Trečdalis Lietuvos gyventojų tiki, kad jų finansinė padėtis gerės 

Maž­daug treč­da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ar­ba 34 proc. ti­ki, kad jų na­mų ūkio fi­nan­si­nė pa­dė­tis per ar­ti­miau­sius me­tus pa­ge­rės, o ly­giai pu­sė ty­ri­mo da­ly­vių mū­sų ša­ly­je sa­ko, kad jo­kių po­ky­čių sa­vo fi­nan­sų sri­ty­je ne­si­ti­ki.

„Prog­no­zuo­ja­me, kad 2014 me­tais bū­si­me tarp ak­ty­viau­siai au­gan­čių eko­no­mi­kų vi­so­je Eu­ro­po­je, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad ir mū­sų ša­lies gy­ven­to­jai nu­si­tei­kę op­ti­mis­tiš­kai. Mū­sų ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, kad lie­tu­viai yra ge­riau­siai sa­vo fi­nan­sų at­ei­tį ver­ti­nan­tys Eu­ro­pos ša­lių gy­ven­to­jai“ ,- sa­ko „A­vi­va Lie­tu­va“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė As­ta Gra­bins­kė.

Op­ti­mis­tiš­kiau­siai dėl sa­vo fi­nan­si­nės pa­dė­ties Lie­tu­vo­je nu­si­tei­kę Vil­niaus re­gio­no gy­ven­to­jai - 44 proc. jų nu­ro­dė, kad ti­ki­si aug­sian­čių pa­ja­mų. Taip tei­gė ir 39 proc. Kau­no re­gio­ne gy­ve­nan­čių ty­ri­mo da­ly­vių. Niū­rio­mis nuo­tai­ko­mis dėl sa­vo fi­nan­sų pers­pek­ty­vos iš­sis­ki­ria Ute­nos ir Šiau­lių re­gio­nai, ku­riuo­se po 17 proc. gy­ven­to­jų prog­no­zuo­ja sa­vo fi­nan­si­nių ga­li­my­bių ma­žė­ji­mą.

Anot tarp­tau­ti­nio ty­ri­mo, kai­my­nė­je Len­ki­jo­je tuo, kad jų fi­nan­si­nė pa­dė­tis per ar­ti­miau­sius me­tus pa­ge­rės, ti­ki 20 proc. gy­ven­to­jų, Is­pa­ni­jo­je to­kių bu­vo 19 proc., Ai­ri­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je res­pon­den­tų, ku­rie op­ti­mis­tiš­kai ver­ti­no sa­vo pa­ja­mų pers­pek­ty­vą, bu­vo po 17 proc.

Ver­ti­nant „A­vi­va“ gru­pės ty­ri­mo re­zul­ta­tus pa­sau­lio mas­tu, la­biau­siai iš­sis­ki­ria Ki­ni­jos gy­ven­to­jai, ku­rių net 57 proc. tei­gė, kad jų fi­nan­si­nė pa­dė­tis tu­rė­tų ge­rė­ti. Taip tei­gė ir 47 proc. In­di­jos gy­ven­to­jų, o tre­čio­jo­je vie­to­je tarp ne Eu­ro­pos gy­ven­to­jų li­ko ame­ri­kie­čiai, ku­rių 33 proc. ti­ki, jog per ar­ti­miau­sius me­tus jų as­me­ni­nis ar­ba šei­mos biu­dže­tas taps pil­nes­nis.

www.anglija.lt

Maž­daug treč­da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ar­ba 34 proc. ti­ki, kad jų na­mų ūkio fi­nan­si­nė pa­dė­tis per ar­ti­miau­sius me­tus pa­ge­rės, o ly­giai pu­sė ty­ri­mo da­ly­vių mū­sų ša­ly­je sa­ko, kad jo­kių po­ky­čių sa­vo fi­nan­sų sri­ty­je ne­si­ti­ki.

„Prog­no­zuo­ja­me, kad 2014 me­tais bū­si­me tarp ak­ty­viau­siai au­gan­čių eko­no­mi­kų vi­so­je Eu­ro­po­je, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad ir mū­sų ša­lies gy­ven­to­jai nu­si­tei­kę op­ti­mis­tiš­kai. Mū­sų ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, kad lie­tu­viai yra ge­riau­siai sa­vo fi­nan­sų at­ei­tį ver­ti­nan­tys Eu­ro­pos ša­lių gy­ven­to­jai“ ,- sa­ko „A­vi­va Lie­tu­va“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė As­ta Gra­bins­kė.

Op­ti­mis­tiš­kiau­siai dėl sa­vo fi­nan­si­nės pa­dė­ties Lie­tu­vo­je nu­si­tei­kę Vil­niaus re­gio­no gy­ven­to­jai - 44 proc. jų nu­ro­dė, kad ti­ki­si aug­sian­čių pa­ja­mų. Taip tei­gė ir 39 proc. Kau­no re­gio­ne gy­ve­nan­čių ty­ri­mo da­ly­vių. Niū­rio­mis nuo­tai­ko­mis dėl sa­vo fi­nan­sų pers­pek­ty­vos iš­sis­ki­ria Ute­nos ir Šiau­lių re­gio­nai, ku­riuo­se po 17 proc. gy­ven­to­jų prog­no­zuo­ja sa­vo fi­nan­si­nių ga­li­my­bių ma­žė­ji­mą.

Anot tarp­tau­ti­nio ty­ri­mo, kai­my­nė­je Len­ki­jo­je tuo, kad jų fi­nan­si­nė pa­dė­tis per ar­ti­miau­sius me­tus pa­ge­rės, ti­ki 20 proc. gy­ven­to­jų, Is­pa­ni­jo­je to­kių bu­vo 19 proc., Ai­ri­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je res­pon­den­tų, ku­rie op­ti­mis­tiš­kai ver­ti­no sa­vo pa­ja­mų pers­pek­ty­vą, bu­vo po 17 proc.

Ver­ti­nant „A­vi­va“ gru­pės ty­ri­mo re­zul­ta­tus pa­sau­lio mas­tu, la­biau­siai iš­sis­ki­ria Ki­ni­jos gy­ven­to­jai, ku­rių net 57 proc. tei­gė, kad jų fi­nan­si­nė pa­dė­tis tu­rė­tų ge­rė­ti. Taip tei­gė ir 47 proc. In­di­jos gy­ven­to­jų, o tre­čio­jo­je vie­to­je tarp ne Eu­ro­pos gy­ven­to­jų li­ko ame­ri­kie­čiai, ku­rių 33 proc. ti­ki, jog per ar­ti­miau­sius me­tus jų as­me­ni­nis ar­ba šei­mos biu­dže­tas taps pil­nes­nis.

 (Komentarų: 0)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: