Verslas Anglijoje. Ką būtina žinoti kiekvienam įmonės vadovui? - Anglija.lt
 

Verslas Anglijoje. Ką būtina žinoti kiekvienam įmonės vadovui? 

Daugelis žino, kad užsiimant verslu įmonės vardu, o ne asmeniškai, užtikrinama ganėtinai patikima asmeninio turto apsauga. Tačiau, ar tikrai kiekvienas asmuo gali vadovauti įmonei Jungtinėje Karalystėje bei apie kokias pareigas privaloma žinoti prieš pradedant vadovauti įmonei?

2006 m. Įmonių aktas įtvirtina pagrindines Anglijoje įsteigtų įmonių direktorių pareigas, apie kurias turėtų žinoti kiekvienas įmonės vadovas:

- veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus
- skatinti sėkmingą įmonės veiklą
- priimti nepriklausomus sprendimus
- elgtis atsargiai, apgalvotai ir taikant atitinkamas žinias bei patirtį
- vengti interesų konflikto
- nepriimti privilegijų bei dovanų (kyšių)
- atskleisti savo sąsają su planuojamais įmonės sandoriais

Vadovų pareigos taikomos ne tik įmonės oficialiems direktoriams, registruotiems Įmonių Registre (Companies House). Asmenys, kurie nėra įmonės vadovai, tačiau kurie įtakoja direktorių valdybos priimamus sprendimus (vadinamieji `šešėliniai direktoriai`) atsakytų kaip ir oficialūs vadovai.

Pareigų sąrašas nėra baigtinis. Pavyzdžiui, vadovai taip pat turi pareigą veikti pagal kreditorių interesus, jeigu įmonei gresia nemokumo situacija. Įmonių direktoriai taip pat turi laikytis svarbios konfidencialumo pareigos.

Vadovai turi minėtus įsipareigojimus įmonės atžvilgiu. Todėl paprastai pati įmonė gali kreiptis dėl šių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tiesa, kai kuriais atvejais bet kuris įmonės akcininkas gali pateikti ieškinį įmonės vardu.

Paminėtina, kad pareiga vengti interesų konfliktų bei nepriimti privilegijų išlieka ir pasibaigus įmonės vadovo vadovavimo laikotarpiui. Pareiga vengti interesų konflikto išliks neribotą laiką informacijos ir kitos įmonės nuosavybės bei verslo galimybių, apie kurias buvo sužinota vadovavimo įmonei metu, atžvilgiu. Pareiga nepriimti suteikiamų dovanų bei kitų privalumų išliks neribotą laiką, jei jie yra suteikiami būtent dėl direktoriaus buvusių pareigų.

Pareiga veikti tik savo veiklos ribose

Vadovas turi veikti pagal įmonės įstatus bei nuolat siekiant įgyvendinti įstatuose įtvirtintus įmonės veiklos tikslus, įskaitant įmonės pelno siekimą. Veikla taip pat turi būti paremta įmonės vadovų valdybos bei akcininkų priimtais sprendimais. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką konstatuotina, kad vadovo vidinė motyvacija priimant tam tikrus sprendimus ir veikiant atitinkamu būdu yra pagrindinis rodiklis, parodantis, ar pareigų laikytasi tinkamai.

Pareiga skatinti sėkmingą įmonės veiklą

Vadovas turi elgtis taip, kad, jo sąžiningu įsitikinimu, būtų plėtojama sėkminga įmonės veikla jos akcininkų naudai. Sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į įvairias aplinkybes:
- numatomas pasekmes ateityje
- įmonės darbuotojų interesus
- santykius su įmonės tiekėjais ir klientais
- įmonės veiklos įtaką visuomenei ir aplinkai
- siekį palaikyti įmonės reputaciją už aukštų verslo standartų laikymasi
- reikalavimą elgtis sąžiningai įmonės akcininkų atžvilgiu ir pan.

Šių aplinkybių sąrašas nėra baigtinis, todėl direktoriai turi atsižvelgti ir į kitus su konkrečios įmonės veikla susijusius kriterijus.

Išvardytos pareigos nėra visais atvejais absoliučios. Įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais ir iškylant nemokumo grėsmei, direktoriai privalo veikti taip, kad nepakenktų įmonės kreditoriams (t.y. nepakenktų kreditorių galimybei susigrąžinti kiek įmanoma didesnę dalį skolos).

Šių pareigų laikymuisi kartais nepakaks vadovo žinių ar patirties, dėl ko gali būti reikalinga kreiptis į tos srities specialistus konkrečiais klausimais (pvz. teisiniais, buhalterijos, aplinkosaugos ir pan.).

Nors sąvoką ‘sėkminga veikla’ yra sudėtinga apibrėžti, pelno siekiančių organizacijų atžvilgiu tai turėtų būti suprantama kaip ‘ilgalaikis įmonės vertės padidėjimas’.

Pareiga priimti nešališkus sprendimus

Įmonių vadovai turi priimti nepriklausomus sprendimus be pašalinių asmenų įtakos. Tai nereiškia, kad vadovai negali remtis specialistų konsultacijomis tam tikrais klausimais. Tačiau vadovai negali aklai sekti tokiu konsultacijų ir turi patys nuspręsti, ar konsultacijos šaltinis yra patikimas bei ar galima tokia konsultacija remtis.

Pareiga elgtis atsargiai, apdairiai ir naudojantis tinkamomis žiniomis ir patirtimi

Vadovas turi elgtis atsakingai, atsargiai bei apgalvotai ir remiantis turimomis žiniomis ir patirtimi. Iš direktoriaus tikimasi tokio elgesio standarto, kurio galima paprastai tikėtis iš standartinius sugebėjimus turinčio direktoriaus. Vadovo pareigų atlikimo vertinimui taip pat svarbu konkretaus vadovo bendros žinios, įgūdžiai ir patirtis. Todėl, iš vadovo tikimasi elgtis bent taip, kaip elgtųsi kitas standartinių sugebėjimų vadovas. Tačiau tais atvejais, kai direktorius turi specialiu žinių (pavyzdžiui, finansinių, draudimo, architektūros, statybų, transporto ir pan.), jam bus taikomi aukštesni reikalavimai dėl šių žinių taikymo valdant įmonę.

Pareiga vengti interesų konflikto

Įmonės direktorius turi elgtis taip, kad jo elgesys nesukeltų konflikto tarp jo pareigų įmonei bei jo asmeninių interesų ar pareigų kitiems asmenims (pavyzdžiui, kitoms direktoriaus vadovaujamoms įmonėms), nebent tam yra gautas įmonės pritarimas. Jei direktorius vadovauja kelioms įmonėms, patartina įtvirtinti įmonei priimtiną direktorių elgesį šių įmonių steigimo dokumentuose. Tokiu būdu būtų galima išvengti reikalavimo siekti daugkartinio įmonės pritarimo kiekvienu atveju.

Interesų konfliktas kiltu, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai direktoriaus veiksmai susiję su įmonės nuosavybė, informacijos ar verslo galimybių panaudojimu, nepriklausomai nuo to, ar pati įmonė ketino ja pasinaudoti, ar ne.

Vadovas nenusižengs, jei:

- situacija nekelia interesų konflikto
- įmonės vadovai, kurie yra nepriklausomi ir neturi jokių interesų tokioje situacijoje, patvirtino sutikimą dėl vadovo konkretaus elgesio.

Kaip minėta, įmonės steigimo dokumentuose galima būtų nurodyti, kad direktoriai gali vadovauti kitoms įmonėms ir kad iš jų nėra reikalaujama atskleisti informacijos, įgytos vadovaujant kitas įmones.

Pareiga nepriimti privilegijų ir dovanų

Direktoriams draudžiama priimti privilegijas ar dovanas (kyšius), jeigu jie yra suteikiami dėl tam tikrų jo kaip įmonės vadovo priimamų sprendimų. Dovanų priėmimas vadovams leistinas, jeigu taip nusprendė įmonės akcininkai, arba jei tokia teisė yra įtvirtinta įmonės įstatuose. Todėl praktikoje yra pravartu įstatuose nurodyti, kad vadovams leistina priimti dovanas, kurių vertė neviršija nustatytos piniginės sumos.

Pareiga atskleisti interesus, susijusius su planuojamu įmonės sandoriu

Jeigu vadovas yra asmeniškai ar per kitus susijusius asmenis suinteresuotas planuojamu įmonės sandoriu, jis privalo apie tai informuoti įmonę bei gauti akcininkų sutikimą dėl tokio sandorio.

Paminėtina, kad kai kuriais atvejais direktoriui nereikės atskleisti jo interesų. Šie atvejai yra tokie:

- jei vadovas nežino (ir negali žinoti) apie jo interesus arba apie planuojamą sandorį
- jei vadovo sąsaja su planuojamu sandoriu nesukelia interesų konflikto
- jei likusieji nepriklausomi įmonės direktoriai apie konkretaus asmens interesus žino (pavyzdžiui, dėl to, kad valdyba jau svarstė šį klausimą)
- jei įmonėje yra tik vienas direktorius

Pareigos vengti interesų konflikto bei atskleisti interesus prieš sudarant konkretų sandorį dažnai įmonės vadovų yra nuvertinamos kaip nevertos specialaus dėmesio. Tačiau žinotina, kad jų nesilaikymas gali padaryti konkretų sandorį negaliojančiu ir sukurti rimtų problemų pačiai įmonei, vadovui ir kitiems susijusiems asmenims.

Taip pat žinotina, kad tuo atveju, jei konkretus potencialus interesų konfliktas buvo patvirtintas likusių įmonės direktorių kaip neprieštaraujantis įmonės interesams, tokie sandoriai galios ir be papildomo akcininkų pritarimo.
Pastebėtina, kad vis daugiau įmonių pasinaudoja galimybe apdrausti įmonės vadovus nuo atsakomybės už kai kuriuos netyčinius veiksmus bei sprendimus ir tokiu būdu apsaugoti juos nuo papildomo galvos skausmo.

Pabaigai paminėtina, kad, jeigu įmonė yra valdoma direktorių valdybos, išvardytos pareigos taikomos kiekvienam iš jų. Jeigu vadovas ar vadovų mažuma pasiduota daugumos įtakai bei sutinka priimti sprendimą, prieštaraujantį minėtiems principams, tai nebus pasiteisinimas dėl direktoriaus pareigų pažeidimo. Tačiau taip pat žinotina, kad mokių įmonių vadovams pažeidus jiems nustatytas pareigas, klaida gali būti ištaisyta gavus akcininkų sutikimą.

*Pateikta informacija yra autorės nuomonė, o ne teisinė konsultacija. Dėl teisinės konsultacijos konkrečiu klausimu patartina kreiptis į specialistą.
**Kalba netaisyta.

Parengė advokatė Giedrė Jakubonytė
Atkins Wilson & Bell LLP
Tel.: 01483302345
Mob.: 07770396461
El.paštas: Giedre.Jakubonyte@awb.co.uk

Daugelis žino, kad užsiimant verslu įmonės vardu, o ne asmeniškai, užtikrinama ganėtinai patikima asmeninio turto apsauga. Tačiau, ar tikrai kiekvienas asmuo gali vadovauti įmonei Jungtinėje Karalystėje bei apie kokias pareigas privaloma žinoti prieš pradedant vadovauti įmonei?

2006 m. Įmonių aktas įtvirtina pagrindines Anglijoje įsteigtų įmonių direktorių pareigas, apie kurias turėtų žinoti kiekvienas įmonės vadovas:

- veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus
- skatinti sėkmingą įmonės veiklą
- priimti nepriklausomus sprendimus
- elgtis atsargiai, apgalvotai ir taikant atitinkamas žinias bei patirtį
- vengti interesų konflikto
- nepriimti privilegijų bei dovanų (kyšių)
- atskleisti savo sąsają su planuojamais įmonės sandoriais

Vadovų pareigos taikomos ne tik įmonės oficialiems direktoriams, registruotiems Įmonių Registre (Companies House). Asmenys, kurie nėra įmonės vadovai, tačiau kurie įtakoja direktorių valdybos priimamus sprendimus (vadinamieji `šešėliniai direktoriai`) atsakytų kaip ir oficialūs vadovai.

Pareigų sąrašas nėra baigtinis. Pavyzdžiui, vadovai taip pat turi pareigą veikti pagal kreditorių interesus, jeigu įmonei gresia nemokumo situacija. Įmonių direktoriai taip pat turi laikytis svarbios konfidencialumo pareigos.

Vadovai turi minėtus įsipareigojimus įmonės atžvilgiu. Todėl paprastai pati įmonė gali kreiptis dėl šių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tiesa, kai kuriais atvejais bet kuris įmonės akcininkas gali pateikti ieškinį įmonės vardu.

Paminėtina, kad pareiga vengti interesų konfliktų bei nepriimti privilegijų išlieka ir pasibaigus įmonės vadovo vadovavimo laikotarpiui. Pareiga vengti interesų konflikto išliks neribotą laiką informacijos ir kitos įmonės nuosavybės bei verslo galimybių, apie kurias buvo sužinota vadovavimo įmonei metu, atžvilgiu. Pareiga nepriimti suteikiamų dovanų bei kitų privalumų išliks neribotą laiką, jei jie yra suteikiami būtent dėl direktoriaus buvusių pareigų.

Pareiga veikti tik savo veiklos ribose

Vadovas turi veikti pagal įmonės įstatus bei nuolat siekiant įgyvendinti įstatuose įtvirtintus įmonės veiklos tikslus, įskaitant įmonės pelno siekimą. Veikla taip pat turi būti paremta įmonės vadovų valdybos bei akcininkų priimtais sprendimais. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką konstatuotina, kad vadovo vidinė motyvacija priimant tam tikrus sprendimus ir veikiant atitinkamu būdu yra pagrindinis rodiklis, parodantis, ar pareigų laikytasi tinkamai.

Pareiga skatinti sėkmingą įmonės veiklą

Vadovas turi elgtis taip, kad, jo sąžiningu įsitikinimu, būtų plėtojama sėkminga įmonės veikla jos akcininkų naudai. Sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į įvairias aplinkybes:
- numatomas pasekmes ateityje
- įmonės darbuotojų interesus
- santykius su įmonės tiekėjais ir klientais
- įmonės veiklos įtaką visuomenei ir aplinkai
- siekį palaikyti įmonės reputaciją už aukštų verslo standartų laikymasi
- reikalavimą elgtis sąžiningai įmonės akcininkų atžvilgiu ir pan.

Šių aplinkybių sąrašas nėra baigtinis, todėl direktoriai turi atsižvelgti ir į kitus su konkrečios įmonės veikla susijusius kriterijus.

Išvardytos pareigos nėra visais atvejais absoliučios. Įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais ir iškylant nemokumo grėsmei, direktoriai privalo veikti taip, kad nepakenktų įmonės kreditoriams (t.y. nepakenktų kreditorių galimybei susigrąžinti kiek įmanoma didesnę dalį skolos).

Šių pareigų laikymuisi kartais nepakaks vadovo žinių ar patirties, dėl ko gali būti reikalinga kreiptis į tos srities specialistus konkrečiais klausimais (pvz. teisiniais, buhalterijos, aplinkosaugos ir pan.).

Nors sąvoką ‘sėkminga veikla’ yra sudėtinga apibrėžti, pelno siekiančių organizacijų atžvilgiu tai turėtų būti suprantama kaip ‘ilgalaikis įmonės vertės padidėjimas’.

Pareiga priimti nešališkus sprendimus

Įmonių vadovai turi priimti nepriklausomus sprendimus be pašalinių asmenų įtakos. Tai nereiškia, kad vadovai negali remtis specialistų konsultacijomis tam tikrais klausimais. Tačiau vadovai negali aklai sekti tokiu konsultacijų ir turi patys nuspręsti, ar konsultacijos šaltinis yra patikimas bei ar galima tokia konsultacija remtis.

Pareiga elgtis atsargiai, apdairiai ir naudojantis tinkamomis žiniomis ir patirtimi

Vadovas turi elgtis atsakingai, atsargiai bei apgalvotai ir remiantis turimomis žiniomis ir patirtimi. Iš direktoriaus tikimasi tokio elgesio standarto, kurio galima paprastai tikėtis iš standartinius sugebėjimus turinčio direktoriaus. Vadovo pareigų atlikimo vertinimui taip pat svarbu konkretaus vadovo bendros žinios, įgūdžiai ir patirtis. Todėl, iš vadovo tikimasi elgtis bent taip, kaip elgtųsi kitas standartinių sugebėjimų vadovas. Tačiau tais atvejais, kai direktorius turi specialiu žinių (pavyzdžiui, finansinių, draudimo, architektūros, statybų, transporto ir pan.), jam bus taikomi aukštesni reikalavimai dėl šių žinių taikymo valdant įmonę.

Pareiga vengti interesų konflikto

Įmonės direktorius turi elgtis taip, kad jo elgesys nesukeltų konflikto tarp jo pareigų įmonei bei jo asmeninių interesų ar pareigų kitiems asmenims (pavyzdžiui, kitoms direktoriaus vadovaujamoms įmonėms), nebent tam yra gautas įmonės pritarimas. Jei direktorius vadovauja kelioms įmonėms, patartina įtvirtinti įmonei priimtiną direktorių elgesį šių įmonių steigimo dokumentuose. Tokiu būdu būtų galima išvengti reikalavimo siekti daugkartinio įmonės pritarimo kiekvienu atveju.

Interesų konfliktas kiltu, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai direktoriaus veiksmai susiję su įmonės nuosavybė, informacijos ar verslo galimybių panaudojimu, nepriklausomai nuo to, ar pati įmonė ketino ja pasinaudoti, ar ne.

Vadovas nenusižengs, jei:

- situacija nekelia interesų konflikto
- įmonės vadovai, kurie yra nepriklausomi ir neturi jokių interesų tokioje situacijoje, patvirtino sutikimą dėl vadovo konkretaus elgesio.

Kaip minėta, įmonės steigimo dokumentuose galima būtų nurodyti, kad direktoriai gali vadovauti kitoms įmonėms ir kad iš jų nėra reikalaujama atskleisti informacijos, įgytos vadovaujant kitas įmones.

Pareiga nepriimti privilegijų ir dovanų

Direktoriams draudžiama priimti privilegijas ar dovanas (kyšius), jeigu jie yra suteikiami dėl tam tikrų jo kaip įmonės vadovo priimamų sprendimų. Dovanų priėmimas vadovams leistinas, jeigu taip nusprendė įmonės akcininkai, arba jei tokia teisė yra įtvirtinta įmonės įstatuose. Todėl praktikoje yra pravartu įstatuose nurodyti, kad vadovams leistina priimti dovanas, kurių vertė neviršija nustatytos piniginės sumos.

Pareiga atskleisti interesus, susijusius su planuojamu įmonės sandoriu

Jeigu vadovas yra asmeniškai ar per kitus susijusius asmenis suinteresuotas planuojamu įmonės sandoriu, jis privalo apie tai informuoti įmonę bei gauti akcininkų sutikimą dėl tokio sandorio.

Paminėtina, kad kai kuriais atvejais direktoriui nereikės atskleisti jo interesų. Šie atvejai yra tokie:

- jei vadovas nežino (ir negali žinoti) apie jo interesus arba apie planuojamą sandorį
- jei vadovo sąsaja su planuojamu sandoriu nesukelia interesų konflikto
- jei likusieji nepriklausomi įmonės direktoriai apie konkretaus asmens interesus žino (pavyzdžiui, dėl to, kad valdyba jau svarstė šį klausimą)
- jei įmonėje yra tik vienas direktorius

Pareigos vengti interesų konflikto bei atskleisti interesus prieš sudarant konkretų sandorį dažnai įmonės vadovų yra nuvertinamos kaip nevertos specialaus dėmesio. Tačiau žinotina, kad jų nesilaikymas gali padaryti konkretų sandorį negaliojančiu ir sukurti rimtų problemų pačiai įmonei, vadovui ir kitiems susijusiems asmenims.

Taip pat žinotina, kad tuo atveju, jei konkretus potencialus interesų konfliktas buvo patvirtintas likusių įmonės direktorių kaip neprieštaraujantis įmonės interesams, tokie sandoriai galios ir be papildomo akcininkų pritarimo.
Pastebėtina, kad vis daugiau įmonių pasinaudoja galimybe apdrausti įmonės vadovus nuo atsakomybės už kai kuriuos netyčinius veiksmus bei sprendimus ir tokiu būdu apsaugoti juos nuo papildomo galvos skausmo.

Pabaigai paminėtina, kad, jeigu įmonė yra valdoma direktorių valdybos, išvardytos pareigos taikomos kiekvienam iš jų. Jeigu vadovas ar vadovų mažuma pasiduota daugumos įtakai bei sutinka priimti sprendimą, prieštaraujantį minėtiems principams, tai nebus pasiteisinimas dėl direktoriaus pareigų pažeidimo. Tačiau taip pat žinotina, kad mokių įmonių vadovams pažeidus jiems nustatytas pareigas, klaida gali būti ištaisyta gavus akcininkų sutikimą.

*Pateikta informacija yra autorės nuomonė, o ne teisinė konsultacija. Dėl teisinės konsultacijos konkrečiu klausimu patartina kreiptis į specialistą.
**Kalba netaisyta.

Parengė advokatė Giedrė Jakubonytė
Atkins Wilson & Bell LLP
Tel.: 01483302345
Mob.: 07770396461
El.paštas: Giedre.Jakubonyte@awb.co.uk

 (Komentarų: 4)

Susiję straipsniai:

Susiję straipsniai: