Šefilde – lietuviškas filmas ir Lietuvos delegacija - Anglija.lt
 

Šefilde – lietuviškas filmas ir Lietuvos delegacija 

Birželio 12 d. pra­si­dėjusiame XX Še­fil­do (Ang­li­ja) do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­ly­je „Shef­field Doc/­Fest“ bus ro­do­mas Gied­rės Žic­ky­tės fil­mas „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“, o ki­no pro­fe­sio­na­lams skir­to­je fes­ti­va­lio mu­gė­je da­ly­vaus Lie­tu­vos do­ku­men­ti­nin­kų de­le­ga­ci­ja.

„Še­fil­do fes­ti­va­lis – vie­nas di­džiau­sių ir svar­biau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lių. Tai, jog „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“ da­ly­vau­ja Še­fil­do mu­zi­ki­nė­je prog­ra­mo­je „Be­hind the Beats“ yra ne­ma­žas pa­sie­ki­mas, di­džiuo­ja­mės ga­lė­da­mi fes­ti­va­ly­je at­sto­vau­ti Lie­tu­vai“, - sa­ko fil­mo re­ži­sie­rė G.Žic­ky­tė, taip pat da­ly­vau­jan­ti ge­riau­sios fes­ti­va­lio mo­ters re­ži­sie­rės kon­kur­se.

Gre­ta fes­ti­va­lio vyks­tan­čio­je ki­no pro­fe­sio­na­lų mu­gė­je pir­mą kar­tą Lie­tu­vą rep­re­zen­tuos ir ofi­cia­li de­le­ga­ci­ja iš Lie­tu­vos. Jos at­sto­vai da­ly­vaus aps­kri­to­jo sta­lo su­si­ti­ki­muo­se ir fil­mų pri­sta­ty­mų se­si­jo­je, už­sie­nio par­tne­riams pri­sta­tys nau­jau­sius lie­tu­viš­kus do­ku­men­ti­nius fil­mus. Ki­no pro­diu­se­riai ir re­ži­sie­riai per mu­gės me­tu ti­ki­si ras­ti sa­vo fil­mams par­da­vi­mų agen­tų, pla­tin­to­jų, su­lauk­ti fes­ti­va­lių dė­me­sio.

„Šių me­tų Še­fil­do fes­ti­va­lis ir ki­no mu­gė Lie­tu­vos do­ku­men­ti­kos kū­rė­jams ir ger­bė­jams – ne ei­li­nė. Fes­ti­va­ly­je ro­do­mas lie­tu­viš­kas fil­mas, be to, ki­no mu­gė­je pir­mą kar­tą da­ly­vau­ja ofi­cia­li Lie­tu­vos do­ku­men­ti­nin­kų de­le­ga­ci­ja. Ti­ki­mės, kad tai pa­dės ne tik su­stip­rin­ti Lie­tu­vos do­ku­men­ti­kos po­zi­ci­jas, bet ir šio žan­ro at­sto­vams at­vers nau­jas bend­ra­dar­bia­vi­mo su ko­le­go­mis iš už­sie­nio ga­li­my­bes“, - sa­kė Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ją Še­fil­do ki­no mu­gė­je or­ga­ni­zuo­jan­čio Lie­tu­vos ki­no cen­tro Fil­mų sklai­dos, in­for­ma­ci­jos ir pa­vel­do sky­riaus va­do­vė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son.

Fil­mas „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“ pa­sa­ko­ja apie ma­žą ša­lį, ypa­tin­gą jos lai­ko­tar­pį ir žmo­nes, ku­rie, ne­pai­sant pa­vo­jaus, iš­ko­vo­jo sa­vo Ne­prik­lau­so­my­bę su šyp­se­na vei­de ir dai­na lū­po­se. Fil­mas pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją apie pokš­tą, įvy­ku­sį de­vin­to­jo de­šimt­me­čio vi­du­ry­je, kai Lie­tu­vo­je dar ne­bu­vo jo­kių at­gi­mi­mo ženk­lų, o nau­ja­me­ti­nio Kau­no jau­nų­jų ar­chi­tek­tų kar­na­va­lo me­tu juo­kais su­si­kū­rė ro­ko gru­pė „An­tis“. Cir­ką pri­me­nan­tis įspū­din­gas gri­mas ir rek­vi­zi­tai, sti­li­zuo­ti pa­si­ro­dy­mai, kan­dūs ir aš­trūs teks­tai kū­rė ag­re­sy­vią so­vie­ti­nio gy­ve­ni­mo ka­ri­ka­tū­rą.

Fil­me pa­nau­do­ti uni­ka­lūs kad­rai iš as­me­ni­nių ar­chy­vų, taip pat ga­li­ma iš­vys­ti mu­zi­ki­nių in­tar­pų iš „Ro­ko mar­šo“ ren­gi­nių, skan­da­lin­go ir ne­pa­mirš­ta­mo ro­ko gru­pės „An­ties“ pa­si­ro­dy­mo So­vie­tų Są­jun­gos cen­tri­nės te­le­vi­zi­jos tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je, ki­tų gru­pės kon­cer­tų, iš­girs­ti šių įvy­kių liu­di­nin­kų ko­men­ta­rus.

G.Žic­ky­tės juo­sta fes­ti­va­ly­je „Shef­field Doc/­Fest“ bus ro­do­ma du kar­tus: bir­že­lio 13 ir 15 die­no­mis.

www.anglija.lt

Birželio 12 d. pra­si­dėjusiame XX Še­fil­do (Ang­li­ja) do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­ly­je „Shef­field Doc/­Fest“ bus ro­do­mas Gied­rės Žic­ky­tės fil­mas „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“, o ki­no pro­fe­sio­na­lams skir­to­je fes­ti­va­lio mu­gė­je da­ly­vaus Lie­tu­vos do­ku­men­ti­nin­kų de­le­ga­ci­ja.

„Še­fil­do fes­ti­va­lis – vie­nas di­džiau­sių ir svar­biau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lių. Tai, jog „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“ da­ly­vau­ja Še­fil­do mu­zi­ki­nė­je prog­ra­mo­je „Be­hind the Beats“ yra ne­ma­žas pa­sie­ki­mas, di­džiuo­ja­mės ga­lė­da­mi fes­ti­va­ly­je at­sto­vau­ti Lie­tu­vai“, - sa­ko fil­mo re­ži­sie­rė G.Žic­ky­tė, taip pat da­ly­vau­jan­ti ge­riau­sios fes­ti­va­lio mo­ters re­ži­sie­rės kon­kur­se.

Gre­ta fes­ti­va­lio vyks­tan­čio­je ki­no pro­fe­sio­na­lų mu­gė­je pir­mą kar­tą Lie­tu­vą rep­re­zen­tuos ir ofi­cia­li de­le­ga­ci­ja iš Lie­tu­vos. Jos at­sto­vai da­ly­vaus aps­kri­to­jo sta­lo su­si­ti­ki­muo­se ir fil­mų pri­sta­ty­mų se­si­jo­je, už­sie­nio par­tne­riams pri­sta­tys nau­jau­sius lie­tu­viš­kus do­ku­men­ti­nius fil­mus. Ki­no pro­diu­se­riai ir re­ži­sie­riai per mu­gės me­tu ti­ki­si ras­ti sa­vo fil­mams par­da­vi­mų agen­tų, pla­tin­to­jų, su­lauk­ti fes­ti­va­lių dė­me­sio.

„Šių me­tų Še­fil­do fes­ti­va­lis ir ki­no mu­gė Lie­tu­vos do­ku­men­ti­kos kū­rė­jams ir ger­bė­jams – ne ei­li­nė. Fes­ti­va­ly­je ro­do­mas lie­tu­viš­kas fil­mas, be to, ki­no mu­gė­je pir­mą kar­tą da­ly­vau­ja ofi­cia­li Lie­tu­vos do­ku­men­ti­nin­kų de­le­ga­ci­ja. Ti­ki­mės, kad tai pa­dės ne tik su­stip­rin­ti Lie­tu­vos do­ku­men­ti­kos po­zi­ci­jas, bet ir šio žan­ro at­sto­vams at­vers nau­jas bend­ra­dar­bia­vi­mo su ko­le­go­mis iš už­sie­nio ga­li­my­bes“, - sa­kė Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ją Še­fil­do ki­no mu­gė­je or­ga­ni­zuo­jan­čio Lie­tu­vos ki­no cen­tro Fil­mų sklai­dos, in­for­ma­ci­jos ir pa­vel­do sky­riaus va­do­vė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son.

Fil­mas „Kaip mes žai­dė­me re­vo­liu­ci­ją“ pa­sa­ko­ja apie ma­žą ša­lį, ypa­tin­gą jos lai­ko­tar­pį ir žmo­nes, ku­rie, ne­pai­sant pa­vo­jaus, iš­ko­vo­jo sa­vo Ne­prik­lau­so­my­bę su šyp­se­na vei­de ir dai­na lū­po­se. Fil­mas pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją apie pokš­tą, įvy­ku­sį de­vin­to­jo de­šimt­me­čio vi­du­ry­je, kai Lie­tu­vo­je dar ne­bu­vo jo­kių at­gi­mi­mo ženk­lų, o nau­ja­me­ti­nio Kau­no jau­nų­jų ar­chi­tek­tų kar­na­va­lo me­tu juo­kais su­si­kū­rė ro­ko gru­pė „An­tis“. Cir­ką pri­me­nan­tis įspū­din­gas gri­mas ir rek­vi­zi­tai, sti­li­zuo­ti pa­si­ro­dy­mai, kan­dūs ir aš­trūs teks­tai kū­rė ag­re­sy­vią so­vie­ti­nio gy­ve­ni­mo ka­ri­ka­tū­rą.

Fil­me pa­nau­do­ti uni­ka­lūs kad­rai iš as­me­ni­nių ar­chy­vų, taip pat ga­li­ma iš­vys­ti mu­zi­ki­nių in­tar­pų iš „Ro­ko mar­šo“ ren­gi­nių, skan­da­lin­go ir ne­pa­mirš­ta­mo ro­ko gru­pės „An­ties“ pa­si­ro­dy­mo So­vie­tų Są­jun­gos cen­tri­nės te­le­vi­zi­jos tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je, ki­tų gru­pės kon­cer­tų, iš­girs­ti šių įvy­kių liu­di­nin­kų ko­men­ta­rus.

G.Žic­ky­tės juo­sta fes­ti­va­ly­je „Shef­field Doc/­Fest“ bus ro­do­ma du kar­tus: bir­že­lio 13 ir 15 die­no­mis.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: