Nepriklausomybės siekiantys škotai nepraranda vilties 

Nors Ško­ti­jos val­dan­tie­ji jau ne vie­nus me­tus vyk­do rėks­min­gą kam­pa­ni­ją už ne­prik­lau­so­my­bę, ško­tai ne­lin­kę taip pa­pras­tai at­sis­kir­ti nuo Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Po­pu­lis­tai vil­ties ne­pra­ran­da.

Ško­ti­jos ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kų ir prieš­inin­kų ly­de­riai su­ren­gė pa­sku­ti­nius prieš nu­ma­to­mą re­fe­ren­du­mą te­le­vi­zi­jos de­ba­tus. Ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kai dė­jo daug vil­čių, kad tvir­tas pa­si­ro­dy­mas pa­dės įveik­ti sta­bi­lų at­si­li­ki­mą vi­suo­me­nės apk­lau­so­se. Ško­ti­jos pir­ma­sis mi­nis­tras Ale­xas Sal­mon­das, ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kas, bu­vo aiš­kus šių de­ba­tų nu­ga­lė­to­jas. Tai ro­do dien­raš­čio „The Guar­dian“ ir agen­tū­ros ICM su­reng­ta grei­to­ji apk­lau­sa. 71 proc. ap­sisp­ren­du­sių res­pon­den­tų lai­kė­si nuo­mo­nės, jog mi­nis­tras įvei­kė ne­prik­lau­so­my­bės prieš­inin­kų sto­vyk­los ly­de­rį.

De­ba­tai bu­vo ug­nin­gi: var­žo­vai per­trau­ki­nė­jo vie­nas ki­tą, pro­vo­ka­vo ir mė­gi­no per­rėk­ti opo­nen­tui dar ne­bai­gus kal­bė­ti. Jie dis­ku­ta­vo įvai­rio­mis te­mo­mis – pra­de­dant va­liu­ta, ku­rią nau­do­tų ne­prik­lau­so­ma ta­pu­si Ško­ti­ja, naf­tos at­sar­go­mis ir gy­ny­bos prob­le­mo­mis, bai­giant Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ap­sau­gos tar­ny­bos (NHS) li­ki­mu.

Sa­vo įžan­gi­nia­me par­eiš­ki­me A. Sal­mon­das pa­brė­žė is­to­ri­nį šio spren­di­mo po­bū­dį ir sa­kė, kad ne­prik­lau­so­my­bė iš­va­duo­tų Ško­ti­ją nuo griež­to tau­py­mo po­li­ti­kos ir di­de­lių iš­lai­dų gy­ny­bai.

Anglija.lt

Nors Ško­ti­jos val­dan­tie­ji jau ne vie­nus me­tus vyk­do rėks­min­gą kam­pa­ni­ją už ne­prik­lau­so­my­bę, ško­tai ne­lin­kę taip pa­pras­tai at­sis­kir­ti nuo Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Po­pu­lis­tai vil­ties ne­pra­ran­da.

Ško­ti­jos ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kų ir prieš­inin­kų ly­de­riai su­ren­gė pa­sku­ti­nius prieš nu­ma­to­mą re­fe­ren­du­mą te­le­vi­zi­jos de­ba­tus. Ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kai dė­jo daug vil­čių, kad tvir­tas pa­si­ro­dy­mas pa­dės įveik­ti sta­bi­lų at­si­li­ki­mą vi­suo­me­nės apk­lau­so­se. Ško­ti­jos pir­ma­sis mi­nis­tras Ale­xas Sal­mon­das, ne­prik­lau­so­my­bės ša­li­nin­kas, bu­vo aiš­kus šių de­ba­tų nu­ga­lė­to­jas. Tai ro­do dien­raš­čio „The Guar­dian“ ir agen­tū­ros ICM su­reng­ta grei­to­ji apk­lau­sa. 71 proc. ap­sisp­ren­du­sių res­pon­den­tų lai­kė­si nuo­mo­nės, jog mi­nis­tras įvei­kė ne­prik­lau­so­my­bės prieš­inin­kų sto­vyk­los ly­de­rį.

De­ba­tai bu­vo ug­nin­gi: var­žo­vai per­trau­ki­nė­jo vie­nas ki­tą, pro­vo­ka­vo ir mė­gi­no per­rėk­ti opo­nen­tui dar ne­bai­gus kal­bė­ti. Jie dis­ku­ta­vo įvai­rio­mis te­mo­mis – pra­de­dant va­liu­ta, ku­rią nau­do­tų ne­prik­lau­so­ma ta­pu­si Ško­ti­ja, naf­tos at­sar­go­mis ir gy­ny­bos prob­le­mo­mis, bai­giant Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ap­sau­gos tar­ny­bos (NHS) li­ki­mu.

Sa­vo įžan­gi­nia­me par­eiš­ki­me A. Sal­mon­das pa­brė­žė is­to­ri­nį šio spren­di­mo po­bū­dį ir sa­kė, kad ne­prik­lau­so­my­bė iš­va­duo­tų Ško­ti­ją nuo griež­to tau­py­mo po­li­ti­kos ir di­de­lių iš­lai­dų gy­ny­bai.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai:

Kiti kategorijos straipsniai: