"Swedbank" neigia gandus apie veiklos problemas 

Ban­ko iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis „S­wed­bank“ klien­tus pa­sie­kia klai­di­nan­tys pra­ne­ši­mai, ku­riuo­se abe­jo­ja­ma ban­ko ­veik­los tęs­ti­nu­mu. Šie pra­ne­ši­mai pla­ti­na­mi so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, taip pat siun­čia­mi sms ži­nu­tė­mis, el. pa­štu ar te­le­fo­nu.

"Swed­bank" pers­pė­ja klien­tus, jog tai yra klai­di­nan­ti in­for­ma­ci­ja, ne­tu­rin­ti jo­kio lo­gi­nio pa­aiš­ki­ni­mo ir ra­gi­na ją ig­no­ruo­ti. Ban­kas ke­ti­na kreip­tis dėl klai­din­gos in­for­ma­ci­jos sklei­di­mo į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas.

Mi­nė­ti pra­ne­ši­mai par­ašy­ti su dau­gy­be gra­ma­ti­nių klai­dų, pa­tei­kia­ma klai­din­ga in­for­ma­ci­ja apie ki­tus ban­kus. Ne­at­mes­ti­na prie­lai­da, jog šios in­for­ma­ci­jos pla­ti­ni­mu sie­kia­ma su­klai­din­ti ban­ko klien­tus. Šia si­tua­ci­ja ga­li pa­si­nau­do­ti ir su­kčiai, sie­kian­tys iš­vi­lio­ti as­me­ni­nius klien­tų duo­me­nis bei už­val­dy­ti gy­ven­to­jų lė­šas.

"Swed­bank“ at­sto­vas spau­dai Sau­lius Ab­raš­ke­vi­čius tei­gia, kad užk­lau­sų iš klien­tų ban­kas dėl gan­dų pa­vi­da­lų pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos su­lauk­da­vo jau ir anks­čiau, pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis, ta­čiau tre­čia­die­nį pa­ste­bė­tas klien­tų su­si­do­mė­ji­mo pi­kas, to­dėl ban­kas nu­spren­dė įspė­ti sa­vo klien­tus dėl sklin­dan­čių gan­dų.

Lie­tu­vos ban­ko Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Gied­rius Si­mo­na­vi­čius sa­kė, kad ban­kų sis­te­ma vei­kia sta­bi­liai ir pa­ti­ki­mai. „Tiek „Swed­bank“, tiek ki­ti ban­kai Lie­tu­vo­je vyk­do vi­sus Lie­tu­vos ban­ko nu­sta­ty­tus ri­zi­ką ri­bo­jan­čius rei­ka­la­vi­mus, vei­kia sta­bi­liai, dir­ba pa­ti­ki­mai. Sklei­džia­mos ži­nios yra vi­siš­kai ne­pag­rįs­tos, ne­ati­tin­kan­čios ti­kro­vės“, - tvir­ti­no jis.

Anglija.lt

Ban­ko iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis „S­wed­bank“ klien­tus pa­sie­kia klai­di­nan­tys pra­ne­ši­mai, ku­riuo­se abe­jo­ja­ma ban­ko ­veik­los tęs­ti­nu­mu. Šie pra­ne­ši­mai pla­ti­na­mi so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, taip pat siun­čia­mi sms ži­nu­tė­mis, el. pa­štu ar te­le­fo­nu.

"Swed­bank" pers­pė­ja klien­tus, jog tai yra klai­di­nan­ti in­for­ma­ci­ja, ne­tu­rin­ti jo­kio lo­gi­nio pa­aiš­ki­ni­mo ir ra­gi­na ją ig­no­ruo­ti. Ban­kas ke­ti­na kreip­tis dėl klai­din­gos in­for­ma­ci­jos sklei­di­mo į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas.

Mi­nė­ti pra­ne­ši­mai par­ašy­ti su dau­gy­be gra­ma­ti­nių klai­dų, pa­tei­kia­ma klai­din­ga in­for­ma­ci­ja apie ki­tus ban­kus. Ne­at­mes­ti­na prie­lai­da, jog šios in­for­ma­ci­jos pla­ti­ni­mu sie­kia­ma su­klai­din­ti ban­ko klien­tus. Šia si­tua­ci­ja ga­li pa­si­nau­do­ti ir su­kčiai, sie­kian­tys iš­vi­lio­ti as­me­ni­nius klien­tų duo­me­nis bei už­val­dy­ti gy­ven­to­jų lė­šas.

"Swed­bank“ at­sto­vas spau­dai Sau­lius Ab­raš­ke­vi­čius tei­gia, kad užk­lau­sų iš klien­tų ban­kas dėl gan­dų pa­vi­da­lų pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos su­lauk­da­vo jau ir anks­čiau, pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis, ta­čiau tre­čia­die­nį pa­ste­bė­tas klien­tų su­si­do­mė­ji­mo pi­kas, to­dėl ban­kas nu­spren­dė įspė­ti sa­vo klien­tus dėl sklin­dan­čių gan­dų.

Lie­tu­vos ban­ko Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Gied­rius Si­mo­na­vi­čius sa­kė, kad ban­kų sis­te­ma vei­kia sta­bi­liai ir pa­ti­ki­mai. „Tiek „Swed­bank“, tiek ki­ti ban­kai Lie­tu­vo­je vyk­do vi­sus Lie­tu­vos ban­ko nu­sta­ty­tus ri­zi­ką ri­bo­jan­čius rei­ka­la­vi­mus, vei­kia sta­bi­liai, dir­ba pa­ti­ki­mai. Sklei­džia­mos ži­nios yra vi­siš­kai ne­pag­rįs­tos, ne­ati­tin­kan­čios ti­kro­vės“, - tvir­ti­no jis.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: