Tarp nusikaltėlių – ir „V.Adamkus“, ir Nindzė Karačiokas 

Bri­tų tei­sė­sau­gos su­lai­ky­tų lie­tu­vių nu­si­kal­tė­lių są­ra­šuo­se – pre­zi­den­tai, krep­ši­nin­kai, „svie­to ly­gin­to­jai“. Spe­cia­lis­tai juo­kau­ja, kad sa­vo ta­pa­ty­bę sle­pian­tiems mū­sų tau­tie­čiams kū­ry­biš­ku­mo ir iš­mo­nės ne­stin­ga.

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) tei­sė­sau­gi­nin­kai tei­gia, kad net ket­vir­ta­da­lis į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bes na­res siun­čia­mų pra­ne­ši­mų apie nu­teis­tus jų ša­lių pi­lie­čius pa­tei­kia­mi su iš­gal­vo­tais ar­ba klai­din­gais su­lai­ky­tų­jų as­mens ta­pa­ty­bės duo­me­ni­mis. Ne­iden­ti­fi­kuo­tų JK nu­si­kal­tė­lių są­ra­šuo­se – ir lie­tu­viai. Ta­čiau ne­se­niai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (VRM) vie­šė­ję bri­tų tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai Lie­tu­vą gy­rė už bend­ra­dar­bia­vi­mą kei­čian­tis ži­ny­bų duo­me­ni­mis.

JK tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, pa­sak In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to (IRD) prie VRM di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Al­vy­dos Pup­ko­vie­nės, ne­rei­ka­lau­ja pa­teik­ti as­mens duo­me­nis pa­grin­džian­čių do­ku­men­tų, to­dėl tei­sė­sau­gi­nin­kai į by­las pri­va­lo įra­šy­ti to­kius duo­me­nis, ko­kius su­lai­ky­tie­ji pa­tei­kia. Ne­no­rė­da­mi at­skleis­ti sa­vo ti­kro­sios ta­pa­ty­bės bri­tų su­čiup­ti lie­tu­viai, pa­sak jos, daž­nai kaip sa­vo as­men­var­džius įvar­di­ja keiks­ma­žo­džius, iš­ko­ne­veik­da­mi juos su­lai­kiu­sius po­li­ci­nin­kus, ar­ba ša­lies gar­se­ny­bių, per­so­na­žų ar šiaip su­gal­vo­tus var­dus. „Mū­sų tau­tie­čiai ti­krai pa­si­žy­mi iš­mo­ne, nes, be Val­do Adam­kaus ir Da­riaus Son­gai­los, at­si­ran­da dar įdo­mes­nių as­men­var­džių, to­kių kaip Nin­dzė Ka­ra­čio­kas, Ta­das Blin­da, Pri­nce Godb­less“, - pa­sa­ko­jo A.Pup­ko­vie­nė.

Šį­met iš JK jau gau­ti 3497 pra­ne­ši­mai apie ap­kal­ti­na­muo­sius nuo­spren­džius, pri­im­tus Lie­tu­vos pi­lie­čiams. Iš jų 126 as­me­nų ta­pa­ty­bės ne­iden­ti­fi­kuo­tos. Per­nai to­kių pra­ne­ši­mų gau­ta 5298, ne­iden­ti­fi­kuo­tos 644 as­me­nų ta­pa­ty­bės.

Be pra­ne­ši­mų, iš už­sie­nio tei­sė­sau­gi­nin­kų siun­čia­mos ir užk­lau­sos, ku­rio­mis dar ne­pra­si­dė­jus teis­mi­niam pro­ce­sui no­ri­ma su­ži­no­ti, ar su­lai­ky­tas as­muo yra mū­sų vals­ty­bės pi­lie­tis, ar jis sa­vo ša­ly­je bu­vo teis­tas. JK šį­met Lie­tu­vai pa­tei­kė 2205 užk­lau­sas, iš jų 78 as­me­nų ta­pa­ty­bės ne­at­pa­žin­tos.

A.Pup­ko­vie­nės tei­gi­mu, pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kai sve­tur su­lai­ky­ti tau­tie­čiai pa­si­nau­do­ja ki­to žmo­gaus as­mens ta­pa­ty­bės duo­me­ni­mis. Tuo­met vi­siš­kai ne­kal­tas ir su nu­si­kals­ta­ma vei­ka ne­su­si­jęs as­muo ga­li bū­ti įtrauk­tas į tos už­sie­nio ša­lies, kur įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, o vė­liau - ir į Lie­tu­vos įta­ria­mų­jų, kal­ti­na­mų­jų ir nu­teis­tų­jų re­gis­trą. Pa­ša­lin­ti klai­din­gus duo­me­nis iš už­sie­nio ša­lies nuo­spren­džių re­gis­tro, pa­sak A.Pup­ko­vie­nės, itin su­dė­tin­ga. „Mes Lie­tu­vo­je iš­tri­na­me klai­din­gus duo­me­nis, bet iš už­sie­nio ša­lies re­gis­tro tai iš­trin­ti su­nku, pro­ce­dū­ros už­si­tę­sia ir ne­bū­ti­nai klai­din­gi duo­me­nys pa­ša­li­na­mi“, - tvir­ti­no ji.

Žmo­nės apie ne­va įvyk­dy­tas sa­vo nu­si­kals­ta­mas vei­kas už­sie­ny­je daž­niau­siai su­ži­no, kai pri­rei­kia pa­si­ti­krin­ti re­pu­ta­ci­ją. Tai rei­ka­la­vi­mas, ke­lia­mas įsi­dar­bi­nant vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus žmo­gui ga­li bū­ti ži­nia, kad jis už­sie­ny­je... teis­tas. „E­sa­me tu­rė­ję ke­lis pra­šy­mus iš re­gis­tro pa­ša­lin­ti klai­din­gus duo­me­nis, kai pa­aiš­kė­jo, kad as­me­nys to­je ša­ly­je net nė­ra lan­kę­si, ta­čiau bu­vo pa­me­tę as­mens do­ku­men­tą, ku­riuo pa­si­nau­do­ta už­sie­ny­je“, - tei­gė A.Pupkovienė.

www.anglija.lt

Bri­tų tei­sė­sau­gos su­lai­ky­tų lie­tu­vių nu­si­kal­tė­lių są­ra­šuo­se – pre­zi­den­tai, krep­ši­nin­kai, „svie­to ly­gin­to­jai“. Spe­cia­lis­tai juo­kau­ja, kad sa­vo ta­pa­ty­bę sle­pian­tiems mū­sų tau­tie­čiams kū­ry­biš­ku­mo ir iš­mo­nės ne­stin­ga.

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) tei­sė­sau­gi­nin­kai tei­gia, kad net ket­vir­ta­da­lis į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bes na­res siun­čia­mų pra­ne­ši­mų apie nu­teis­tus jų ša­lių pi­lie­čius pa­tei­kia­mi su iš­gal­vo­tais ar­ba klai­din­gais su­lai­ky­tų­jų as­mens ta­pa­ty­bės duo­me­ni­mis. Ne­iden­ti­fi­kuo­tų JK nu­si­kal­tė­lių są­ra­šuo­se – ir lie­tu­viai. Ta­čiau ne­se­niai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (VRM) vie­šė­ję bri­tų tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai Lie­tu­vą gy­rė už bend­ra­dar­bia­vi­mą kei­čian­tis ži­ny­bų duo­me­ni­mis.

JK tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, pa­sak In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­to (IRD) prie VRM di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Al­vy­dos Pup­ko­vie­nės, ne­rei­ka­lau­ja pa­teik­ti as­mens duo­me­nis pa­grin­džian­čių do­ku­men­tų, to­dėl tei­sė­sau­gi­nin­kai į by­las pri­va­lo įra­šy­ti to­kius duo­me­nis, ko­kius su­lai­ky­tie­ji pa­tei­kia. Ne­no­rė­da­mi at­skleis­ti sa­vo ti­kro­sios ta­pa­ty­bės bri­tų su­čiup­ti lie­tu­viai, pa­sak jos, daž­nai kaip sa­vo as­men­var­džius įvar­di­ja keiks­ma­žo­džius, iš­ko­ne­veik­da­mi juos su­lai­kiu­sius po­li­ci­nin­kus, ar­ba ša­lies gar­se­ny­bių, per­so­na­žų ar šiaip su­gal­vo­tus var­dus. „Mū­sų tau­tie­čiai ti­krai pa­si­žy­mi iš­mo­ne, nes, be Val­do Adam­kaus ir Da­riaus Son­gai­los, at­si­ran­da dar įdo­mes­nių as­men­var­džių, to­kių kaip Nin­dzė Ka­ra­čio­kas, Ta­das Blin­da, Pri­nce Godb­less“, - pa­sa­ko­jo A.Pup­ko­vie­nė.

Šį­met iš JK jau gau­ti 3497 pra­ne­ši­mai apie ap­kal­ti­na­muo­sius nuo­spren­džius, pri­im­tus Lie­tu­vos pi­lie­čiams. Iš jų 126 as­me­nų ta­pa­ty­bės ne­iden­ti­fi­kuo­tos. Per­nai to­kių pra­ne­ši­mų gau­ta 5298, ne­iden­ti­fi­kuo­tos 644 as­me­nų ta­pa­ty­bės.

Be pra­ne­ši­mų, iš už­sie­nio tei­sė­sau­gi­nin­kų siun­čia­mos ir užk­lau­sos, ku­rio­mis dar ne­pra­si­dė­jus teis­mi­niam pro­ce­sui no­ri­ma su­ži­no­ti, ar su­lai­ky­tas as­muo yra mū­sų vals­ty­bės pi­lie­tis, ar jis sa­vo ša­ly­je bu­vo teis­tas. JK šį­met Lie­tu­vai pa­tei­kė 2205 užk­lau­sas, iš jų 78 as­me­nų ta­pa­ty­bės ne­at­pa­žin­tos.

A.Pup­ko­vie­nės tei­gi­mu, pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kai sve­tur su­lai­ky­ti tau­tie­čiai pa­si­nau­do­ja ki­to žmo­gaus as­mens ta­pa­ty­bės duo­me­ni­mis. Tuo­met vi­siš­kai ne­kal­tas ir su nu­si­kals­ta­ma vei­ka ne­su­si­jęs as­muo ga­li bū­ti įtrauk­tas į tos už­sie­nio ša­lies, kur įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, o vė­liau - ir į Lie­tu­vos įta­ria­mų­jų, kal­ti­na­mų­jų ir nu­teis­tų­jų re­gis­trą. Pa­ša­lin­ti klai­din­gus duo­me­nis iš už­sie­nio ša­lies nuo­spren­džių re­gis­tro, pa­sak A.Pup­ko­vie­nės, itin su­dė­tin­ga. „Mes Lie­tu­vo­je iš­tri­na­me klai­din­gus duo­me­nis, bet iš už­sie­nio ša­lies re­gis­tro tai iš­trin­ti su­nku, pro­ce­dū­ros už­si­tę­sia ir ne­bū­ti­nai klai­din­gi duo­me­nys pa­ša­li­na­mi“, - tvir­ti­no ji.

Žmo­nės apie ne­va įvyk­dy­tas sa­vo nu­si­kals­ta­mas vei­kas už­sie­ny­je daž­niau­siai su­ži­no, kai pri­rei­kia pa­si­ti­krin­ti re­pu­ta­ci­ją. Tai rei­ka­la­vi­mas, ke­lia­mas įsi­dar­bi­nant vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Kaip per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus žmo­gui ga­li bū­ti ži­nia, kad jis už­sie­ny­je... teis­tas. „E­sa­me tu­rė­ję ke­lis pra­šy­mus iš re­gis­tro pa­ša­lin­ti klai­din­gus duo­me­nis, kai pa­aiš­kė­jo, kad as­me­nys to­je ša­ly­je net nė­ra lan­kę­si, ta­čiau bu­vo pa­me­tę as­mens do­ku­men­tą, ku­riuo pa­si­nau­do­ta už­sie­ny­je“, - tei­gė A.Pupkovienė.

 (Komentarų: 5)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: