie­ji jau ne vie­nus me­tus vyk­do rėks­min­gą kam­pa­ni­ją už ne­prik­lau­so­my­bę, ško­tai ne­lin­kę taip pa­pras­tai at­sis­kir­ti nuo Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Po­pu­lis­tai vil­ties ne­pra­ran­da.

Ško­ti­jos ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kų ir prieš­inin­kų ly­de­riai su­ren­gė pa­sku­ti­nius prieš nu­ma­to­mą re­fe­ren­du­mą te­le­vi­zi­jos de­ba­tus. Ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kai dė­jo daug vil­čių, kad tvir­tas pa­si­ro­dy­mas pa­dės įveik­ti sta­bi­lų at­si­li­ki­mą vi­suo­me­nės apk­lau­so­se. Ško­ti­jos pir­ma­sis mi­nis­tras Ale­xas Sal­mon­das, ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kas, bu­vo aiš­kus šių de­ba­tų nu­ga­lė­to­jas. Tai ro­do dien­raš­čio „The Guar­dian“ ir agen­tū­ros ICM su­reng­ta grei­to­ji apk­lau­sa. 71 proc. ap­sisp­ren­du­sių res­pon­den­tų lai­kė­si nuo­mo­nės, jog mi­nis­tras įvei­kė ne­prik­lau­so­my­bės prieš­inin­kų sto­vyk­los ly­de­rį.

De­ba­tai bu­vo ug­nin­gi: var­žo­vai per­trau­ki­nė­jo vie­nas ki­tą, pro­vo­ka­vo ir mė­gi­no per­rėk­ti opo­nen­tui dar ne­bai­gus kal­bė­ti. Jie dis­ku­ta­vo įvai­rio­mis te­mo­mis – pra­de­dant va­liu­ta, ku­rią nau­do­tų ne­prik­lau­so­ma ta­pu­si Ško­ti­ja, naf­tos at­sar­go­mis ir gy­ny­bos prob­le­mo­mis, bai­giant Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ap­sau­gos tar­ny­bos (NHS) li­ki­mu.

Sa­vo įžan­gi­nia­me par­eiš­ki­me A. Sal­mon­das pa­brė­žė is­to­ri­nį šio spren­di­mo po­bū­dį ir sa­kė, kad ne­prik­lau­so­my­bė iš­va­duo­tų Ško­ti­ją nuo griež­to tau­py­mo po­li­ti­kos ir di­de­lių iš­lai­dų gy­ny­bai.

„Ab­so­liu­čiai nie­kas ge­riau ne­tvar­kys šios ša­lies rei­ka­lų ne­gu žmo­nės, ku­rie gy­ve­na ir dir­ba Ško­ti­jo­je... Esa­me tur­tin­ga ša­lis ir iš­ra­din­gi žmo­nės. Ga­li­me su­kur­ti tur­tin­gą vals­ty­bę ir są­ži­nin­ges­nę vi­suo­me­nę“, – ti­ki­no A. Sal­mon­das.

Tuo tar­pu A. Dar­lin­gas sten­gė­si pa­sė­ti abe­jo­nių dėl A. Sal­mon­do vi­zi­jos sa­ky­da­mas, kad jo pla­nų de­ta­lės ne­pa­kan­ka­mai aiš­kios. Be to, A. Dar­lin­gas ak­cen­ta­vo, kad ne­aiš­ku, ko­kią va­liu­tą nau­do­tų ne­prik­lau­so­ma Ško­ti­ja. Pa­sak jo, A. Sal­mon­das pra­šo vi­sais at­ve­jais kliau­tis jo žo­džiu, ne­tu­ri jo­kio at­sar­gi­nio pla­no. "Pa­si­ti­kė­ti tuo, ką jis sa­ko? At­leis­kit, ne­ga­liu“, – rep­li­ka­vo A. Dar­lin­gas.

A. Sal­mon­do kam­pa­ni­ja „Taip, Ško­ti­ja“ ("Yes Scot­land") ti­kriau­siai vi­lia­si, kad sėk­min­gas pa­si­ro­dy­mas de­ba­tuo­se prieš pra­si­de­dant bal­sa­vi­mui pa­štu pa­dės įveik­ti sta­bi­liai iš­lie­kan­tį at­si­li­ki­mą nuo ne­prik­lau­so­my­bės prieš­inin­kų kam­pa­ni­jos „Ge­riau kar­tu“ ("Bet­ter To­get­her"). Ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kų sto­vyk­la pa­gal po­pu­lia­ru­mą to­liau at­si­lie­ka 14 pro­cen­tų. Tai ro­do nau­jau­sia agen­tū­ros „You­Gov“ apk­lau­sa, at­lik­ta dien­raš­čio „The Ti­mes“ už­sa­ky­mu pra­ei­tą sa­vai­tę. Ty­ri­mas par­odė, kad 43 proc. res­pon­den­tų bal­suo­tų už Ško­ti­jos pa­si­trau­ki­mą iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, ta­čiau 57 proc. jų pa­si­sa­ky­tų prieš to­kį žings­nį.

Ki­ta ver­tus, at­otrū­kis tarp abie­jų sto­vyk­lų pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis, at­ro­do, ma­žė­ja.

Re­fe­ren­du­mas nu­ma­ty­tas rug­sė­jo 18 die­ną, o nuo va­kar be­veik penk­ta­da­lis rin­kė­jų pra­dė­jo gau­ti bal­sa­la­pius pa­štu.

www.anglija.lt

Nors Ško­ti­jos val­dan­tie­ji jau ne vie­nus me­tus vyk­do rėks­min­gą kam­pa­ni­ją už ne­prik­lau­so­my­bę, ško­tai ne­lin­kę taip pa­pras­tai at­sis­kir­ti nuo Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Po­pu­lis­tai vil­ties ne­pra­ran­da.

Ško­ti­jos ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kų ir prieš­inin­kų ly­de­riai su­ren­gė pa­sku­ti­nius prieš nu­ma­to­mą re­fe­ren­du­mą te­le­vi­zi­jos de­ba­tus. Ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kai dė­jo daug vil­čių, kad tvir­tas pa­si­ro­dy­mas pa­dės įveik­ti sta­bi­lų at­si­li­ki­mą vi­suo­me­nės apk­lau­so­se. Ško­ti­jos pir­ma­sis mi­nis­tras Ale­xas Sal­mon­das, ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kas, bu­vo aiš­kus šių de­ba­tų nu­ga­lė­to­jas. Tai ro­do dien­raš­čio „The Guar­dian“ ir agen­tū­ros ICM su­reng­ta grei­to­ji apk­lau­sa. 71 proc. ap­sisp­ren­du­sių res­pon­den­tų lai­kė­si nuo­mo­nės, jog mi­nis­tras įvei­kė ne­prik­lau­so­my­bės prieš­inin­kų sto­vyk­los ly­de­rį.

De­ba­tai bu­vo ug­nin­gi: var­žo­vai per­trau­ki­nė­jo vie­nas ki­tą, pro­vo­ka­vo ir mė­gi­no per­rėk­ti opo­nen­tui dar ne­bai­gus kal­bė­ti. Jie dis­ku­ta­vo įvai­rio­mis te­mo­mis – pra­de­dant va­liu­ta, ku­rią nau­do­tų ne­prik­lau­so­ma ta­pu­si Ško­ti­ja, naf­tos at­sar­go­mis ir gy­ny­bos prob­le­mo­mis, bai­giant Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ap­sau­gos tar­ny­bos (NHS) li­ki­mu.

Sa­vo įžan­gi­nia­me par­eiš­ki­me A. Sal­mon­das pa­brė­žė is­to­ri­nį šio spren­di­mo po­bū­dį ir sa­kė, kad ne­prik­lau­so­my­bė iš­va­duo­tų Ško­ti­ją nuo griež­to tau­py­mo po­li­ti­kos ir di­de­lių iš­lai­dų gy­ny­bai.

„Ab­so­liu­čiai nie­kas ge­riau ne­tvar­kys šios ša­lies rei­ka­lų ne­gu žmo­nės, ku­rie gy­ve­na ir dir­ba Ško­ti­jo­je... Esa­me tur­tin­ga ša­lis ir iš­ra­din­gi žmo­nės. Ga­li­me su­kur­ti tur­tin­gą vals­ty­bę ir są­ži­nin­ges­nę vi­suo­me­nę“, – ti­ki­no A. Sal­mon­das.

Tuo tar­pu A. Dar­lin­gas sten­gė­si pa­sė­ti abe­jo­nių dėl A. Sal­mon­do vi­zi­jos sa­ky­da­mas, kad jo pla­nų de­ta­lės ne­pa­kan­ka­mai aiš­kios. Be to, A. Dar­lin­gas ak­cen­ta­vo, kad ne­aiš­ku, ko­kią va­liu­tą nau­do­tų ne­prik­lau­so­ma Ško­ti­ja. Pa­sak jo, A. Sal­mon­das pra­šo vi­sais at­ve­jais kliau­tis jo žo­džiu, ne­tu­ri jo­kio at­sar­gi­nio pla­no. "Pa­si­ti­kė­ti tuo, ką jis sa­ko? At­leis­kit, ne­ga­liu“, – rep­li­ka­vo A. Dar­lin­gas.

A. Sal­mon­do kam­pa­ni­ja „Taip, Ško­ti­ja“ ("Yes Scot­land") ti­kriau­siai vi­lia­si, kad sėk­min­gas pa­si­ro­dy­mas de­ba­tuo­se prieš pra­si­de­dant bal­sa­vi­mui pa­štu pa­dės įveik­ti sta­bi­liai iš­lie­kan­tį at­si­li­ki­mą nuo ne­prik­lau­so­my­bės prieš­inin­kų kam­pa­ni­jos „Ge­riau kar­tu“ ("Bet­ter To­get­her"). Ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kų sto­vyk­la pa­gal po­pu­lia­ru­mą to­liau at­si­lie­ka 14 pro­cen­tų. Tai ro­do nau­jau­sia agen­tū­ros „You­Gov“ apk­lau­sa, at­lik­ta dien­raš­čio „The Ti­mes“ už­sa­ky­mu pra­ei­tą sa­vai­tę. Ty­ri­mas par­odė, kad 43 proc. res­pon­den­tų bal­suo­tų už Ško­ti­jos pa­si­trau­ki­mą iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, ta­čiau 57 proc. jų pa­si­sa­ky­tų prieš to­kį žings­nį.

Ki­ta ver­tus, at­otrū­kis tarp abie­jų sto­vyk­lų pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis, at­ro­do, ma­žė­ja.

Re­fe­ren­du­mas nu­ma­ty­tas rug­sė­jo 18 die­ną, o nuo va­kar be­veik penk­ta­da­lis rin­kė­jų pra­dė­jo gau­ti bal­sa­la­pius pa­štu.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: