Prekybos žmonėmis aukos – 5,5 mln. vaikų 

Nuo pre­ky­bos žmo­nė­mis nu­ken­čia mo­te­rys, vy­rai, mer­gai­tės ir ber­niu­kai. Eu­ro­po­lo duo­me­ni­mis, vai­kai ver­čia­mi už­siim­ti nu­si­kals­ta­ma veik­la, pa­vyz­džiui, el­ge­tau­ti, vog­ti iš par­duo­tu­vių. Jie yra par­duo­da­mi kaip pre­kės.

Per­nai Lie­tu­vo­je pa­gal­bos krei­pė­si dau­giau nei 100 nu­ken­tė­ju­sių nuo pre­ky­bos žmo­nė­mis as­me­nų, ta­čiau Lie­tu­vo­je nė­ra net apy­tiks­lių duo­me­nų apie rea­lų šios prob­le­mos mas­tą.

„Lie­tu­va yra tie­ki­mo ša­lis – iš Lie­tu­vos pri­sta­to­ma la­bai daug pre­ky­bos žmo­nė­mis au­kų Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Ita­li­ja čia fi­gū­ruo­ja kaip pri­sta­ty­mo ir tran­zi­to ša­lis. Lon­do­no po­li­ci­jos par­ei­gū­nų duo­me­ni­mis, ša­ly­je yra pri­sta­to­ma daug žmo­nių iš Lie­tu­vos“, – tei­gia Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įstai­gos at­sto­vas Val­das Damb­ra­va.

Anot jo, 2012 me­tais bu­vo pra­dė­ti 44 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, 17 as­me­nų pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis, 7 nu­baus­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mė­mis. Ta­čiau V. Damb­ra­va tvir­ti­na, kad ofi­cia­li pre­ky­bos žmo­nė­mis au­kų sta­tis­ti­ka Lie­tu­vo­je yra tik led­kal­nio vir­šū­nė, nes rea­lūs nu­ken­tė­ju­sių­jų mas­tai yra daug di­des­ni.

„2002–2011 me­tų lai­ko­tar­piu iš vi­so pa­sau­ly­je ver­čia­mi dirb­ti ir sek­sua­liai iš­nau­do­ja­mi bu­vo 21 mln. žmo­nių. Iš jų 5,5 mln. vai­kų. Tai per­kė­lus tuos skai­čius, bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti, kad Lie­tu­vo­je iš ti­krų­jų tu­rė­tu­me apie 5000–7000 nu­ken­tė­ju­sių­jų“, – sa­ko Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įstai­gos at­sto­vas.

V. Damb­ra­va pa­sa­ko­ja apie šį pa­va­sa­rį nu­ti­ku­sį įvy­kį, kai pa­aug­lys bu­vo iš­gel­bė­tas jau ve­ža­mas dirb­ti į už­sie­nį, to­dėl, anot jo, svar­bus ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas.

„Vie­nas glo­bos na­mų auk­lė­ti­nis – 15–16 me­tų pa­aug­lys – bu­vo įtrau­kia­mas į nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo sche­mą. Jam lie­pė par­da­vi­nė­ti nar­ko­ti­kus. Ta­čiau jis ne­no­rė­jo to da­ry­ti ir nar­ko­ti­kus su­nai­ki­no. Ta­da jį su­mu­šė ir rei­ka­la­vo grą­žin­ti pi­ni­gus, gra­si­no iš­vež­ti dirb­ti, šiuo at­ve­ju, vers­ti vog­ti už­sie­ny­je. Po­li­ci­ją iš­lais­vi­no jį jau ve­ža­mą. Su­lai­ky­ti įta­ria­mie­ji, pra­dė­tas ty­ri­mas. Šis at­ve­jis bai­gė­si lai­min­gai, ta­čiau dau­gu­ma at­ve­jų taip ne­si­bai­gia, ir tie žmo­nės yra iš­ga­be­na­mi į už­sie­nį. Ir to­kiu at­ve­ju rei­ka­lin­gas tar­pins­ti­tu­ci­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas, kad vi­sos ša­lys, iš kur ve­ža­ma, per ku­rias ve­ža, de­rin­tų sa­vo veiks­mus, ir bū­tų ga­li­ma kuo grei­čiau tiems žmo­nėms pa­dė­ti“, – sa­ko V. Damb­ra­va.

www.anglija.lt

Nuo pre­ky­bos žmo­nė­mis nu­ken­čia mo­te­rys, vy­rai, mer­gai­tės ir ber­niu­kai. Eu­ro­po­lo duo­me­ni­mis, vai­kai ver­čia­mi už­siim­ti nu­si­kals­ta­ma veik­la, pa­vyz­džiui, el­ge­tau­ti, vog­ti iš par­duo­tu­vių. Jie yra par­duo­da­mi kaip pre­kės.

Per­nai Lie­tu­vo­je pa­gal­bos krei­pė­si dau­giau nei 100 nu­ken­tė­ju­sių nuo pre­ky­bos žmo­nė­mis as­me­nų, ta­čiau Lie­tu­vo­je nė­ra net apy­tiks­lių duo­me­nų apie rea­lų šios prob­le­mos mas­tą.

„Lie­tu­va yra tie­ki­mo ša­lis – iš Lie­tu­vos pri­sta­to­ma la­bai daug pre­ky­bos žmo­nė­mis au­kų Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Ita­li­ja čia fi­gū­ruo­ja kaip pri­sta­ty­mo ir tran­zi­to ša­lis. Lon­do­no po­li­ci­jos par­ei­gū­nų duo­me­ni­mis, ša­ly­je yra pri­sta­to­ma daug žmo­nių iš Lie­tu­vos“, – tei­gia Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įstai­gos at­sto­vas Val­das Damb­ra­va.

Anot jo, 2012 me­tais bu­vo pra­dė­ti 44 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, 17 as­me­nų pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl pre­ky­bos žmo­nė­mis, 7 nu­baus­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mė­mis. Ta­čiau V. Damb­ra­va tvir­ti­na, kad ofi­cia­li pre­ky­bos žmo­nė­mis au­kų sta­tis­ti­ka Lie­tu­vo­je yra tik led­kal­nio vir­šū­nė, nes rea­lūs nu­ken­tė­ju­sių­jų mas­tai yra daug di­des­ni.

„2002–2011 me­tų lai­ko­tar­piu iš vi­so pa­sau­ly­je ver­čia­mi dirb­ti ir sek­sua­liai iš­nau­do­ja­mi bu­vo 21 mln. žmo­nių. Iš jų 5,5 mln. vai­kų. Tai per­kė­lus tuos skai­čius, bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti, kad Lie­tu­vo­je iš ti­krų­jų tu­rė­tu­me apie 5000–7000 nu­ken­tė­ju­sių­jų“, – sa­ko Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įstai­gos at­sto­vas.

V. Damb­ra­va pa­sa­ko­ja apie šį pa­va­sa­rį nu­ti­ku­sį įvy­kį, kai pa­aug­lys bu­vo iš­gel­bė­tas jau ve­ža­mas dirb­ti į už­sie­nį, to­dėl, anot jo, svar­bus ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas.

„Vie­nas glo­bos na­mų auk­lė­ti­nis – 15–16 me­tų pa­aug­lys – bu­vo įtrau­kia­mas į nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo sche­mą. Jam lie­pė par­da­vi­nė­ti nar­ko­ti­kus. Ta­čiau jis ne­no­rė­jo to da­ry­ti ir nar­ko­ti­kus su­nai­ki­no. Ta­da jį su­mu­šė ir rei­ka­la­vo grą­žin­ti pi­ni­gus, gra­si­no iš­vež­ti dirb­ti, šiuo at­ve­ju, vers­ti vog­ti už­sie­ny­je. Po­li­ci­ją iš­lais­vi­no jį jau ve­ža­mą. Su­lai­ky­ti įta­ria­mie­ji, pra­dė­tas ty­ri­mas. Šis at­ve­jis bai­gė­si lai­min­gai, ta­čiau dau­gu­ma at­ve­jų taip ne­si­bai­gia, ir tie žmo­nės yra iš­ga­be­na­mi į už­sie­nį. Ir to­kiu at­ve­ju rei­ka­lin­gas tar­pins­ti­tu­ci­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas, kad vi­sos ša­lys, iš kur ve­ža­ma, per ku­rias ve­ža, de­rin­tų sa­vo veiks­mus, ir bū­tų ga­li­ma kuo grei­čiau tiems žmo­nėms pa­dė­ti“, – sa­ko V. Damb­ra­va.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: